De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Mijn werk

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Gedurende 104 weken (twee jaar) is je werkgever wettelijk verplicht je loon door te betalen als je (langdurig) ziek bent. Wettelijk moet je werkgever minimaal 70% van je loon doorbetalen. In je cao, het intern bedrijfsreglement of in je individuele arbeidsovereenkomst kunnen hier aanvullende afspraken over zijn gemaakt. Het kan gedurende het eerste ziektejaar echter nooit minder zijn dan het wettelijk minimumloon. Na twee jaar stopt deze loondoorbetalingsplicht. Mogelijk kun je een WIA-uitkering krijgen als je dan nog ziek bent. Let op, ben je als uitzendkracht werkzaam of heb je een 0-urencontract of oproepcontract? Dan gelden voor jou andere regels en heb je soms recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Tijdens ziekte dien je de controlevoorschriften van je werkgever op te volgen. Dit houdt ook een gesprek met de bedrijfsarts in. Je kunt iemand meenemen naar het gesprek als je je daar prettiger bij voelt. Een afspraak maken met de bedrijfsarts kan overigens ook preventief door jou als werknemer zelf worden aangevraagd. Juist om te voorkomen dat je wegens ziekte gaat uitvallen.

Wat kan ik doen als mijn werkgever en ik van mening verschillen over de re-integratie?

Zowel werknemer als werkgever heeft de mogelijkheid om bij het UWV tegen betaling een zogenaamde deskundigenoordeel aan te vragen. De kosten zijn verschillend voor werknemer en werkgever en is voor degene die het onderzoek aanvraagt. Deze aanvraag duurt 2 tot 4 weken. De uitkomst van het deskundigenoordeel is echter niet bindend wat betekent dat tegen de beslissing niet in beroep kan worden gegaan. Het weegt wel zwaarder dan het advies van de bedrijfsarts en geeft reden tot overleg. Blijf ook altijd goed met elkaar in gesprek en blijf overleggen. Als je er onverhoopt samen toch niet uitkomt dan kan het meningsverschil uiteindelijk aan de rechter worden voorgelegd.

Meer vragen over mijn werk

Mijn cao/sociaal plan

Wat is een cao?

Dit is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In deze schriftelijke overeenkomst staan afspraken over arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers in een specifiek bedrijf (ondernemings-cao) of in een specifieke bedrijfstak (bedrijfstak-cao). Een cao wordt afgesloten door werkgever(s), werkgeversorganisatie(s) en werknemersorganisatie(s). Een cao geldt ter aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst en bepaalt dus voor het grootste deel je arbeidsvoorwaarden. In een cao staan afspraken over o.a. werktijden, loon, toeslagen, doorbetaling loon bij ziekte, vakantiedagen en pensioen. Meestal regelt de cao waar je werkgever minimaal aan moet voldoen. Wat in je individuele contract met je werkgever staat mag daarom niet minder zijn dan wat de cao biedt. Meer mag vaak wel.

Mijn werkgever valt niet onder een cao. Wat betekent dit voor mij?

Als geen cao van toepassing is, dan gelden minimaal de wettelijke bepalingen van de arbeidswetgeving voor jou. Het is van belang dat je met je werkgever goede afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden en dat je deze schriftelijk laat vastleggen in je arbeidsovereenkomst. Ook kun je bij je werkgever informeren of een intern bedrijfsreglement geldt.

Mag mijn werkgever afwijken van de cao?

Als een cao van toepassing is, is jouw werkgever verplicht om de bepalingen in de cao toe te passen. Of je werkgever mag afwijken van de bepalingen in de cao, is afhankelijk van het karakter van de cao. Bij een norm-cao of standaard-cao moet je werkgever alle bepalingen zoals omschreven in de cao toepassen en mag hier niet van afwijken. Ook niet als de wijziging een verbetering voor jou zal zijn. Bij een minimum-cao mag je werkgever wel van de bepalingen in de cao afwijken, maar alleen als het voor jou als werknemer een betere regeling is. Vaak is in de cao terug te vinden wat voor soort cao het betreft.

Meer vragen over mijn cao/sociaal plan

Mijn pensioen

Is mijn werkgever verplicht een pensioenregeling voor mij te treffen?

Volgens de wet is een werkgever niet verplicht om voor hun werknemers een pensioenregeling te treffen. Je werkgever is wel verplicht om jou een pensioenregeling aan te bieden als dit is opgenomen in je collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of wanneer je werkgever binnen een sector met een collectief bedrijfstakpensioenfonds valt.

Waar kan ik informatie over mijn opgebouwd pensioen vinden?

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kun je nagaan hoeveel AOW en pensioen je hebt opgebouwd en wat je te bereiken pensioen is. Ook kun je je actueel Uniform Pensioenoverzicht (UPO) raadplegen.

Waar kan ik nagaan of ik in het verleden pensioen heb opgebouwd?

Je kunt contact opnemen met de Servicedesk van het Pensioenregister als je niet weet of je bij werkgevers in het verleden pensioen hebt opgebouwd. De Servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Telefoonnummer 020-7512870 en e-mailadres info@mijnpensioenoverzicht.nl

Meer vragen over mijn pensioen

Mijn uitkering

Wat is een WIA-uitkering?

Een WIA-uitkering is in principe een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen als je wegens langdurige ziekte niet of niet meer volledig kunt werken. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Tot 2006 stond de voorgaande versie van deze wet bekend als de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en de IVA-uitkering (Inkomensregeling Volledig Arbeidsongeschikten). De WGA-uitkering bestaat weer uit 3 soorten uitkeringen (loongerelateerd, loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering).

Wat is een WW-uitkering?

Een WW-uitkering is een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen waarbij je niet verwijtbaar werkloos bent. Bijvoorbeeld als je bent ontslagen wegens reorganisatie of wanneer je contract voor bepaalde tijd niet is verlengd. WW staat voor Werkloosheidswet.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet je voldoen aan alle volgende voorwaarden: je bent verzekerd voor werkloosheid; je verliest minimaal 5 uur of, als je minder dan 10 uur per week werkte, minimaal de helft van je aantal uren per kalenderweek; je bent niet verwijtbaar aan je werkloosheid; je voldoet aan de wekeneis; je bent direct beschikbaar voor werk.

Meer vragen over mijn uitkering

Mijn lidmaatschap

Hoe kan ik lid worden van De Unie?

Graag verwelkomen wij je als nieuw lid van De Unie! Je kunt je via onze website aanmelden via deze link:  https://www.unie.nl/word-lid. Je hebt dan de keuze uit een Basis Lidmaatschap en een Premium Lidmaatschap. Daarnaast kun je kiezen voor een individueel lidmaatschap óf voor een combinatielidmaatschap als meerdere leden woonachtig zijn op hetzelfde adres.

Hoe kan ik mijn contributie voldoen?

Je kunt je contributie voldoen via een automatische afschrijving (automatische incasso) waarvoor je een machtiging bij ons dient af te geven. Dit kan via deze link:  https://www.unie.nl/over-ons/contact/machtigingsformulier

Of je krijgt van ons een betaalverzoek per e-mail zodat je zelf op tijd je contributie kunt voldoen.

Waar kan ik mijn jaaropgave downloaden?

De jaaropgave kun je opvragen bij onze afdeling Ledenadministratie. Telefonisch bereikbaar op 0345-851210 en per e-mail via administratie@unie.nl.

Meer vragen over mijn lidmaatschap

Mijn belastingen

Kan ik bij meerdere werkgevers tegelijkertijd de loonheffingskorting laten toepassen?

Nee, dit is niet mogelijk. Je kunt maar bij één werkgever de loonheffingskorting laten toepassen. Hiermee moet je rekening houden met het invullen van de loonbelastingverklaring. Je kunt het beste de loonheffingskorting laten toepassen bij de werkgever waar je het hoogste salaris ontvangt.

Kan ik met terugwerkende kracht de vakbondscontributie fiscaal laten verrekenen?

In beginsel kun je alleen de betaalde contributie in het lopende kalenderjaar fiscaal laten verrekenen als daar afspraken over zijn gemaakt in het kader van de Werkkostenregeling. Indien je werkgever je de mogelijkheid heeft geboden om ook andere jaren te verrekenen, dan maken wij op jouw verzoek een jaaropgave over de gewenste jaren.

Meer vragen over mijn belastingen