De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Voorstellenbrief cao-onderhandelingen Rabobank

03 november 2023

Inzet van De Unie voor de cao Rabobank

Onze voorstellen voor de nieuwe Rabobank-cao zijn definitief. Hieronder lees je onze complete voorstellenbrief.

Word gratis lid!

 

De Unie heeft een aantal thema’s benoemd met concrete acties en beoogde doelen. Deze inzet is met behulp van de Rabobankmedewerkers tot stand gekomen. De Unie heeft drie enquêtes georganiseerd bij Rabobank en wij ontvangen dagelijks berichten van leden over de onderwerpen die hen in de weg staan bij het met veel enthousiasme en energie uitoefenen van hun werk.
Wij wijzen erop dat niet over alle onderwerpen dezelfde urgentie wordt gevoeld. Het onderwerp koopkracht en uitbreiding van verlofuren wordt met veel nadruk genoemd door de leden.
Voor het onderwerp pensioen is tussen cao-partijen en pensioenfonds een streefdatum van 1 juli 2024 afgesproken. De voorstellenbrief is daarom ingedeeld in drie fasen.

Fase I Salaris en verlof

De Unie wil deze fase afronden in november 2023

Looptijd

De Unie stelt voor om een cao af te sluiten met de looptijd van een jaar, van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025.

Salarisverhoging

De Unie stelt voor om de salarissen en salarisschalen structureel te verhogen. Wij willen spreken over zowel de reguliere structurele salarisverhoging, maar zeker ook over de huidige cao-periode. De huidige cao is afgesloten begin mei 2022. Door de onverwachte en ongekend sterke stijging van de inflatie in de tweede helft van 2022 zien Rabobank medewerkers zich geconfronteerd met een fors verlies aan koopkracht.
De leden van De Unie hebben een duidelijke wens, verbetering van hun koopkracht. Daarbij wordt ook (en wellicht met name) verwezen naar het koopkrachtverlies als gevolg van de inflatie over 2022. De Unie stelt voor de salarissen en salarisschalen structureel te verhogen met 12,5%.
De 12,5% bestaat uit enerzijds inflatiecorrectie en anderzijds een beperkte koopkrachtverbetering. Het percentage sluit mooi aan bij het 125-jarig bestaan van Rabobank.
Rabobankmedewerkers hebben al langere tijd te maken met de gestegen kosten van levensonderhoud. Daarom stelt De Unie voor om de salarisverhoging snel (in 2023) in te voeren.
Doelstelling: koopkrachtverbetering realiseren

Verlof

Leden van De Unie geven aan het aantal verlofdagen bij Rabobank te laag te vinden. Wij stellen voor om het verlofrecht (artikel 3.7) uit te breiden met 36 uur. De Unie wil spaarverlof mogelijk maken. Wij stellen daarom voor de bepaling te schrappen dat slechts 13 maal de wekelijkse arbeidsduur meegenomen mag worden naar het volgend kalenderjaar.
Doelstelling: medewerkers voldoende tijd bieden voor recuperatie

Fase II Pensioen

In de cao-onderhandelingen in 2022 hebben we een afspraak gemaakt over de pensioenregeling. Met deze afspraak is vooruitgelopen op de Wet Toekomst Pensioenen. De wijziging van de wet vraagt nog meer aanpassingen. Partijen hebben afgesproken dit traject af te ronden voor 1 juli 2024. Het is te verwachten dat de pensioenregeling nog enkele kostenverhogende elementen met zich meebrengt, onder andere de stijging van de kosten voor het Nabestaanden Pensioen. De Unie vindt dat Rabobank deze kosten moet dragen. Wij streven ernaar fase twee van de cao-onderhandelingen in april 2024 af te ronden.
Doelstelling: een goed pensioen onder de nieuwe wetgeving.

Fase III Diverse arbeidsvoorwaarden (Indicatief)

De leden van De Unie hebben op diverse arbeidsvoorwaarden verbeteringen voorgesteld. Nog niet alle opmerkingen zijn omgezet in concrete voorstellen. Daarvoor is in sommige gevallen aanvullend onderzoek onder de leden wenselijk. De Unie streeft ernaar fase III van de cao-onderhandelingen af te ronden voor 1 juli 2024.

Sociaal plan

In de vorige cao zijn wij een arbeidsvoorwaardelijke compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek voor pensioenopbouw overeengekomen. Het sociaal plan neemt deze arbeidsvoorwaardelijke compensatie nog niet mee in de berekening van de beëindigingsvergoeding. De Unie stelt voor om het sociaal plan op dit punt aan te passen.

Inzetbaarheid

De medewerkers ontvangen jaarlijks een budget om niet-verplichte opleidingen te volgen, het Ontwikkelbudget. Dit is een goede arbeidsvoorwaarde. Belangrijk, omdat hiermee het belang wordt onderstreept dat medewerkers altijd werken aan hun eigen inzetbaarheid en arbeidsmarktwaarde. Echter, veel leden geven aan dat zij het ook belangrijk vinden om aan hun fysieke gezondheid te werken. Wij willen daarom onderzoeken of het binnen de grenzen van de fiscale wetgeving mogelijk is om de doelen van het opleidingsbudget te verbreden.
Ook vraagt De Unie aandacht voor de vele klachten die wij krijgen over de administratieve afhandeling van het opleidingsbudget, met name het boeken van opleidingen buiten de catalogus.
Doelstelling: medewerkers in staat stellen een arbeidsmarktwaarde op peil te houden.

GROW!

Als uitwerking van de eerder gemaakte studieafspraak over GROW!, herhalen wij dat GROW! tweeledig wordt gebruikt. Enerzijds om medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling, anderzijds ten behoeve van performance management. In de praktijk werkt dit niet goed. De Unie streeft ernaar GROW in de toekomst uitsluitend als ontwikkelingsinstrument in te zetten en het performance management op andere wijze te ondersteunen.
Doelstelling: ontwikkeling van medewerkers weer voorop stellen

80-90-100 regeling

In de Rabobank-cao 2023-2024 is een 80-90-100- regeling overeengekomen (artikel 3.11). Met deze nieuwe afspraak is nu ervaring opgedaan. De Unie constateert dat de leden vragen om uitbreiding van de regeling. Wij kunnen deze uitbreiding op verschillende manieren realiseren.
Bijvoorbeeld door de regeling open te stellen voor medewerkers die drie jaar of langer in dienst zijn bij Rabobank.
Doelstelling: medewerkers in staat stellen om gezond en vitaal de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken.

Individuele salarisverhoging

De Unie stelt zich op het standpunt dat een medewerker in gemiddeld zeven jaar (bij goed functioneren = succesvol jaar) naar het maximum van zijn salarisschaal groeit. Wij stellen voor om een gezamenlijke studie af te spreken hoe de cao hiertoe kan worden aangepast.
Doelstelling: medewerkers perspectief bieden op salarisgroei.

Nachtdiensten

De Unie heeft samen met Rabobank een onderzoek uitgevoerd naar de specifieke arbeidsvoorwaarden van medewerkers die nachtdiensten werken bij Rabobank. Als uitvoering van dit onderzoek stellen wij voor om de in de cao geregelde gewenningsuitkering tevens van toepassing te laten zijn op medewerkers die vanwege het bereiken van de 60-jarige leeftijd stoppen met ploegendiensten. Wij zijn van mening dat Rabobank medewerkers van 60 jaar en ouder niet langer kan verplichten om in ploegendienst te werken.
Tevens willen wij een afspraak maken om de beschikbaarheidsdiensten (van onder andere DCM) en de marktconformiteit van de vergoeding daarvan paritair nader te onderzoeken.
Doelstelling: de gezondheid van medewerkers die nachtdiensten werken bevorderen.

Financiële gezondheid

Bij vier kringen is een onderzoek gedaan naar de financiële stress bij medewerkers. Deze onderzoeken leveren belangrijke inzichten op over de financiële draagkracht van medewerkers van Rabobank. De Unie stelt voor om dit onderzoek ook uit te voeren bij de overige kringen. De bevindingen en aanbevelingen van de onderzoeken willen we graag bespreken met Rabobank.
Doelstelling: financieel gezonde medewerkers.

Rouwverlof

In de Rabobank-cao 2023-2024 is een rouwverlof afspraak overeengekomen (artikel 3.9). De Unie stelt voor om in een gezamenlijke evaluatie te onderzoeken hoe het rouwverlof in de praktijk bij Rabobank wordt uitgevoerd en hier eenduidige afspraken over te maken betreffende de toepassing van het rouwverlof.
Doelstelling: juiste implementatie van cao-afspraken.

Functiegebouw

Het functiegebouw lijkt, mede als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, scheefgetrokken te zijn. Functiewaardering en een goed functiegebouw zijn een noodzakelijk fundament voor een eerlijke en rechtvaardige beloning. De Unie wil de ontstane situatie in een studieafspraak bespreken met Rabobank.
Doelstelling: eerlijke beloning.

Arbeidsduur

Rabobank kent een basisarbeidsduur van 36 uur. In individuele gevallen kan op verzoek van medewerkers hiervan worden afgeweken. Graag bespreken wij in een studieafspraak hoe het recht van medewerkers om hun individuele arbeidstijd uit te breiden conform de Wet Flexibel Werken kan worden versterkt.
Doelstelling: medewerkers die structureel (onbetaald) overwerken in de gelegenheid stellen hun uren uit te breiden.

Aanvullende voorstellen

Graag bespreken wij verhoging van de werkgeversbijdrage. De Unie kan nog aanvullingen doen en/of wijzigingen op deze inzetbrief maken gedurende de onderhandelingen.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid