De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: verslag cao-overleg 27 maart 2024

03 april 2024

Op woensdag 27 maart 2024 heeft De Unie opnieuw cao-onderhandelingen gevoerd met UWV. We hebben over een groot aantal onderwerpen gesproken. Waarbij we vooral vragen hebben gesteld om elkaar beter te begrijpen.

 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Verschillende visies

En hoewel praten en elkaar proberen te begrijpen altijd goed is, betekent dit niet dat we het makkelijk met elkaar eens gaan worden. De Unie en UWV onderhandelen vanuit heel verschillende visies. De Unie streeft naar arbeidsvoorwaarden die nauw aansluiten bij de wensen die wij van onze leden horenArbeidsvoorwaarden waarmee UWV laat zien dat ze de medewerkers waarderen en werknemers plezier in hun werk geven of die ze helpen hun werk nog beter te doen. UWV handelt vanuit een meer overall visie op de toekomst van UWV. Dit wordt samengevat onder de noemers: Eenvoud, Voor iedereen en Duurzaam.

Focus voor de onderhandelingen

Wat De Unie betreft zijn er twee belangrijke onderwerpen die in de komende cao goed geregeld moeten zijn:

  • Structurele salarisverhoging
  • Functiewaardering

Structurele salarisverhoging
De Unie wil een salarisverhoging afspreken waarmee in ieder geval de inflatie wordt bijgehouden. En we willen een koopkrachtverbetering realiseren, want het is lang geleden dat de UWV-medewerkers er in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Dit betekent dat we een structurele salarisverhoging van 6% voor alle medewerkers willen afspreken. De ingangsdatum is wat ons betreft 1 mei 2024 en de looptijd van de cao 12 maanden. Hiermee zou UWV blijk geven de inzet en betrokkenheid van de medewerkers te waarderen.

Het voorstel van UWV is de salarissen te verhogen met 3,7% per 1 juli 2024. Het voorstel van UWV bevat ook een tweede salarisverhoging in juli 2025. Deze verhoging is een vergoeding voor de lange looptijd die UWV wil afspraken. De leden van De Unie hebben expliciet uitgesproken een looptijd van maximaal 12 maanden te willen.

Functiewaardering
De Unie heeft in de voorstellenbrief een procedurevoorstel opgenomen over dit onderwerp. Veel leden hebben zich gemeld naar aanleiding van onze oproep om je mening te geven over de indeling van je functie. We zijn nu bezig groepjes van medewerkers te vormen die samen met De Unie het werk kunnen doen. In het overleg met UWV moeten we echter nog heel wat stappen maken om overeenstemming te bereiken over functiewaardering.

Andere voorstellen zijn ook belangrijk

We hebben meer voorstellen gedaan die van belang zijn voor onze leden. UWV heeft inmiddels op al onze voorstellen inhoudelijk gereageerd. Op een aantal voorstellen van ons wordt door UWV positief gereageerd, of we maken goede voortgang in het overleg.

Ouderschapsverlof: Ons voorstel om het salaris tijdens ouderschapsverlof volledig door te betalen is door UWV overgenomen.

Sociaal plan: Ons voorstel om het sociaal plan te verlengen is ook overgenomen. UWV wil de studieafspraak sociaal plan ook verlengen. Deze studie betreft een gezamenlijk onderzoek naar modernisering van het sociaal plan.

Thuiswerkplek: Wij hebben aangegeven het niet eens te zijn met de uitwerking van deze regeling. Ons bezwaar betreft zowel de terugbetalingsverplichting als te hoge prijzen en beperkte keuzemogelijkheden. We zijn over dit onderwerp goed in gesprek. UWV heeft wel een lopend contract wat niet eenzijdig kan worden beëindigd, daar moeten we in het overleg rekening mee houden.

Opleidingen: Dit onderwerp wordt waarschijnlijk verplaatst naar het periodiek overleg.

Pensioen: Dit onderwerp is door ons preventief op de agenda gezet. Indien wij een cao afspreken met een looptijd tot en met 30 april 2025 dan hoeven we in deze cao geen pensioenafspraak te maken. We werken in een separaat overleg samen met UWV aan de nieuwe pensioenregeling.

Maar er zijn ook onderwerpen waar we nog weinig voortgang hebben gemaakt.

Reiskostenvergoeding: De discussie over de reiskostenvergoeding wordt gevoerd langs twee lijnen, de hoogte van de vergoeding en het aantal gereisde kilometers dat wordt vergoed. De reactie van UWV hierop is dat duurzaamheid voor UWV erg belangrijk is. UWV moet vanaf 1 juli 2024 CO2 rapportages inleveren en aantonen dat de uitstoot actief wordt teruggedrongen. UWV streeft er daarom actief naar om mensen uit de auto te krijgen door voldoende middelen aan te bieden om voor CO2 neutrale reisopties te kiezen.

Hybride werken: Wat ons betreft is het dan logisch om de rechten van medewerkers om thuis te werken te verstevigen. Niet iedereen woont dicht bij kantoor of in een streek met goed openbaar vervoer. De meeste CO2 winst boekt UWV als deze medewerkers niet gedwongen worden te reizen indien het voor hun werk niet noodzakelijk is. Bij veel UWV-onderdelen gaat het goed, maar er zijn ook onderdelen waar het aantal verplichte kantoordagen toeneemt.

Workation: Wij hebben voorgesteld een studie uit te voeren of het bij UWV mogelijk en passend is om medewerkers toe te staan gedurende een deel van het jaar vanuit het buitenland te werken. Al maak je het maar mogelijk om aansluitend aan de vakantie twee weken langer te blijven waarbij je overdag, online werkt.
UWV wil hier geen afspraken over maken, zij voorzien voornamelijk problemen en bezwaren. We hebben geantwoord dat De Unie daarom juist een studie wil uitvoeren.

5 mei: Wij hebben voorgesteld om elk jaar (en dus niet alleen in de lustrumjaren) 5 mei als Feestdag te vieren. Wij hebben UWV een overzicht gestuurd van een lijst  met bedrijfstakken en bedrijven die hierin een voorbeeld zijn. Het betreft meer dan 100 cao’s waaronder de cao Rijk en de Gemeenten-cao. Wij kregen als antwoord dat UWV al genoeg vrije dagen heeft. Dit is wat ons betreft geen goed antwoord, wij kunnen ons niet voorstellen dat UWV de laatste organisatie wil zijn die het belang van 5 mei wil onderstrepen.

RVU: De RVU maakt het de werkgever mogelijk om medewerkers die vrijwillig vervroegd met pensioen gaan hiervoor een (beperkte) tegemoetkoming te betalen. Deze fiscale regeling loopt af op 31 december 2025. UWV geeft aan dat dit niet past bij UWV omdat er veel vacatures zijn en het problematisch is om deze in te vullen. Bovendien is het beleid van UWV juist om medewerkers fit en vitaal te houden. Dit is een herhaling van de vorige cao-onderhandelingen.
Aansluitend hierop heeft De Unie ingebracht goede afspraken te willen maken ten behoeve van de medewerkers die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door willen werken. Ook hierom wordt door veel leden gevraagd. Ook dit is volgens UWV niet nodig.

Werkdruk: UWV geeft aan dit geen cao-onderwerp te vinden voor cao-overleg.
 
36-urige werkweek: UWV wil hier geen afspraken over maken omdat dit zal leiden tot meer vacatures die vanwege de arbeidsmarktproblematiek waarschijnlijk niet ingevuld kunnen worden.

Conclusie

Op onderdelen kan De Unie afspraken maken met UWV. Maar op de belangrijkste onderwerpen, structurele salarisverhoging en functiewaardering zijn we er nog niet. Ook op andere onderwerpen die we hebben voorgesteld, is nog niet naar tevredenheid geantwoord. Er moet nog veel gebeuren. Op 17 april gaan de cao-onderhandelingen verder.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl of naar inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid