De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CBR: Periodiek overleg directie en vakbonden en proces naar nieuwe cao

12 maart 2024

We hebben een periodiek overleg met de directie gehad. Deze overleggen vinden vier keer per jaar plaats. De bedoeling van deze overleggen is vooral om elkaar informeel bij te praten over de situatie binnen het CBR, thema’s te bespreken die via de leden naar voren komen en onderwerpen vanuit de laatste cao-onderhandelingen te bespreken om daar voortgang in te houden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

In dit overleg stonden de volgende punten op de agenda;

  1. Hoe gaat het met het CBR
  2. Zelfroosteren, stand van zaken
  3. Cao-teksten
  4. Proces naar de volgende cao

 

Vooraf

We hebben eerst afgesproken dat het overleg geen informeel overleg is, maar een periodiek overleg. Dit verschil lijkt klein, maar is dit niet. Vanuit een informeel overleg kunnen we formeel niets delen met onze leden. Dit is wat ons betreft een ongewenste situatie omdat alles wat we daar bespreken eerst en vooral in het belang van onze leden is.

Hoe gaat het met het CBR

Het CBR heeft een goed jaar achter de rug. De achterstand bij de praktijkexamens worden ingelopen en het geeft wat ruimte in de roosters om aan jezelf te werken. Bij de theorie-examens is er nog wel een uitdaging. Hier wordt aan gewerkt en wellicht dat er net als bij de examinatoren een regeling komt om extra inzet te bewerkstelligen. Wordt vervolgd. Er is inmiddels een nieuwe ondernemingsraad (OR) gekozen met drie Unie-leden daarin. Wij wensen de OR veel wijsheid en succes met alles wat er op hen af gaat komen.

Zelfroosteren

Het voorstel is om de naam aan te passen in samen roosteren. Doel is medewerkers meer zelf aan het stuur te zetten. Inmiddels zijn er al veel gesprekken met veel medewerkers gevoerd over de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden. We hebben afgesproken dat we nu verdergaan in een zogenaamd tripartiete commissie waar de vakbonden, OR, HR van het CBR en de projectleider betrokken zijn. Naast een roosterdeskundige vanuit de vakbonden zal de belangenbehartiger hier ook plaats in gaan nemen. Om goed beslagen ten ijs te komen in deze commissie is het van belang dat wij input gaan krijgen vanuit de leden. Na het eerste overleg dat we binnen een maand gaan hebben, komen wij hier bij de leden op terug. Waarschijnlijk zal dit zijn met een korte vragenlijst over de voor- en afkeuren. Dit is van groot belang want de belangenbehartiger zit er vooral namens onze leden en wil dan ook dat de uiteindelijke voorstellen voor het cao-overleg gedragen worden door onze leden.

Cao-teksten

Het is een uitdrukkelijke wens van het CBR dat de cao-teksten duidelijker, beter te begrijpen zijn en er geen teksten in komen te staan die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Op zich vinden we dit ook een goed idee. Maar het moeten uiteindelijk wel dezelfde afspraken blijven die juridisch ook kloppen. We hebben daar een gespecialiseerd bureau voor in de arm genomen die ons hierbij gaat helpen.

Een van de onduidelijkheden in de cao zijn de teksten over meer- en overwerk. Dit thema gaat eerst apart voorbereid worden door iemand van HR en een van onze kaderleden die niet alleen alles van de huidige cao weet, maar ook alles over het ontstaan van de afspraken weet die nu in de cao staan, zodat daar ook recht aan gedaan kan worden.

Nieuw functiegebouw

Het CBR wil graag het huidige functiegebouw aanpassen in een wat zij noemen “modernere” versie van het huidige functiegebouw en het daarbij behorend loongebouw. Er zijn meerdere door vakbonden geaccepteerde systemen, dit is wel een voorwaarde om sowieso hierover te gaan praten. Het MT is nu informatie aan het ophalen over de verschillende systemen en zullen ons hier een voorstel over gaan doen. We wachten de uitkomsten eerst maar even af tot daar meer duidelijkheid over is.

Proces om tot een nieuwe cao te komen

De huidige cao loopt op 31 oktober af. Het is onze uitdrukkelijke wens de nieuwe cao voor 1 november gereed te hebben. Gezien alle protocolafspraken die we in de huidige cao gemaakt hebben en hierboven besproken gaat dit nog een hele klus worden. We hebben op 13 april een eerste overleg over hoe we het hele onderhandelingsproces in gaan richten.

In de komende periode gaan we een enquête opstellen en de leden vragen wat zij wel en/of niet in de nieuwe cao geregeld willen hebben. De uitkomsten van deze enquête gaan we dan verwerken in een concept cao-voorstellenbrief. Daarna gaan we alle leden vragen of de voorstellen een goedkeuring krijgen.

Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de belangenbehartiger Gerard van der Lit via gerard.van.der.lit@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid