De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Holland Casino: Onderhandelingsresultaat pensioentransitie

30 oktober 2023

De Unie legt onderhandelingsresultaat pensioen met positief advies voor.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Inleiding

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Dit betekent dat we de pensioenregeling van Holland Casino aan moeten passen aan de eisen van de nieuwe wetgeving. De overleggen hierover worden sinds twee jaar gevoerd. Een aantal keer ben je hierover al geïnformeerd door zowel De Unie als Holland Casino.

De Unie betrekt de leden nauw bij deze besluitvorming, net als bij de cao-onderhandelingen. We leggen hierbij de nieuwe pensioenregeling dan ook aan onze leden voor. De leden bepalen uiteindelijk of de pensioenregeling wordt aangenomen of dat partijen hun werk over moeten doen.

Niet iedereen is goed thuis in pensioenen. Om iedereen de kans te bieden een weloverwogen stem uit te brengen, wil ik daarom wat informatie geven over de keuzes die sociale partners bij Holland Casino hebben gemaakt.

Keuze voor de solidaire premieregeling

Na een zorgvuldige afweging hebben de sociale partners gekozen voor de solidaire premieregeling. De keuze is daarop gevallen omdat deze het beste past bij de deelnemers (op basis van de uitkomsten van het deelnemersonderzoek) en de wensen van de sociale partners. In de nieuwe pensioenregeling spreken we een vaste premie af. Met die premie bouw je jouw eigen pensioenvermogen op. Dat pensioenvermogen kan sneller stijgen als het goed gaat met de economie, maar ook sneller dalen als het slecht gaat.

Wat is invaren?

Invaren is een nieuw begrip. Hiermee wordt bedoeld dat de opgebouwde pensioenen (het gehele vermogen dat wordt beheerd door het pensioenfonds) overgaan naar de nieuwe regeling. Omdat in de WTP alleen nog maar premieregelingen zijn toegestaan, betekent dit dat het collectieve pensioenvermogen wordt omgezet in persoonlijke pensioenvermogens. Elke deelnemer heeft straks dus zijn eigen pensioenvermogen.

In de huidige pensioenregeling zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht om grote buffers aan te houden. In de nieuwe pensioenwetgeving geldt dat niet meer. Het geld dat niet meer nodig is voor de buffer, valt in theorie vrij en kan worden verdeeld. De uitvoeringskosten zijn ook lager als er ingevaren wordt. Er hoeft maar één regeling te worden uitgevoerd en niet twee.

Hoe gaan cao-partijen te werk?

We moeten beleid ontwikkelen rondom invaren. Dit begint met nadenken over de doelen van invaren. We zijn nu bezig om invulling te geven aan belangrijke begrippen als proportionaliteit, effectiviteit, uitlegbaarheid en toekomstbestendigheid. Als cao-partijen hier overeenstemming over hebben, kunnen we door. Het doel is om te komen tot een evenwichtig besluit waarin recht wordt gedaan aan de belangen van de verschillende doelgroepen en leeftijdscohorten.

Solidariteitsreserve (nieuwe buffer in de nieuwe pensioenregeling)

In de solidaire pensioenregeling heeft ieder een persoonlijk aandeel in het vermogen. Samen vormen alle deelnemers een buffer voor minder goede tijden. Deze buffer noemen we de solidariteitsreserve. Het doel hiervan is het voorkomen of beperken van een daling van de uitkering van een gepensioneerde en het voorkomen van een negatief vermogen. Als het nodig is, wordt vermogen uit de buffer gehaald om negatieve gevolgen op te vangen.

Premie & ambitie

In de solidaire premieregeling is de huidige vaste premie van 24% van de pensioengrondslag afgesproken. Van deze 24% wordt 7% door de werknemers betaald en 17% door de werkgever.

Nabestaandenpensioen

Sociale partners spreken het volgende partnerpensioen af in de nieuwe pensioenregeling:

  • Een levenslang partnerpensioen van 20% van het salaris;
  • Een wezenpensioen van 10% van het salaris;
  • Een uitkering van 25% ANW-hiaat tot de AOW-leeftijd van de partner.

Het opgebouwde nabestaandenpensioen tot 2021 blijft van toepassing.

Toetredingsleeftijd en pensioenleeftijd

De pensioenrichtdatum wordt gewijzigd van 67 naar 68 jaar. Deze wijziging heeft geen effect op de waarde van de pensioenregeling, maar sluit hierdoor wel aan op de standaard in de pensioensector. Het is nog steeds mogelijk om met 67 jaar (of jonger) met pensioen te gaan door je pensioen te vervroegen.

Vanaf 1 januari 2024 gaat iedereen van 18 jaar en ouder deelnemen aan de pensioenregeling. Dit is een wettelijk vereiste. In de huidige pensioenregeling is dat nog vanaf 21 jaar.

Wettelijk kader

Cao-partijen hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. De WTP geeft veel voorschriften, de toezichthouder (DNB) heeft een handleiding verstrekt en we kunnen leren van de pensioenfondsen die al verder in het traject zijn.

Onderhandelingsresultaat pensioen

Je kunt hier het onderhandelingsresultaat lezen dat De Unie heeft gesloten op het gebied van pensioen. Holland Casino organiseert nog een sessie waarin het een en ander digitaal wordt uitgelegd, in lijn met wat wij hierboven hebben gedaan. De Unie kiest voor een persoonlijke benadering, bij vragen kun je je richten tot onze pensioendeskundige.

Contact

Heb je vragen over het onderhandelingsresultaat inzake pensioen, neem dan contact op met De Unie. Dit kan door een e-mail te sturen naar onze pensioendeskundige John.Eggen@unie.nl

Stemming tot 15 november 2023

De Unie legt dit resultaat met een positief advies aan jullie voor. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot 15 november 2023.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Victor Kloos via victor.kloos@unie.nl. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963.

Gerelateerde berichten

Holland Casino: Cao-resultaat

De Unie heeft het cao-onderhandelingsakkoord voorgelegd aan de leden. Zij hebben immers het laatste woord. De leden konden tot afgelopen…

Word gratis lid