De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Wat leren we van de pensioenenquête?

07 maart 2022

Wij zijn in gesprek met NN Group over jouw pensioenregeling. De huidige pensioenregeling leidt tot onvrede onder de medewerkers. Wij krijgen klachten over de opbouwkorting en over het missen van indexatie. Bovendien is deze regeling niet toekomstbestendig. Omdat de pensioenregeling op 30 september 2022 afloopt kijken cao-partijen naar alternatieven.

Altijd direct op de hoogte van de ontwikkelingen bij NN?

Wet Toekomst Pensioenen

Waarschijnlijk wordt vanaf 1 januari 2023 de nieuwe pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen) van toepassing. In deze wet zal de huidige CDC-regeling (na de overgangsperiode tot 1 januari 2027) niet meer worden toegestaan. We moeten uiterlijk op 1 januari 2027 over naar een pensioenregeling op basis van een beschikbare premieregeling, maar eerder mag ook. Een alternatief is een verzekerde pensioenregeling, dit is echter door de lage rente een extreem dure optie.

Een tussenstap is nodig

Hoewel de nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2023 moet ingaan, is de wetgeving nog niet gereed. Cao-partijen gaan er daarom vanuit dat we voor een korte periode (2 of 3 jaar) een tussenstap nodig hebben. Daarover zijn vakorganisaties enerzijds en NN Group anderzijds met elkaar in gesprek. We werken aan een pensioenregeling die zoveel mogelijk aansluit bij de nieuwe wetgeving. Cao-partijen hebben afgesproken om eind maart een definitief besluit te nemen. Dan kiezen we tussen een nieuwe pensioenregeling als tussenstap of toch maar de huidige pensioenregeling voortzetten.

Altijd direct op de hoogte van de ontwikkelingen bij NN?

De Pensioenenquête

Onlangs is een pensioenenquête uitgezet onder de medewerkers van NN Group. Deze enquête is een voorbereiding op een volgende stap in het pensioenoverleg. De enquête gaat dus in op de situatie als de Wet Toekomst Pensioenen van kracht is geworden. Dan moeten we een beschikbare premieregeling kiezen. De wet kent twee versies: het flexibele contract of het solidaire contract. Beide regelingen lijken sterk op elkaar. Het solidaire contract kent een gezamenlijke pensioenpot en meer mogelijkheden om risico’s te delen met de andere deelnemers in de pensioenregeling. In het flexibele contract is je eigen pensioenpot meer van jezelf. Maar kun je kiezen voor sommige vormen van risicodeling. De enquêtevragen gaan specifiek in op de onderscheidende aspecten die beide regelingen kenmerken.

De uitslag is representatief maar niet eenduidig

De uitslag van de enquête wijst niet eenduidig naar een van beide pensioencontracten.

Circa 1800 NN-medewerkers hebben de enquête ingevuld. Dit is een representatief aantal. Er zijn naar verhouding iets meer medewerkers van Pensioen & Leven die meegedaan hebben, dit was te verwachten, zij zijn het meest bekend met de materie. Zowel de leeftijdsverdeling als de verdeling over de afdelingen is conform de verdeling van het totale bedrijf. We kunnen dus zeker de enquête-uitslag als richtinggevend meenemen in onze overwegingen. Echter omdat er zo’n divers beeld uitkomt is meer onderzoek nodig. Voordat cao-partijen een definitief besluit over solidair of flexibel contract nemen moeten we beter weten wat de medewerkers belangrijk vinden.

De uitslag van de enquête:

 1. Vind je het belangrijk om advies te krijgen of wil je zelf keuzes maken over je beleggingsportefeuille?
  65% van de medewerkers wil advies van deskundigen bij beleggingsbeslissingen. Gelukkig voorzien beide contracten daarin. Echter alleen het flexibele contract biedt voor de medewerkers die zelf keuzes willen maken, hiervoor ook de ruimte.
 2. Wil je het beleggingsrisico delen?
  60% van de medewerkers geeft aan het belangrijk te vinden beleggingsrisico’s te kunnen delen. Dit wijst op een lichte voorkeur voor het solidaire contract.
 3. Wil je een buffer aanhouden?
  In de pensioenregeling kun je verschillende instrumenten inzetten om schommelingen in uitkeringen tegen te gaan. Een van deze instrumenten is het aanhouden van een buffer, zoals het pensioenfonds dit nu ook doet; 78% van de medewerkers geeft aan een buffer te willen aanhouden. Dit wijst op het solidaire contract.
 4. Wil je dat je pensioenuitkering vastligt of is het acceptabel dat je pensioenuitkering kan variëren?
  90% wil zeker zijn van hun pensioenuitkering. Dit is een duidelijke aanwijzing richting het flexibele contract. Als je vraag drie en vier samenneemt dan is de conclusie dat medewerkers zekerheid belangrijk vinden. Dat is logisch want als je eenmaal met pensioen bent heb je weinig mogelijkheden om een tegenvallend pensioen aan te vullen. Het solidaire contract en het flexibele contract hebben beide een instrument om de zekerheid te waarborgen.
 5. Wil je zelf bepalen bij welke uitvoerder je je kapitaal aanhoudt na je pensioen (shoprecht)?
  71% van de medewerkers vindt het shoprecht belangrijk. Shoprecht past niet in het solidaire contract maar in een flexibel contract.

De keuze tussen solidair en flexibel contract is nu nog niet aan de orde omdat we nog werken aan de tussenoplossing. In de volgende pensioennieuwsbrief van De Unie vertel ik je meer over deze tussenoplossing.

Altijd direct op de hoogte van de ontwikkelingen bij NN?

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij via telefoonnummer: 06-5252 2091.

 

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

NN Group

NN Group: uitslag stemming cao

De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met het eindbod dat NN op 6 december 2023 heeft uitgebracht….

Word gratis lid