De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

RJC Martinair: Een nieuw G-salarishuis

26 maart 2024

Het is vanuit onze kant alweer een tijdje stil geweest waar het gaat om RJC. Dat betekent niet dat wij en de kaderleden stil gezeten hebben. Integendeel, sinds het akkoord van juni zijn we erg druk geweest om de uitwerking vorm te geven. Er zijn drie werkgroepen aan de gang gegaan. De eerste is de werkgroep Nachtwerk, de tweede werkgroep houdt zich bezig met Company Skills en de derde werkgroep is bezig geweest met het Salarishuis. Over die laatste werkgroep willen we je hierover nader informeren. We hebben namelijk met RJC-overeenstemming bereikt over de uitwerking van onze afspraken rond het G-salarishuis. In dit bericht geven wij uitleg over de afspraken aan de collega’s die in het G-salarishuis zitten. Het protocol kun je hier lezen.   

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Iedereen gaat sneller door het salarishuis en krijgt een extra salarisperspectief van 5%

Huidig G-salarishuis
Het G-salarishuis hebben we in een aantal sessies tussen oktober 2023 en maart 2024 flink onder handen genomen. We hebben langs de lijn van de Unie-voorstellen van vorig jaar, het salarishuis ingedikt waarmee er minder tredes in de salarisschalen zitten. Er waren maximaal 17 treden met daarbij ook een uitloopperiodiek die je pas na 5 jaar wachten kon bereiken. Daarnaast telde het G-salarishuis 15 schalen.

Om de tabel beter te kunnen zien, klik dan op de tabel.

Nieuw G-salarishuis
De uitloopperiodiek hebben we getransformeerd in een normale periodiek. Ook schalen G12 tot en met G15 hebben we uit de salaristabel gehaald. In deze schalen is geen enkele functie ingedeeld en daarom zijn ze overbodig. Daarnaast hebben we het maximale aantal treden verminderd van 17 treden naar 12 treden. En langs die lijn hebben we in alle andere schalen de treden verminderd.

Daarna hebben we vanuit het schaalmaximum (de getransformeerde uitloopperiodiek) de treden iedere keer met 2,5% verlaagd. Zodat er geen verschil meer is in de hoogte van de periodieke stijging op basis van de schaal en trede waar je in zit. Als klap op de vuurpijl hebben we in alle schalen nog twee extra periodieken van 2,5% toegevoegd. Zodat er voor IEDEREEN die in het G-salarishuis zit, 5% extra salarisperspectief ontstaat.

We hebben daarnaast in schaal G11 nog 2 extra periodieken toegevoegd zodat daar een totaal extra perspectief van 10% ontstaat.

De Unie is met deze (1) versimpeling van het salarishuis, (2) versnelling van de periodieke verhoging, (3) verkorting van de tijd om naar je schaaleinde te komen en (4) uitbreiding van het salarisperspectief met 5% enorm blij! Dit alles naast het realiseren van de volledige 13e maand (8,334% eindejaarsuitkering) en de dit jaar nog af te spreken loonsverhoging in de Metalektro-cao.

Om de tabel beter te kunnen zien, klik dan op de tabel.

 

 

Hoe verhuizen we de medewerker van het huidige/oude salarishuis naar het nieuwe salarishuis?

We hebben ook afspraken gemaakt hoe we de medewerker vanuit het huidige salaris (in een schaal en een trede uit het huidige salarishuis) naar het nieuwe salaris brengen (in een schaal en een trede uit het nieuwe salarishuis). Uitgangspunt hierbij is dat we de overgang per 1 april 2024 willen realiseren. Zodat de medewerker bij de salarisbetaling van april 2024 in het nieuwe salarishuis zit.

Voor de overgang hebben we als leidend principe genomen dat geen enkele collega als gevolg van de overgang minder salaris mag krijgen dan hetgeen hij/zij nu krijgt. We maken daarbij onderscheid in (1) collega’s die op 1 april al in hun uitloopperiodiek zitten, (2) collega’s die op 1 april in hun schaalmaximum zitten van de huidige salarisschaal en wachttijd hebben voor de uitloopperiodiek en (3) collega’s die nog niet aan het schaalmaximum zitten.

Collega’s die op 1 april 2024 in hun uitloopperiodiek zitten
Deze collega’s zitten nu in hun uitloopperiodiek en worden door de aanpassing van het G-salarishuis niet (negatief) geraakt in hun salaris. Ze blijven hetzelfde salaris houden en gaan er niet op achteruit. Hun eerstvolgende periodieke verhoging (van 2,5%) is op 1 januari 2025.

Voorbeeld: Een collega verdient nu 4.849,44 euro (Schaal G10 trede 17). Per 1 april gaat deze collega over naar de nieuwe G-salarisschaal G10 trede 12 met een salaris van 4.849,44 euro. Per 1 januari 2025 gaat deze collega 4.970,68 euro verdienen (G10 trede 13). Een en ander zonder rekening te houden met de in de cao Metalektro af te spreken cao-salarisverhoging.

Collega’s die op 1 april 2024 op het schaalmaximum zitten en wachttijd hebben voor hun uitloopperiodiek

Deze collega’s gaan per 1 april over naar de uitloopperiodiek. Deze uitloopperiodiek is immers een reguliere periodiek geworden. Daarmee krijgen deze collega’s dus te maken met een stijging van hun salaris naar het niveau van de uitloopperiodiek. Hun eerstvolgende periodieke verhoging (van 2,5%) na april 2024 gaat in op 1 januari 2025.

Voorbeeld: Een collega verdient nu 4.426,52 euro (Schaal G09 trede 15). Per 1 april gaat deze collega over naar de nieuwe G-salarisschaal G09 trede 11 met een salaris van 4.489,91 euro. Per 1 januari 2025 gaat deze collega 4.602,16 euro verdienen (G09 trede 12). Een en ander zonder rekening te houden met de in de cao Metalektro af te spreken cao-salarisverhoging.

Collega’s die op 1 april 2024 nog niet op het schaalmaximum zitten

Deze collega’s gaan per 1 april over naar het hogere salaris van de nieuwe schaal. Daarmee krijgen ook deze collega’s per 1 april een extra tussentijdse verhoging.

Voorbeeld: Een collega verdient nu 3.335,04 euro (Schaal G07 trede 5). Per 1 april gaat deze collega over naar de nieuwe G-salarisschaal G07 trede 4 met een salaris van 3.404,89 euro. Per 1 januari 2025 gaat deze collega 3.489,60 euro verdienen (G07 trede 5). Een en ander zonder rekening te houden met de in de cao Metalektro af te spreken cao-salarisverhoging.

AML- en Lead-toeslag

We hebben vorig jaar afgesproken dat we de AML- en Lead-toeslag zodanig zouden inregelen dat er ook vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioen over zal worden opgebouwd. Daarnaast ontstond vanaf de uitbetaling van de toeslagen in oktober 2023 discussie over de wijze waarop deze toeslagen werden uitbetaald. Beide toeslagen werden uitbetaald naar rato van je deeltijdpercentage. Werk je 100% dan kreeg je 100% van de toeslag. Werkte je 60% dan kreeg je 60% van de toeslagen.

AML-toeslag niet naar rato deeltijd, maar voor iedereen volledig
We hebben de discussie beslecht met de volgende afspraken. Allereerst gaan we de AML-toeslag voor iedereen 100% uitbetalen vanaf 1 april 2024. In de gesprekken over deze toeslag is door de vakbonden altijd gesproken over “de KLM-systematiek”. Omdat het gaat om een verplichting die voor elke collega, voltijds of deeltijds, dezelfde studiebelasting bedraagt, vinden we het niet meer dan normaal dat iedere collega ook de volledige toeslag krijgt.

We hebben vervolgens afgesproken dat de collega’s die vanaf 1 oktober 2023 niet de volledige AML-toeslag hebben gekregen – omdat ze deeltijd werken – deze uiterlijk in juni 2024 alsnog volledig krijgen. Het verschil tussen een half jaar 100% AML-toeslag en wat er daadwerkelijk is uitgekeerd, zal dan overgemaakt worden.

Lead-toeslag naar rato deeltijd
We hebben afgesproken dat de functietoeslag van de Lead GWK wél naar rato van je deeltijdpercentage zal worden uitgekeerd. Hiermee wordt de huidige systematiek, die vanaf oktober 2023 door RJC wordt gehanteerd, voortgezet. De reden hierachter is dat deze toeslag gerelateerd is aan de functie die deze collega’s uitoefenen en niet samenhangt met studie of iets anders dat ze daarvoor moeten doen.

Promotie naar functie zonder AML- en/of Lead-toeslag
Wat we daarnaast hebben afgesproken is dat de beide toeslagen meegenomen worden in de bepaling van “het naast hoger geleden salaris” bij promotie naar een functie die één of beide toeslagen niet kent. Stel, je wordt van Lead GWK (schaal G11) DMS-er dan telt je Lead-toeslag mee in het bepalen op welke trede je in schaal G11 terechtkomt. De AML-toeslag geldt voor beide functies en die wordt daardoor niet meegenomen in de vergelijking. Immers, die blijf je in dit voorbeeld ook houden als DMS-er.

Hoe zetten we deze toeslagen om van een brutobedrag naar een brutobedrag waarover vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioen wordt opgebouwd?

In onze afspraken van vorig jaar hebben we afgesproken dat de bruto AML-toeslagen (750 euro en 1.800 euro) en de Lead-toeslag (2.000 euro) budgetneutraal (voor RJC) omgezet zou worden naar brutobedragen waarover pensioen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zou worden opgebouwd. Dat is een recht-toe-recht-aan wiskundige berekening. Over de eindejaarsuitkering (8,334%) en vakantietoeslag (8%) wordt ook pensioen opgebouwd. Van de pensioenpremie van in totaal 27,98% betaalt RJC op dit moment 20,41%. De medewerker betaalt 7,47% van de premie. Dit leidt tot het volgende overzicht:

 

 

De AML-toeslag Cat. A wordt een brutobedrag van 554,16 euro voor iedereen ongeacht deeltijdpercentage. De AML-toeslag voor de overige categorieën wordt 1.329,98 euro voor iedereen ongeacht deeltijdpercentage. En de Lead-toeslag wordt 1.477,75 euro op basis van een deeltijdpercentage van 100%. Omdat de medewerker over de AML- en Lead-toeslag (en de bijbehorende vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) zelf ook nog 7,47% pensioenpremie afdraagt, is het nettobedrag voor deze toeslagen dat je uiteindelijk op je salarisstrook ziet lager dan wat deze nu is.

Conclusie

De Unie is uitermate tevreden over de hierboven uitgelegde afspraken met betrekking tot het G-salarishuis. We hebben een heel mooi resultaat bereikt waarbij alle collega’s in de G-schalen een extra perspectief krijgen van in ieder geval 5%. Wij zijn ervan overtuigd dat de medewerkers dezelfde mening hebben. Om die reden gaan wij deze uitwerking niet in een formele stemming aan de leden voorleggen. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met de belangenbehartiger Gertjan Tommel via gertjan.tommel@unie.nl of bel naar 06-5252 2034.

Tot slot

Op dit moment leggen we ook de laatste hand aan de uitwerking van de afspraken rond de Company Skills. We zullen de leden daarover binnenkort ook informeren. Daarnaast is er de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan de beschrijving van de functies van het M-functiegebouw. Met de vakbonden is daarover de afgelopen tijd ook gesproken. Deze gespreken moeten binnenkort leiden tot een afspraak rond een M-salarishuis. We zullen de betreffende collega’s daar nader over informeren wanneer dat zover is.

Als laatste willlen we Wicher van der Hoef voorstellen. Hij werkt sinds vorig jaar bij De Unie. RJC is voor De Unie een belangrijk bedrijf om ons vakbondswerk binnen te blijven doen. Om die reden zullen wij de komende tijd RJC samen bedienen. We zullen daarom de komende tijd de werkvloer opgaan om Wicher kennis te laten maken met de medewerkers en het mooie werk wat jullie doen. Dat doen we in samenspraak met de kadergroep en RJC. Het emailadres van Wicher is wicher.van.der.hoef@unie.nl. Zijn telefoonnummer is 06-5252 2023. Het vooruitzicht is dat Wicher op termijn RJC van Gertjan Tommel zal overnemen. Dat zal niet heel snel zijn.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid