De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Hoe ver zijn we met de Rabobank pensioenonderhandelingen?

19 maart 2024

Op 14 maart heeft De Unie overleg gevoerd met de Rabobank over de nieuwe pensioenregeling. In dit overleg zijn vakorganisaties en Rabobank op een groot aantal punten inhoudelijk nader tot elkaar gekomen. Deze afspraken worden echter nog niet door alle partijen gedragen. Omdat cao-partijen hechten aan een breed draagvlak heeft De Unie samen met de andere partijen afgesproken een extra overleg in te plannen. Op donderdag 28 maart komen Rabobank en de vakorganisaties bijeen met als doel om op die dag definitieve afspraken te maken over de nieuwe pensioenregeling. We streven naar een regeling die rekening houdt met de belangen van medewerkers, voormalig medewerkers en gepensioneerden.

Werk jij bij Rabobank? Word nu gratis compleet lid!

 

Onderhandelingsresultaat in zicht

Hoewel we over veel onderdelen van de pensioenregeling goede afspraken kunnen maken, zijn er nog een aantal onderwerpen waar we nog niet uit zijn. Deze onderwerpen bespreken we op 28 maart aanstaande.

Hoe ver zijn we?

Ouderdomspensioen: De spaarpremie in de nieuwe premieregeling is nog onderwerp van gesprek, de huidige spaarpremie is leidend.
Nabestaandenpensioen: Omdat veel leden hun zorgen uitspraken over het nabestaandenpensioen, is bij de onderhandelingen veel aandacht gegaan naar dit onderwerp. We hebben hier al belangrijke verbeteringen in weten te bereiken. Ook hier moeten de puntjes nog wel op de i worden gezet.
Keuzeopties: De keuzeopties worden uitgebreid maar we willen de extra keuzemogelijkheden bij de start van de nieuwe regeling nog beheersbaar houden. Begeleiding van medewerkers is een belangrijk onderwerp op 28 maart.
Invaren: Bij het invaren wordt de buffer die het pensioenfonds aanhoudt, verdeeld. In het nieuwe stelsel hoeft het pensioenfonds geen grote reserve aan te houden. De precieze uitdeelregels zijn nog onderwerp van overleg, dit willen we ook graag bespreken met het pensioenfonds.
Wetswijziging: We spreken af dat partijen met elkaar in overleg gaan indien de Wet toekomst pensioenen nog wordt gewijzigd.
Toekomstige ontwikkelingen: de premie die nodig is voor de pensioenopbouw is afhankelijk van de rente en van de opbrengsten van beleggingen. Daarom spreken we af dat we periodiek, maar in ieder geval elke vijf jaar de pensioenregeling opnieuw bespreken.

Hoe verder

We hopen op 28 maart 2024 een onderhandelingsresultaat te kunnen sluiten. De Unie gaat vervolgens in gesprek met de leden. We organiseren informatiesessies waarin we een duidelijke uitleg geven en vragen beantwoorden. Vervolgens gaan we de leden (met een compleet lidmaatschap) vragen om te stemmen. Want uiteindelijk gaan de leden over de arbeidsvoorwaarden bij de Rabobank.

Pensioenfonds

De cao-partijen (vakorganisaties en Rabobank) maken afspraken over de pensioenregeling. Bij een wijziging van de pensioenregeling moeten ook afspraken gemaakt worden met het Rabobank Pensioenfonds. Omdat dit een pensioenregeling is onder de nieuwe wet (Wet Toekomst Pensioenen) moet de Vereniging van gepensioneerden worden gehoord door de cao partijen. Ook moet de nieuwe pensioenregeling worden voorgelegd aan de toezichthouder (DNB). Er is dus veel inspraak geregeld om te waarborgen dat een goede, evenwichtige pensioenafspraak wordt gemaakt. Dit kan wel betekenen dat cao-partijen op een later moment nog aanpassingen moeten doorvoeren. Met de Rabobank is afgesproken dat partijen dan met elkaar in overleg treden.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries, via inge.de.vries@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid