De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Reorganisatie

12 maart 2021

Ingrijpende reorganisatie

Met enige ongerustheid heeft De Unie kennisgenomen van de omvangrijke reorganisatie die Aegon heeft aangekondigd. Het Reset Transform Sustain (RTS) programma richt zich op een kostenbesparing voor de hele organisatie.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

For English see below

Aegon laat daardoor in Nederland 10% van de FTE’s vervallen. Daarnaast worden circa 200 functies gewijzigd of verplaatst. We zien vaak dat niet alle medewerkers hun functie kunnen behouden bij dergelijke veranderingen. Waarschijnlijk zullen tientallen extra werknemers hun baan gaan verliezen. Vooral Corporate Center (Aegon CC), het onderdeel in Nederland dat internationaal werkt, wordt zwaar geraakt door deze reorganisatie.

Wat betekent dit voor jou?

Het is vervelend nieuws als een werkgever een reorganisatie moet doorvoeren. Het luidt een periode van onzekerheid in. Je kunt met je vragen terecht bij De Unie. Wij staan voor je klaar en ondersteunen je waar nodig!

Hoe verder?

Aegon heeft een adviesaanvraag voorgelegd aan de centrale ondernemingsraad. Aegon moet nu wachten op het advies voordat de reorganisatie kan worden doorgevoerd.

Wij gaan in overleg met Aegon en de andere bonden om de gevolgen van de reorganisatie te bespreken. En overleggen hoe het sociaal plan het beste ingezet kan worden om boventallige medewerkers intern of extern naar een andere functie te begeleiden. Daarnaast zullen wij bekijken of het sociaal plan in alle gevallen volstaat. Zo is er bijvoorbeeld bij het opstellen van het sociaal plan geen specifieke aandacht geweest voor de internationale collega’s van Aegon CC die wellicht hun toekomst niet meer in Nederland willen continueren.

Expertise van De Unie

Wij hebben bij verschillende bedrijven al veel ervaring opgedaan met persoonlijke loopbaanondersteuning en met ‘van werk naar werk’-programma’s. Deze kennis willen wij graag delen zodat de medewerkers van Aegon de beste ondersteuning krijgen. Wij hopen natuurlijk dat je je carrière bij Aegon kunt voortzetten. Maar als dat er niet in zit, dan kun je met je vragen ook bij ons terecht.

Nieuwe kansen

In de RTS-adviesaanvraag worden ook veel nieuwe vacatures gecreëerd.  Wij dringen er bij Aegon op aan om zoveel mogelijk van deze nieuwe posities in te vullen met de eigen medewerkers. Zeventig procent van de vacatures intern vervullen, lijkt ons een mooie uitdaging voor de organisatie!

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met ons wilt delen? Neem dan contact met de belangenbehartiger Inge de Vries op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel op telefoonnummer 06-5252 2091.

 

[print_link]

—————————————————————————————————-

Major reorganisation

With some concern, De Unie has taken note of the extensive reorganisation that Aegon has announced. The Reset Transform Sustain (RTS) program focuses on cost savings for the entire organisation. As a result, Aegon is cutting 10% of FTEs in the Netherlands. In addition, approximately 200 jobs are altered or relocated. On top of the 10% redundancy many workers may lose their jobs as a result of relocation.

Especially Corporate Centre (CC), the unit in the Netherlands that operates internationally, will be severely affected by this reorganisation.

What does this mean for you?

It is unpleasant news when an employer must implement a reorganisation. It brings about a period of uncertainty. For questions you can contact De Unie, we are there for you and will support you when required.

What is next?

Aegon has submitted a request for advice to the central works council. Aegon now needs to wait for the advice before the reorganisation can be implemented.

De Unie will consult with Aegon and the other unions to discuss the consequences of the reorganisation. And will review how the social plan can be used best to guide redundant employees internally or externally to another position. In addition, De Unie will examine whether the social plan is applicable and sufficient in all cases. For example, no specific attention was paid to the international colleagues of Aegon CC who may no longer want to continue their future in the Netherlands when drawing up the social plan.

Expertise of De Unie

De Unie has already gained a lot of experience with personal career support and “job-to-job” programs at various companies. De Unie would like to share this knowledge so that Aegon employees receive the best support. Of course, we hope that you can continue your career at Aegon. But even if that is not possible, you can contact De Unie with your questions.

New opportunities

The RTS request for advice also includes many new vacancies. De Unie urges Aegon to fill as many as possible of the positions created with its own employees. Filling 70 percent of the vacancies internally seems like a challenging goal for the organisation!

Contact

Do you have any questions regarding this announcement? Or would you like to share information with De Unie? Feel free to contact me. You can reach me on telephone number 06-5252 2091. Or send an e-mail to: inge.de.vries@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Update

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Word gratis lid