De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING heeft nog steeds geen realiteitsbesef

21 oktober 2022

ING heeft nog steeds geen realiteitszin

Zoals bekend hebben vakorganisaties als voorwaarde voor de cao-onderhandelingen bij ING gesteld dat ING met een realistisch startbod komt. Inmiddels heeft na De Unie en het CNV ook de derde vakorganisatie, FNV Finance een voorstellenbrief ingediend bij ING. Deze heeft FNV Finance in een bijeenkomst met ING toegelicht. Vooraf was duidelijk dat er alleen onderhandeld zou worden als ING aan de voorwaarde van de vakorganisaties, een realistisch startbod, zou voldoen.

Word nu gratis light lid van De Unie. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte van ING-nieuws!

ING heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om een nieuw salarisbod te doen. ING biedt nu 3% structurele salarisverhoging. Met een mogelijke verlenging van de cao met een extra jaar. Dit is wat ons betreft niet een bod waarmee ING blijk geeft dat ze de medewerkers waarderen. Ze begrijpen niet dat ING, na twee jaar nullijn, in deze tijd van hoge inflatie en goede bedrijfsresultaten, echt een goede structurele salarisverhoging moet bieden. Daarnaast negeert ING met dit bod de vele uitingen van de medewerkers van ING die staan in het witboek en in de gehouden enquêtes. Uiteraard voelen wij, als vakorganisaties, de plicht om recht te doen aan jullie signalen. Een ding is zeker, ING doet dat met haar opstelling in ieder geval niet.

10 november: aanbieden petitie

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrieven hebben kunnen lezen, hebben vakbonden gezamenlijk een petitie opgesteld. We roepen iedereen op om deze petitie te tekenen en te delen met je collega’s. Heb je dit al gedaan? Alvast bedankt daarvoor.

Samen met onze leden bieden we de petitie aan op 10 november 2022. Noteer deze datum in je agenda, want wij willen hieraan ruim aandacht geven.

17 november 2022

De onderhandeldag van 17 november is nog in de agenda gereserveerd. Maar wij moeten wel het gevoel hebben dat ING serieus omgaat met de belangen van medewerkers. Daarom hebben wij ING gevraagd om uiterlijk 14 november de bijgestelde inzet voor de onderhandelingen bekend te maken aan de vakorganisaties.

Standpunt De Unie

De Unie heeft schriftelijk gereageerd op de financiële voorstellen van ING. In deze brief maken we duidelijk waarom wij van mening zijn dat de voorstellen van ING niet de belangen van de medewerkers dienen.

 • De inschalige verhoging zoals ING die nu voorstelt, zal voor veel medewerkers een
  verslechtering blijken te zijn;
 • een promotietoeslag van maximaal 12% klinkt mooi, maar niet voor de afdelingen waar het huidige maximum van 5,5% al niet wordt benut;
 • ING heeft een éénmalige uitkering voorgesteld in verband met de gestegen energiekosten. Veel bedrijven betalen nu een extra tegemoetkoming aan medewerkers in verband met de hoge energiekosten. Wat De Unie betreft is dit geen onderdeel van de cao-onderhandeling maar iets wat een fatsoenlijke werkgever nu hoort te doen.
 • Thuiswerken brengt voor de medewerker kosten met zich mee, maar ook naar kantoor reizen is voor veel medewerkers een dure aangelegenheid; ING stelt een vergoeding voor van € 2,00 voor elke dag dat je thuiswerkt. De Unie verwacht
  € 3,00 per thuisgewerkte dag en een echte internetvergoeding van € 40,00 per maand. Daarnaast willen we een kilometervergoeding van 23 cent voor medewerkers die met de auto naar kantoor reizen, zonder maximering van woon-werkkilometers.
 • Een leaseauto is voor de functiegebonden leaserijders een kostenpost geworden, zij moeten betalen voor de duurzaamheidsambities van ING dit moet anders;
 • Een beloning voor medewerkers die een horizontale stap maken binnen ING is een mooi gebaar, maar dan ook graag voor medewerkers die al op hun schaalmaximum zitten, in het voorstel van ING zouden zij niets krijgen.

We voegen ook nieuwe voorstellen toe aan onze voorstellenbrief. Bij ING blijken sommige medewerkers geen recht te hebben op een stand-by vergoeding, terwijl ze wel stand-by diensten moeten draaien. De Unie vindt dit onrechtvaardig. Wellicht komen er voor 17 november 2022 nog meer onrechtvaardigheden aan het licht. De Unie zal dan de voorstellenbrief nog verder uitbreiden.

Word nu gratis light lid van De Unie. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte van ING-nieuws!

Wat kun jij doen?

Uiteraard wil De Unie graag in overleg met ING. Een cao wordt gesloten door te praten over de belangen van medewerkers en van werkgever. Maar praten met een werkgever die geen kennis heeft van de dagelijkse realiteit waarin medewerkers werken en leven, dat schiet niet op. Daarom spannen wij ons ook in om ING realiteitszin bij te brengen. Dat doen we met jouw hulp, blijf contact met ons opnemen, help de petitie tot een succes te maken en help op 10 november om impact te maken.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen. Neem dan svp contact met ons op.

Inge de Vries, inge.de.vries@unie.nl
Mandy Raaijmakers, mandy.raaijmakers@unie.nl

—————————————————————————————-
ING still has no sense of reality
CLA ING

As you know, the union’s precondition for further CLA negotiations with ING is that they come up with a realistic wage increase offering. After De Unie en CNV, the third union, FNV Finance has now submitted their CLA proposal letter to ING. This proposal was clarified by FNV Finance in our meeting with ING.

It was made very clear upfront that negotiations can resume only after ING has made a more realistic offer.
ING has used the opportunity of this meeting to come up with a new starting offer. This new offer is a 3% wage increase and a possible extension with 1 year of the CLA. ING does not seem to understand that after two years of zero pay increase in this time of inflation, loss of purchasing power and really good profits, ING will need to come up with a proper salary increase as a starting point of the CLA negotiations. On top of that, ING ignores the many displays of dissatisfaction of ING employees as captured in the “witboek” and in the various surveys. As your representatives we have the obligation to follow up on these signals. At this moment, ING certainly doesn’t.

10 November: handover petition

As you’ve read in our previous newsletters, we as unions have jointly drafted a petition. We call upon all of you to sign this and share it with your colleagues. Together with you, we will be handing over this petition to ING on the 10th of November. Please save this date in your calendar, for we want to ensure that this handover gets a lot of attention.

17 November

The negotiation date of 17th November (which was already planned) remains in our calendars but we need to know that ING seriously considers its employees interests. Therefore, we have requested ING to come up with an improved offer on 14th November, at the latest.

De Unie’s position

De Unie has responded in writing to ING’s financial proposals. In this letter we explain why we believe that ING’s proposals do not serve the interests of employees.

 • The yearly inscale raise as ING is now proposing will turn out to be a disappointment for many employees as ING’s proposals serves the interest of the company, not the interest of the employees;
 • A promotion allowance of a maximum of 12% sounds nice, but not when it involves the departments where the current maximum of 5.5% is already not being used;
 • ING offers a one off due to the high energy costs. Many companies now pay an extra allowance to employees in connection with the high energy costs. As far as De Unie is concerned, this is not part of the CLA negotiations, but something a decent employer ought to do.
 • Working from home is becoming expensive, but traveling to the office is expensive as well for many employees; ING proposes € 2,00 for every day you work from home. De Unie expects € 3,00 for every day you work from home, a monthly € 40,00 internet compensation and € 0,23 compensation per kilometer if you travel by car without limiting the commuting mileage.
 • By limiting the lease arrangement to electric cars without adjusting the lease amounts accordingly, ING completely passes the cost effects of its sustainability ambition through to the employees.
 • Due to the ING policy, a lease car for job related lease drivers has turned out to be very expensive for the employees.
 • A reward for employees who take a horizontal step within ING is a nice gesture, but also welcome for employees who are already at their maximum scale, in ING’s proposal they end up empty handed again;

We also add new proposals to our proposal letter. At ING, some employees appear not to be entitled to a standby reimbursement, while they do have to perform standby shifts. We consider this unjust.
Perhaps more injustices will come to light before November 17, 2022. De Unie will expand the proposal letter if this is the case.

What can you do?

Naturally, De Unie would like to remain on speaking terms with ING. A collective labor agreement is concluded by discussing the interests of employees and the employer. But talking to an employer who has no knowledge of the day-to-day reality in which employees work and live doesn’t help. That is why we make every effort to instill a sense of reality in ING. You’ve been helping so far, keep in touch with us, help make the petition a success and help make an impact on November 10th.

Contact

Do you have any questions regarding this message, or do you have any information that you would like to share with De Unie? Please contact us.

Inge de Vries, inge.de.vries@unie.nl
Mandy Raaijmakers, mandy.raaijmakers@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING: Verslag Periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf…

ING: Pensioennieuws III

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….

Word gratis lid