De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Pensioen

11 september 2023

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject om de pensioenregeling van ING aan te passen aan de eisen van de nieuwe wetgeving. De Unie betrekt de leden nauw bij deze besluitvorming. Net als bij de cao-onderhandelingen zal De Unie de nieuwe pensioenregeling voorleggen aan de leden. De leden bepalen uiteindelijk of de pensioenregeling wordt aangenomen of dat partijen hun werk over moeten doen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Niet iedereen is goed thuis in pensioenen. Om iedereen de kans te bieden straks een weloverwogen stem uit te brengen wil ik daarom periodiek wat achtergrondinformatie geven. Op 1 juli 2023 heb je het eerste informatieve ledenbericht over pensioen ontvangen. Dit tweede informatieve ledenbericht gaat over invaren.

Wat is invaren?

Invaren is een nieuw begrip. Hiermee wordt bedoeld dat het vermogen dat het pensioenfonds beheert voor haar klanten om wordt gezet naar de nieuwe regeling. Pensioenregelingen zijn wel vaker gewijzigd, maar dan gold de wijziging alleen voor de toekomstige pensioenopbouw. Het invaren is dus iets geheel nieuws en daarom sta ik daar even wat langer bij stil.

De huidige ING Pensioenfondsen voeren een zogenaamde uitkeringsovereenkomst uit. Dat betekent dat precies vaststaat op hoeveel pensioen je recht hebt. Om dat pensioen, inclusief de geambieerde indexatie, nu en in de toekomst te kunnen betalen, belegt het fonds de collectief ingelegde premies. Zolang het fondsvermogen het toelaat, weet je precies waar je aan toe bent.

In de WTP verdwijnen uitkeringsovereenkomsten en zijn alleen premieregelingen toegestaan. Daarbij bouw je als deelnemer geen rechten op, maar wordt de premie in jouw individuele pensioenpotje gestopt en voor je belegd. Het pensioen dat je uiteindelijk krijgt staat daarmee niet vast.

Wanneer een pensioenfonds invaart, betekent dat, dat het huidige collectieve fondsvermogen inclusief de buffer wordt opgesplitst onder de deelnemers en een (beperkte) collectieve buffer. In de plaats van een vaste pensioenaanspraak, die je nu op je UPO zien staan, komen dan individuele pensioenvermogens, waaruit in de uitkeringsfase het pensioen wordt betaald. De buffer en de rendementstoedelingsregels zorgen ervoor dat je ook na invaren een levenslang pensioen geniet, het potje is niet leeg als je langer dan verwacht in leven blijft. Wel is de hoogte mogelijk minder stabiel, omdat de uitkering niet als vaste aanspraak vaststaat, maar kan meebewegen met het beleggingsresultaat.

Is invaren verplicht?                  

Formeel is invaren niet verplicht maar het is wel de standaard. In theorie kunnen cao-partijen ook besluiten om de opgebouwde pensioenen en het bijbehorende vermogen achter te laten in de oude regeling. Dit is echter geen vrije keuze. De WTP schrijft voor dat het pensioenfonds invaart. En alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor groepen deelnemers onevenredig benadeeld worden, mogen cao-partijen van invaren afzien.

Dit geldt niet voor gesloten pensioenfondsen. Dus voor Pensioenfonds ING (PFI), dat sinds 2014 gesloten is, geldt dat het niet hoeft in te varen, maar dit wel mag doen als cao-partijen een invaarverzoek doen.

Voordelen van invaren

In de huidige pensioenregeling zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht om grote buffers aan te houden. In de nieuwe pensioenwetgeving geldt dat niet meer. Het geld dat niet meer nodig is voor de buffer kan daarom worden verdeeld.

Nadelen van invaren

Pensioenfondsen houden natuurlijk niet zonder reden een grote buffer aan. Dit is nodig om een stabiele uitkering te garanderen, om slechte beleggingsjaren op te kunnen vangen en om ook op lange termijn een financieel gezond fonds te blijven.

Hoe gaan cao-partijen te werk?

We moeten beleid ontwikkelen rondom invaren. Dit begint met nadenken over de doelen van invaren. We zijn nu bezig om invulling te geven aan belangrijke begrippen als proportionaliteit, effectiviteit, uitlegbaarheid en toekomstbestendigheid. Als cao-partijen hier overeenstemming over hebben, kunnen we verder. Het doel is om te komen tot een evenwichtig besluit waarin recht wordt gedaan aan de belangen van de verschillende doelgroepen en leeftijdscohorten.

Wettelijk kader

Cao-partijen hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. De WTP geeft veel voorschriften, de toezichthouder (DNB) heeft een handleiding verstrekt en we kunnen leren van de pensioenfondsen die al verder in het traject zijn.

Meer informatie

De leden ontvangen van De Unie regelmatig informatie over de voortgang van het pensioenoverleg. De Unie werkt ook samen met ING aan een communicatieplan.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

ING: Verslag actualiteiten februari 2024

Op maandag 26 februari organiseert De Unie de eerste online pensioenkennissessie. We bespreken dan het onderwerp Contractsvormen, de verschillen en overeenkomsten…

ING: Uitnodiging pensioenwebinar

De komende tijd onderhandelt De Unie namens onze leden over een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft een nieuwe pensioenwet ingevoerd,…

Word gratis lid