Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Kringen > Westelijke Mijnstreek
 

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst Wmo op 10 november 2016


Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de sociale voorzieningen. In het voorontwerp van de wet staat de volgende opdracht aan het gemeentebestuur:

“De gemeente draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning en bevordert in dat verband een goede toegankelijkheid van voorziening, diensten en ruimten voor mensen met een beperking. De gemeente draagt ook zorg voor de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking, chronische-psychische of psychosociale problemen, teneinde te bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen. Tenslotte draagt de gemeente ook zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen.”

De gemeenten zijn verplicht hun beleid te formuleren in een Beleidsplan, vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de sociale samenhang, vrijwilligers en mantelzorgers. Het Beleidsplan is gericht op het zo lang in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Wanneer mensen beschermd of in opvang wonen moeten ze zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.
 
Een andere stap: de gemeenteraad moet een nieuwe Wmo-verordening vaststellen. Hierin moet worden vastgelegd op welke wijze en op basis van welke criteria de cliënt al dan niet voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt. Een maatwerkvoorziening is een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een op de persoon gerichte geheel van diensten en respectievelijke voorzieningen.  In de Wmo-verordening wordt ook vastgelegd welke kwaliteitseisen aan voorzieningen en deskundigheid aan beroepskrachten gesteld kunnen worden. Eveneens kan ook worden opgenomen of er een eigen bijdrage moet worden betaald voor de Wmo-voorzieningen.

Naast de Wmo verandering die begin 2015 is ingaan, zijn er nog meer decentralisaties begin 2015 ingegaan te weten: de Wet op de Jeugdzorg, overheveling taken AWBZ naar Wmo, WLZ en Participatiewet.
Allemaal zaken die nu naar onze gemeenten komen. Gemeenten die daarvoor geld krijgen van het rijk, maar veel minder dan het rijk er zelf voor uitgaf in het verleden. Daarnaast hebben we kunnen lezen dat sommige gemeenten in Limburg nog minder kregen.?? Maar niettegenstaande deze bezuinigingen, zijn de gemeenten zo krap geweest met hun ondersteuning, dat ze eind 2105 miljoenen euro’s over hadden.

Jouw vakbond De Unie wil hier met je over praten op 

Donderdagavond 10 november 2016 om 19.00 uur

 

Locatie:  Plenkhoes  Bachstraat 2  Geleen. Tel.046-4331573. Zie ook http://www.plenkhoes.nl/

Spreker:   Mevr. mr. Ingeborg Mussche verbonden aan de vakbond De Unie als juriste met als  specialisatie Wmo.

Tijdsindeling:  19.00 – 19.45 uur verwelkoming en spreekster mevr. mr. Ingeborg Mussche
                         19.45 – 20.00 uur pauze en schriftelijk opstellen van vragen ter beantwoording
                         20.15 – 21.00 uur eventuele voortzetting van de voorlichtingen beantwoording vragen

Aanmelden:
Je kunt je hier online voor 5 november a.s. aanmelden.

Wij zien je graag op 10 november a.s.,

Wim Hupperetz
Voorzitter Kring Westelijke Mijnstreek


Kring en Nieuws, 2e editie 2016 is uit. 

Hierin staan de volgende onderwerpen 

  1. De organisatie
    In een eerdere uitgave konden wij u melden dat De Unie zich aan het beraden was over een nieuwe structuur voor De Unie, die beter aansluit bij het huidige takenpakket van De Unie. Inmiddels is er binnen De Unie gekozen voor een nieuwe organisatievorm, die ook door de bestuursraad goedgekeurd is. Lees hier verder.

 

 

Contact

Voorzitter: W. Hupperetz
Mob:  06 - 30 91 34 24
Vice-Voorzitter: Ch. Meys
Tel: 046 - 451 34 06
Secretaris: T. Pustjens
Tel:
  • Dagelijks bestuur
2e secretaris: H. Moonen
Tel: 046 - 451 87 84
Penningmeester: T. Eijwoudt
Tel: 046 - 474 82 44

Stel jouw vraag via de chat

Denk je dat je juridische hulp nodig hebt? Of wil je advies over een kwestie? 

Je kunt met ons chatten van 8.00 tot 18.00 uur.