De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea haalt klimaatbudget van de cao-tafel, maar laat de rekening liggen…..

15 december 2021

Op dinsdag 14 december hebben we verder onderhandeld over de nieuwe cao. Daarbij heeft voor De Unie de conclusies van de uitkomsten van de eerdere medewerkersenquête en jullie recente reacties, centraal gestaan. Beperkte ruimte voor kostenbeperking van de pensioenregeling, ‘normale’ loonsverhoging, mogelijkheid voor meer keuze eigen werktijd (onder andere 4×9) en geen koppeling tussen cao en sociaal plan. Daarbij is ook aangegeven dat het door Achmea aangeboden éénmalige klimaatbudget weliswaar wordt gewaardeerd, maar op nogal wat praktische uitdagingen stuit en niet in de plaats hoort te komen van een structurele loonsverhoging.

Profiteer nu van een jaar gratis lidmaatschap van De Unie!

Reactie Achmea

In reactie op de terugkoppeling van vakbonden heeft Achmea het klimaatbudget van de cao-tafel gehaald en de sociaal plan onderhandelingen losgekoppeld van de cao. Daarnaast ziet Achmea nog steeds een koppeling tussen de gewenste kostenbeperking van de pensioenregeling en een eventuele loonsverhoging. Vakbonden hebben voor wat dat laatste betreft – voor een nieuwe cao met een looptijd van 2 jaar – de volgende keuzes gekregen:

  • Structurele loonsverhogingen van 1% in 2022 en 0,5% in 2023 in combinatie met een verlaging van de pensioenopbouw naar 1,69% (bij een pensioenpremie van 42%).
  • Structurele loonsverhoging van 2,5% in 2022 en 0,5% in 2023 in combinatie met een verlaging van de pensioenopbouw naar 1,55% (bij een pensioenpremie van 39%).
  • Eventueel ‘tussenliggende’ varianten, waarbij de kosten gelijk blijven.

Profiteer nu van een jaar gratis lidmaatschap van De Unie!

Verbazing

De Unie en de collegabonden hebben verbaasd gereageerd op dit tegenvoorstel. Niet echt de reactie die we verwacht hadden. Per saldo zou dit nog steeds een enorme kostenbesparing zijn op de huidige pensioenkosten in combinatie met een mager loonbod. En dat in een tijd waarin de kosten door een stijgende inflatie sterk toenemen en Achmea nog steeds prima resultaten boekt.

Achmea heeft niet precies aangegeven wat er nu met het klimaatbudget gaat gebeuren. Men vindt het wel erg belangrijk, dus wij gaan er vooralsnog vanuit dat Achmea er mee door zal gaan. De geraamde kosten van zo’n 50 miljoen lijken daarmee toch te moeten worden terugverdiend aan de cao-tafel. Achmea ontkent dit, maar liet eerder wel weten dat het klimaatbudget “een integraal onderdeel is van het totale pakket op de onderhandelingstafel en het een substantiële waarde vertegenwoordigt”.
Daarmee lijkt het er volgens ons toch op dat, zelfs nu dit onderwerp formeel niet meer op de cao-tafel ligt, de rekening wel is blijven liggen.

Profiteer nu van een jaar gratis lidmaatschap van De Unie!

Goede wil

Uiteraard moeten er bij onderhandelingen ook concessies worden gedaan. Daarbij zijn wij van mening dat als Achmea bereid is de rekening van het klimaatbudget ook echt van tafel te halen, en de 50 miljoen aan de cao te besteden, een principeakkoord voor een nieuwe cao best haalbaar moet zijn. Als teken van ‘goede wil‘ hebben we daarom het volgende voorgesteld:

  • Loonsverhoging van 3% in 2022 en 3% in 2023.
  • Overgang van een zuiver kostendekkende pensioenpremie naar een gedempte kostendekkende premie op basis van verwacht rendement, in combinatie met het gelijktrekken van de indexatie van pensioen van actieve deelnemers op basis van prijsindex. Dit levert een jaarlijkse besparing van ongeveer € 35 miljoen op.
  • Een pensioenopbouw van 1,786% (bij een pensioenpremie van 44%) die ongeveer gelijk is aan de opbouw in 2021, en daarmee dus iets lager ligt dan de fiscaal maximale pensioenopbouw. Dit levert een jaarlijkse besparing van nog eens € 10 miljoen op.
  • Bereidheid tot het maken van afspraken over een versnelde overgang naar het nieuwe pensioencontract, waarmee pensioenlasten voor Achmea nog verder zullen afnemen;
  • Het verlengen van de overgangsregeling van de 34-urige werkweek met één jaar (dus gedurende de hele looptijd van de cao) en de mogelijkheid om 4×9 te blijven werken.

Als over deze hoofdpunten overeenstemming is bereikt, dan praten we nog verder over andere onderwerpen zoals het ouderschapsverlof, de RVU-regeling en het onbeperkte opleidingsbudget.

Profiteer nu van een jaar gratis lidmaatschap van De Unie!

Hoe nu verder?

Achmea heeft het programma ‘WaardeMakers’ centraal gesteld om versneld bij te dragen aan de realisatie van de strategie ‘De Kracht van Samen’. Voor Achmea de kapstok voor een nog efficiënter en effectiever bedrijf, met als doel het resultaat structureel te verhogen.

Maar dan gaat het wat ons betreft niet alleen om reductie van kosten, maar natuurlijk ook om het investeren in medewerkers. Medewerkers maken het verschil, maar niet door de kosten van arbeid te reduceren om tot nog betere resultaten te komen.

Achmea wordt meer en meer een kennisbedrijf, waardoor medewerkers juist belangrijker worden. En daarbij hoort een goede cao met goede arbeidsvoorwaarden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dat is ook investeren (één van de drie elementen in het programma ‘WaardeMakers’).

Medewerkers hebben zich zowel in de eerdere enquête en in de recente reacties daar duidelijk over uitgesproken. Wat vinden ZIJ belangrijk. Wij nemen dit serieus en zullen Achmea proberen te blijven overtuigen dit ook te doen.

De volgende onderhandelingen staan gepland op maandag 20 december aanstaande. Wij hopen je zo kort voor de feestdagen dan een feestelijk bericht te kunnen sturen.
We blijven positief!

Maand van de Vakbond

Achmea erkent het grote belang van sterke vertegenwoordiging van werknemers. Om dat te onderschrijven, vergoedt Achmea het eerste jaar contributie voor werknemers van Achmea die zich inschrijven als nieuw lid. Dit aanbod geldt nog tot 1 januari 2022.

Praat hier eens over met je nog niet-georganiseerde collega’s en wijs hen op het nut en de noodzaak van het lidmaatschap van een moderne en professionele vakorganisatie als De Unie. Modern als het gaat om hoe wij het cao proces het liefst zouden willen vormgeven en professioneel als het gaat om de inhoud! Daarnaast kunnen ze dan gebruik maken van alle ledenvoordelen. Meer informatie hierover is te vinden op onze website https://www.unie.nl/achmea

Contact

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of wil je belangenbehartiger Huug Brinkers iets meegeven. Neem dan contact met hem op via huug.brinkers@unie.nl of bel met 06-5252 2077.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid