De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verzekeringsbedrijven: Cao-onderhandelingen en meer …

27 juli 2023
Donker geklede mensen lopen door gebouw met veel ramen waar de zon op schijnt.

In dit bericht informeren wij je over de opbrengst van de oproep van sociale partners, de cao-onderhandelingen, pensioen, sociale agenda, werkdruk en de maand van de vakbond.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Opbrengst oproep

Begin dit jaar hebben cao-partijen een oproep gedaan aan werkgevers, medezeggenschap en werknemers in de verzekeringssector om het gesprek aan te gaan over de effecten van de rentestand en inflatie en passende maatregelen te nemen die bijdragen aan onderling begrip en oplossingen. Cao-partijen hebben ook gevraagd om aan te geven wat voor werkgevers en werknemers een passende mix is geworden. Er zijn werkgevers die niets hebben gedaan en daarbij verwezen naar de volgende cao-onderhandelingen. Van een aantal werkgevers is bekend dat zij actie hebben ondernomen, namelijk Ansvar, Allianz, ARAG, De Goudse, HDI Global, De Vereende, Univé en Zurich. Zij hebben één of meerdere voorgestelde maatregelen toegepast op hun personeel.

Cao-onderhandelingen

Eind van het jaar loopt de tweejarige cao voor de verzekeringsbedrijven af en is er een nieuwe cao uit te onderhandelen. Inmiddels zijn er vier onderhandelingsrondes gepland. De start van de onderhandelingen is op 15 september en de laatste ronde is op 13 december 2023. Voor de start van de onderhandelingen vragen wij bij de leden van De Unie de wensen voor een nieuwe cao op. 

Pensioen

Nadat de Tweede Kamer in december 2022 voor de nieuwe pensioenwet heeft gestemd, heeft de Eerste Kamer dit eind mei 2023 ook gedaan. Daarmee is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) formeel ingegaan per 1 juli 2023. Meer hierover kan je terugvinden op https://www.werkenaanonspensioen.nl/.

Vakorganisaties en werkgevers hebben een gezamenlijke pensioenwerkgroep waarin gesproken wordt over de nieuwe pensioenregeling en de invoering ervan naar de verzekeringssector. De werkgroep brengt vóór de onderhandelingen die in september starten, advies uit aan sociale partners.

Sociale agenda

In 2022 hebben de werkgevers via het Verbond van Verzekeraars en de vakorganisaties een driejarige sociale agenda vastgesteld met elkaar. In de agenda zijn er drie speerpunten gekozen te weten: het vergroten van werkzekerheid door mensen te begeleiden van werk naar werk, het (h)erkennen van talent en een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Namens De Unie zit ik in de werkgroep die zich bezighoudt met het ontwerpen van een nieuwe infrastructuur om werknemers van werk naar werk te helpen. Dit doen we onder andere met behulp van het opzetten van een intra- of intersectorale mobiliteitspool, het verzamelen van onderzoeken over relevante arbeidsmarktontwikkelingen en het opzetten van een netwerk van mobiliteitsadviseurs. Voor het einde van het jaar geven we concrete aanbevelingen aan de stuurgroep waarin vertegenwoordigers van werkgevers en vakorganisaties zitten. In het najaar volgt nog een update van de stand van zaken van alle werkgroepen.

Werkdruk

Met enige regelmaat krijgen we vanuit de achterban het signaal dat er sprake is van werkdruk bij een verzekeraar. Onderzoek heeft aangetoond dat ruim één derde van de medewerkers die zich ziekmeldt, last heeft van stress en werkdruk. Zaak dus om het niet zover te laten komen. In de verzekeringssector hebben we een werkdruktemeter, zodat er tijdig actie op kan worden genomen. Meer hierover kan je hier terugvinden.

Maand van de vakbond

In de cao hebben vakorganisaties en werkgevers de afspraak gemaakt om een ‘maand van de vakbond’ te organiseren. Sociale partners hebben daarvoor september 2023 uitgekozen. De werkgevers zullen deze actie faciliteren en gedurende twaalf maanden het vakbondslidmaatschap van de werknemers voor 50% vergoeden. Dit geldt zowel voor bestaande leden van de vakbonden als voor nieuwe leden. In een volgende bericht volgt meer (praktische) informatie hierover.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact op met Emanuel Geurts (belangenbehartiger) via emanuel.geurts@unie.nl of telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies? Neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid