De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: vragen n.a.v. de RTS-adviesaanvraag

14 april 2021

Bespreking RTS-adviesaanvraag

In het periodiek overleg van 8 april 2021 hebben we verschillende onderwerpen besproken. Een belangrijk deel van het overleg is gegaan over de RTS-adviesaanvraag. Daarover gaat dit verslag. Over de andere onderwerpen zal ik je binnenkort informeren.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

RTS-adviesaanvraag

De Unie ontvangt van leden veel vragen, onder andere in de ledenvergadering die in maart is georganiseerd, maar ook via de e-mail of telefonisch. Ik probeer de vragen zelf te beantwoorden, maar sommige vragen zijn voorgelegd aan Aegon in het overleg van 8 april 2021.

Tijdspad

Op dit moment wordt met het volgende tijdspad gerekend, maar dit kan nog wijzigen. Het advies van de COR is een belangrijke stap in het proces. De COR heeft aangegeven de tijd te nemen die ze nodig hebben voor de behandeling van de adviesaanvraag.

Mei: formeel besluit na advies van de COR, daarna volgt communicatie aan de werknemers.
Voor medewerkers wiens functie verplaatst wordt, richt Aegon een keuzeproces in zodat je zelf invloed kunt uitoefenen waar je geplaatst wordt. Dit maakt onderdeel uit van het matchingsproces.
Voor medewerkers wiens functie vervalt wordt een herplaatsingsprocedure ingericht.

Juni: matchings- en herplaatsingsprocedure

Juli: in het begin van deze maand beoogt Aegon de organisatieveran
deringen in te laten gaan en bekend te maken wie er boventallig is.

Afspiegelingsbeginsel

Vraag: Wij horen van leden dat ze al afgespiegeld zijn omdat ze een korter dienstverband zouden hebben dan een naaste collega. Dat kan volgens ons niet.

Aegon onderschrijft het standpunt van De Unie. De richtlijnen aan het management is om alleen aan te geven welke afdelingen c.q. geraakt worden door de adviesaanvraag.

Uiteraard kan het voorkomen dat jij de enige bent die een specifieke functie uitoefent of dat je werkt in een functie die in zijn geheel vervalt. Dan is er in eerste instantie geen sprake van afspiegeling. Maar er kan sprake zijn van onderling uitwisselbare functies, waardoor je toch in een afspiegeling wordt betrokken. Het UWV heeft de uitvoeringsregels voor het ontslag om bedrijfseconomische redenen gepubliceerd. Het is een uitgebreid document waarin de regels zijn opgenomen die Aegon moet volgen als ze een reorganisatie doorvoeren.

We hebben afgesproken met Aegon om extra overleg in te lasten met de jurist van Aegon. Daarmee willen we objectief vaststellen dat Aegon de regels correct toepast.

Standplaats

Vraag: Kan het verplaatsen van werk tot boventalligheid leiden omdat werk naar een andere locatie van Aegon wordt verplaatst?

Op deze vraag geeft Aegon als antwoord dat de functieprofielen zonder standplaats zijn omschreven, dit sluit aan bij het concept van Smart Working van Aegon.

Externen

Vraag: In de adviesaanvraag wordt rekening gehouden met het ontslag van medewerkers die een arbeidsovereenkomst met Aegon hebben. In sommige gevallen wordt hetzelfde of vergelijkbaar werk ook gedaan door mensen die via een uitzendbureau of als zzp-er werken. Bij De Unie komen vragen van leden hoe voorkomen wordt dat vast personeel wordt ontslagen terwijl de flexibele medewerkers wel mogen blijven. Medewerkers met een (vaste) arbeidsovereenkomst hebben volgens het ontslagrecht voorrang op werk.

Aegon betrekt de flexibele schil in de herplaatsingsprocedure, er wordt onderzocht of een potentieel boventallige medewerker het werk van een externe kan overnemen of dat een tijdelijke plaatsing mogelijk is.

Vrijwillig vertrekregeling

Vraag: In het sociaal plan is een vrijwillig vertrekregeling opgenomen. Wordt deze ook opengesteld door Aegon?

Aegon heeft hier nog geen besluit over genomen. De vrijwillig vertrekregeling kan bij enkele onderdelen van de adviesaanvraag in overweging worden genomen. Het is voor Aegon niet een algemeen middel.

Een voorstel om oudere medewerkers financieel te compenseren als ze voor vervroegd pensioen willen kiezen wordt door De Unie besproken met Aegon.

Hongarije

Vraag: Aegon heeft vooralsnog geen toestemming gekregen van de Hongaarse centrale bank voor de verkoop van de Hongaarse bedrijfsonderdelen. Heeft dit nog gevolgen voor de adviesaanvraag?

In antwoord op deze vraag werd gezegd dat Aegon er vertrouwen in heeft dat de toestemming op een later moment alsnog wordt gegeven.

Vervolgens is door De Unie het vraagstuk van nearsourcing aan de orde gesteld. Dit is de situatie dat werk wordt overgedragen aan een bedrijf buiten Nederland (outsourcing), maar er geen sprake is van offshoring.

Nearsourcing is aan de orde voor GTS, in de RTS-adviesaanvraag wordt een deel van de werkzaamheden overgedragen naar een bedrijf in Hongarije. Aegon gaat op verzoek van De Unie uitzoeken of de Wet Overgang van Onderneming van toepassing is.

Menselijke maat

We hebben uitgebreid gesproken over de eenzaamheid die medewerkers kunnen voelen in deze onzekere periode. Doordat iedereen thuis werkt, is het lastiger om je gevoelens te delen of informatie te vinden. Aegon heeft de adviezen van de vakorganisaties genoteerd.

Contact

Heb jij vragen naar aanleiding van dit bericht. Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl. Ik help je graag.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid