De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Signify: Wet toekomst pensioenen (Wtp)

12 april 2024

In de afgelopen periode hebben we de leden verschillende keren geïnformeerd over de lopende gesprekken met Philips, het Philips Pensioenfonds en de vakorganisaties over de aankomende veranderingen in het pensioenstelsel.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Als gevolg van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) zal uiterlijk 1 januari 2028 de nieuwe pensioenregeling bij alle bedrijven geïmplementeerd zijn. Signify is aangesloten bij het Philips Pensioenfonds en we werken samen met Philips aan de implementatie van de nieuwe regeling. We streven ernaar om 1 juli 2026 over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling gebaseerd op de nieuwe pensioenwetgeving.

Het nieuwe pensioenstelsel: waarom en wat betekent dit op hoofdlijnen?

In de ‘Wet toekomst pensioenenzijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2020 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. Deze wet kent op hoofdlijnen drie doelen:

  • een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw.
  • een aanvullend pensioen dat sneller meebeweegt met de economie.
  • een pensioenstelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt waarin werknemers steeds meer en vaker wisselen van werkgever.

Samenwerking met sociale partners: overeenstemming Philips en vakorganisaties

Jouw pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde; daarom maken wij met vakorganisaties keuzes om tot het ontwerp van de nieuwe pensioenregeling te komen. Philips als grootste werkgever in ons pensioenfonds is leidend in de gesprekken over het type pensioencontract (Solidair of Flexibel) en het Philips Pensioenfonds (de pensioenuitvoerder) ondersteunt hierin en toetst de haalbaarheid van de keuzes die worden gemaakt op basis van evenwichtigheid, uitlegbaarheid en in hoeverre deze geschikt zijn voor de toekomst.

In gezamenlijk overleg zijn Philips en de vakorganisaties tot een deelakkoord gekomen, waarbij gekozen is voor de solidaire pensioenregeling met een flexibele component (deels keuzevrijheid werknemer over inzet pensioenpremie boven een bepaald bedrag). Signify volgt, zoals eerder aangegeven, Philips in de keuze voor de solidaire pensioenregeling.

De mogelijkheden voor een flexibele component en de invulling daarvan bij Signify wordt in overleg met de vakorganisaties onderzocht. Ook zullen er afspraken worden gemaakt over het arbeidsongeschiktheidspensioen en het nabestaandenpensioen. De nieuwe pensioenregels schrijven voor dat er een transitieplan opgesteld moet worden waarin alle keuzes en overwegingen over de opzet van de nieuwe pensioenregeling en de transitie van het pensioenvermogen van de huidige pensioenregeling naar de nieuwe pensioenregeling beschreven worden. Signify en de vakorganisaties, gezamenlijk met Philips en het Philips pensioenfonds blijven daarom intensief overleg voeren over de verdere invulling van de nieuwe pensioenregeling en de bijbehorende transitie. We beogen het (concept) transitieplan gereed te hebben per 1 september 2024.

De vakorganisaties leggen het transitieplan als eindresultaat en als integraal pakket voor aan haar leden. Signify treedt in overleg met de Centrale ondernemingsraad over de veranderingen die gelden voor de medewerkers die niet onder de cao vallen.

We blijven onze leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en vervolgstappenLaat daarom dit bericht ook door je collega’s bij Signify lezen! Je collega kan lid worden door dit inschrijfformulier in te vullen.

Contact

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de belangenbehartiger Suat Koetloe via suat.koetloe@unie.nl of bel met 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid