De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: actualiteiten pensioen

08 februari 2024
NN Group

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht en zijn er nieuwe regels voor pensioenen in Nederland. Deze nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor de verschillende pensioenfondsen bij NN. Inmiddels zijn drie werkgroepen ingericht om de aanpassingen aan de nieuwe wetgeving voor te bereiden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Werkgroep huidige NN pensioenregeling

De huidige NN Pensioenregeling, uitgevoerd door BeFrank, voldoet voor het grootste deel al aan de nieuwe wettelijke regels. We hebben al een vlakke premie afgesproken. Ook is de vergoeding voor de afschaffing van de doorsneesystematiek overeengekomen. Er zijn nog wel aanpassingen nodig om de huidige pensioenregeling Wtp-proof te maken. Hiervoor is een werkgroep samengesteld, bestaande uit vakbondsbestuurders, kaderleden, NN en externe adviseurs. De voornaamste aanpassing die nodig is, heeft betrekking op de hoogte van het nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen).

Hoogte nabestaandenpensioen bij overlijden voor pensioendatum

Bij een Wtp-proof regeling is het nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd en wordt de hoogte van de nabestaandenuitkering (bij overlijden voor pensioendatum) berekend op basis van een vast percentage van het pensioengevend salaris. Hoe lang je bij een werkgever hebt gewerkt voor je overlijdt, heeft straks geen invloed meer op de hoogte van je nabestaandenpensioen. In de wet is opgenomen dat het partnerpensioen maximaal 50% van het pensioengevend salaris mag zijn en het wezenpensioen maximaal 20% van het pensioengevend salaris.

De hoogte van het te verzekeren partner- en wezenpensioen is onderdeel van het overleg tussen NN en vakorganisatie. Bij NN is het nabestaandenpensioen al op risicobasis verzekerd. Dit blijft ongewijzigd. De berekening van de nabestaandenuitkering moeten we wel veranderen, omdat we over moeten naar een vast percentage van het pensioengevend salaris. De pensioenwerkgroep brengt advies uit aan cao-partijen over de hoogte van het percentage.

Vervolgstappen pensioenwerkgroep Huidige NN pensioenregeling

De pensioenwerkgroep verwacht op korte termijn een advies te kunnen geven aan de cao-tafel. De leden van De Unie ontvangen van ons het advies van de pensioenwerkgroep. Vervolgens starten de onderhandelingen. Wanneer wij met NN tot overeenstemming komen, zullen de voorgestelde aanpassingen aan de leden van De Unie worden voorgelegd ter stemming.

Werkgroep gesloten pensioenfondsen

Naast de werkgroep voor de bestaande NN Pensioenregeling is er ook pensioenwerkgroep voor de gesloten pensioenfondsen (NN CDC Pensioenfonds en Delta Lloyd Pensioenfonds). De Unie participeert ook in deze werkgroep. Samen met de pensioenfondsen wordt gekeken wat voor deelnemers de beste oplossing is voor de toekomst: de huidige regeling ongewijzigd laten, of invaren volgens de Wtp. Voor 1 januari 2025 moet duidelijk zijn of en zo ja welke wijzigingen nodig zijn in de gesloten pensioenfondsen. Als dat nodig is, moeten uiterlijk 1 januari 2028 die regelingen aangepast zijn. Zodra er een update is, ontvangen de leden hierover informatie.

Werkgroep PFI

In de werkgroep PFI werkt De Unie samen met NN, ING, andere vakorganisatie en Pensioenfonds ING aan een onderzoek naar de toekomst van dit fonds. Ook dit pensioenfonds is een gesloten fonds, maar bij dit pensioenfonds zijn twee werkgevers betrokken. Dit maakt het overleg complexer.

Recent is besloten de toeslagmaatstaf voor de bij NN en ING werkende deelnemers aan te passen, zodat het fonds nog maar één toeslagmaatstaf kent. Een ruime meerderheid van de betrokken leden heeft hiermee ingestemd

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met mij op. Dat kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

NN Group

NN Group: uitslag stemming cao

De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met het eindbod dat NN op 6 december 2023 heeft uitgebracht….

Word gratis lid