De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Voorbereiding wijziging pensioenregeling

09 april 2024

Het UWV, De Unie en de andere vakorganisaties werken samen in een stuurgroep toe naar een nieuwe pensioenregeling. We moeten de huidige pensioenregeling aanpassen, omdat de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) nieuwe voorschriften voor pensioenregelingen geeft. De Wtp vereist dat wij uiterlijk 31 december 2024 het transitieplan voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling gereed hebben.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Informatie voor medewerkers

Niet iedereen is even goed op de hoogte van pensioen. Daarom is het belangrijk om iedereen goed mee te nemen in de veranderingen waar je mee te maken gaat krijgen. In de serie: onderweg naar het principeakkoord pensioen 2024, informeren cao-partijen de UWV-medewerkers. Wil je het eerste bericht nog eens teruglezen? Dat kan hier.

Thema 1: voorkomen van schommelingen

Deel 1 van de serie gaat over het voorkomen van schommelingen van de pensioenuitkering.

Hoe is het nu geregeld?

De huidige pensioenregeling kent het probleem van schommelingen veel minder. Als je met pensioen gaat, krijg je een vaste uitkering. Deze uitkering wordt, als het mogelijk is, jaarlijks verhoogd. Hiermee wordt geprobeerd het effect van inflatie te beperken.

Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds veel te laag is, dan moet het pensioenfonds de uitkeringen verlagen. Dit noemen we afstempelen, maar dit gebeurt bijna nooit omdat alles gericht is op het op niveau houden van de uitkering.

Waarom wel schommelingen in de nieuwe pensioenregeling?

De nieuwe wetgeving wil juist dat pensioen sneller reageert op de beleggingsresultaten. Positief door de opbrengsten van de beleggingen sneller uit te delen, en negatief door sneller te korten als het tegenzit, maar de cao-partijen willen voldoende veiligheid bieden.  Daarom vinden we het belangrijk om grote schommelingen in de pensioenuitkering te voorkomen.

Bescherming pensioenuitkeringen tegen schommelingen

Jaarlijks wordt pensioenpremie overgemaakt aan het pensioenfonds. Dit geld wordt door het fonds belegd. Dat moet, want met beleggingen kan het fonds opbrengsten realiseren die weer ten gunste komen van de medewerker. Het levert de medewerker een hoger pensioen op.

Naar mate je ouder bent, minder risico

Als de pensioendatum dichterbij komt, wordt het beleggingsrisico afgebouwd. Ouderen kunnen minder risico nemen, omdat ze minder tijd hebben om eventuele tegenvallers op te vangen.

Reserve

Om de pensioenuitkeringen van gepensioneerden te beschermen, is er een reserve. Die werkt als een buffer om ervoor te zorgen dat gepensioneerden zoveel als mogelijk een stabiel pensioen blijven ontvangen. Ook als het rendement op de beleggingen tegenvalt.

Rendement toedelen

Als het goed gaat met de economie, dan kan het pensioen dat je hebt opgebouwd straks sneller omhoog. Maar dit pensioen kan ook omlaag gaan als het economisch slechter gaat. Het pensioen wordt dus bewegelijker. We streven naar een stabiele pensioenuitkering, een uitkering met zo min mogelijk ‘uitslagen’ naar beneden en beperkte ‘uitslagen’ naar boven (het voorkomen van extremen).

Er zijn twee instrumenten om dit te bereiken.

  1. Spreiden van beleggingsresultaten
    Het spreiden houdt in dat zowel positieve als negatieve beleggingsresultaten over een aantal jaren worden verdeeld. Hiermee worden de uitschieters in beleggingsuitkomsten afgevlakt, zowel naar boven als naar beneden.
  2. Reserve
    Heeft het spreiden onvoldoende effect, dan zet het pensioenfonds de reserve in om dalingen van de pensioenuitkering zo veel mogelijk te voorkomen. Positieve beleggingsresultaten worden gebruikt om de reserve aan te vullen.

Conclusie

Je zult in de nieuwe pensioenregeling schommelingen in de pensioenuitkering zien. Je krijgt een variabele uitkering die meebeweegt met de markt. We zetten wel instrumenten in om grote schommelingen te voorkomen. Het doel is om de uitkering zo stabiel te houden.

Volgende thema

Het volgende thema gaat over het nabestaandenpensioen. Door de invoering van de Wet toekomst pensioenen moeten we veranderingen doorvoeren in de manier waarop in de uitkering aan nabestaanden wordt voorzien.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid