De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Banken: Verslag cao-overleg 6 januari 2022

Cao-overleg

Op 6 januari zijn we weer verder gegaan met de onderhandelingen voor de cao banken voor 2022. De werkgevers hebben de periode tussen 14 december 2021 en 6 januari 2022 gebruikt om een concreet voorstel te ontwikkelen en dit te bespreken met de vertegenwoordigers van de aangesloten banken. Dit concrete voorstel hebben de werkgevers op 6 januari 2022 aan De Unie gepresenteerd. Op 18 januari 2022 om 17.00 uur houdt De Unie een ledenvergadering. Praat jij ook mee? Op 24 en 26 januari reageren wij en andere vakorganisaties op deze voorstellen.

Kosteloos alle updates over de cao-onderhandelingen ontvangen?

Inhoud

De werkgevers hebben geprobeerd een compleet voorstel te formuleren, zo hebben we voor het eerst een loonvoorstel van de werkgever. Ook zijn er een aantal onderwerpen uit het initiële werkgeversvoorstel geschrapt. En de werkgevers hebben enkele voorstellen van De Unie overgenomen. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, licht de onderwerpen hieronder toe.

Looptijd en loon

Werkgevers stellen een cao voor die loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Ze willen in deze periode de lonen op 1 maart 2022 met 1,5% verhogen en op 1 juli 2022 met 0,5%.

De Unie wil het salaris verhogen met 4%, de inflatie is immers sinds oktober 2021 flink gestegen.

Plaats- en tijdbewust werken

Werkgevers verwachten dat ook in de toekomst regelmatig vanuit huis zal worden gewerkt. Ze vinden het belangrijk dat elke aangesloten bank zelf bij de organisatie passende afspraken kan maken met de eigen ondernemingsraad. Om dit te ondersteunen willen ze in de cao kaderafspraken en randvoorwaarden afspreken met de vakorganisaties. Hoewel De Unie de voorkeur heeft voor een standaardregeling zodat we de rechten van de medewerkers kunnen waarborgen, moet ik ook onderkennen dat het voorstel van de werkgevers aansluit bij wat gebruikelijk is in een sectorcao.

Verlof

Onder dit kopje doen de werkgevers drie verschillende voorstellen:

  • Recent is het geboorteverlof wettelijk geregeld. Na de geboorte van een kind heeft de vader recht op een uitkering gedurende 6 weken. De eerste week bedraagt de uitkering 100% van het salaris tot maximaal het maximumdagloon, en daarna 70% van het salaris tot maximaal 70% van het maximumdagloon. De werkgevers willen deze uitkering aanvullen tot het gewone salaris.
  • Per 2 augustus 2022 treedt de wettelijke regeling voor ouderschapsverlof in werking. Ook deze regeling kent een uitkering. De werkgevers stellen voor de uitkering gedurende 4 weken aan te vullen tot het normale salaris.
  • Werkgevers stellen voor het bovenwettelijk verlof te verhogen van 64,8 uur naar 72 uur, dat is 7,2 uur extra.

Wij zijn blij met deze voorstellen van de werkgevers. Ze sluiten aan bij de voorstellen die wij namens de leden hebben ingebracht.

De Unie heeft ook voorgesteld om verlofsparen tot maximaal 100 uur mogelijk te maken.

De werkgevers willen hier eerst een studie naar uitvoeren omdat ze de uitvoerbaarheid niet goed kunnen inschatten.

RVU-regeling

Werkgevers geven aan dat ze goed geluisterd hebben naar de vakorganisaties en ons dringende voorstel om oudere werknemers (3 jaar voor de AOW-leeftijd) die vrijwillig vervroegd willen uittreden hierin te ondersteunen. Wettelijk is het gedurende een beperkte periode (nu nog circa 4 jaar) toegestaan om deze medewerkers een vergoeding tot de hoogte van de AOW-uitkering te betalen (pro rata voor parttimers). Helaas willen de werkgevers de regeling niet opschrijven als een hard recht van de werknemer. Jouw werkgever bepaalt in het voorstel van de werkgevers of je wel of niet gebruik mag maken van de RVU. Maar dit is wel een belangrijke stap in de richting van De Unie.

Pensioen

Het afgelopen jaar is er een werkgroep geweest die zich bezig heeft gehouden met hoe de cao aangepast moet worden aan het nieuwe Pensioenakkoord. Doordat de wetgeving daarover nog niet definitief is, hebben we nog geen definitieve teksten kunnen formuleren. Ik verwacht dat we een procesafspraak zullen maken hoe om te gaan met pensioenvraagstukken in het komende jaar.

PAWW

In de cao is afgesproken dat jij bent aangesloten bij de inkomensverzekering van de Stichting PAWW. Hiermee verlengen we de uitkering als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt. De werkgevers hebben voorgesteld deze afspraak te verlengen met vijf jaar. De Unie vindt dit een goed voorstel.

Voorstellenbrief De Unie

In onze voorstellenbrief is aandacht voor duurzame inzetbaarheid opgenomen. Daar heeft de werkgever niets mee gedaan.

Hoe verder?

Op 24 en op 26 januari 2022 wordt het cao-overleg voortgezet. De Unie heeft toegezegd uiterlijk 20 januari 2022 schriftelijk te reageren op het voorstel van de werkgevers. Ik wil daarom heel graag jouw mening horen. Wat vind jij belangrijk? Waar wil je meer over weten. Wat vind je goed aan het voorstel van de werkgevers? Je kunt mij een e-mail sturen met jouw visie. Dit kan via e-mail adres: inge.de.vries@unie.nl

Je kunt je ook opgeven voor de online-ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 18 januari 2022 van 17.00 tot 18.00 uur. Wil je meepraten? Mail mij via en dan mijn mailadres inge.de.vries@unie.nl

 

Afdrukken