De Unie, in jouw belang

Mijn werkgever valt niet onder een cao. Wat betekent dit voor mij?

Het komt vaak voor dat er geen cao van toepassing is. Als er geen cao is die betrekking heeft op je werkgever en dus jouw arbeidsovereenkomst, dan maak je zelf afspraken met je werkgever. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk in je arbeidsovereenkomst vast te leggen.

Jij en je werkgever kunnen over een heleboel onderwerpen onderhandelen, maar er zijn een aantal belangrijke wetten waaraan je werkgever zich moet houden:

 • Het Burgerlijk Wetboek (BW);
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
 • Arbeidstijdenwet (ATW);
 • Arbeidsomstandighedenwet;
 • Wet arbeid en zorg;
 • Wetgeving over gelijke behandeling.

Het ontbreken van een cao heeft geen negatieve impact op bovenstaande wettelijke bepalingen en andere verplichtingen voor je werkgever. Wel is het zo dat in bijna alle cao’s iets meer rechten zijn opgenomen dan de wet biedt.

Indien er geen cao van toepassing is, dan is er binnen jouw organisatie mogelijk wel sprake van een personeelsregeling. Deze personeelsregeling is meestal opgesteld door de werkgever meestal in samenspraak met de ondernemingsraad. Hierin staan zaken zoals loonschalen, ziekteverzuim-reglement en gedragscodes. In je arbeidsovereenkomst ga je na of een dergelijk reglement van toepassing is.

Wettelijke regels werkgever

 • Het Burgerlijk Wetboek (BW)
  Hierin zijn regels opgenomen over onder andere proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Als je hiervan kan afwijken, dan wordt dat vermeld. Als dat niet is aangegeven, staan deze bepalingen vast. Jij en je werkgever kunnen in dat geval niet iets anders vastleggen dan dat er in het wetboek staat.
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Hierin staat dat je werkgever je minstens het minimumloon en minimumvakantiebijslag moet betalen.
 • Arbeidstijdenwet (ATW)
  In de arbeidstijdenwet staan regels over werk- en rusttijden.
 • Arbeidsomstandighedenwet
  In de arbeidsomstandighedenwet staat hoe bedrijven moeten zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Daarvoor heeft de overheid doelen vastgesteld. Deze moeten door bedrijven worden behaald.
 • Wet arbeid en zorg
  Hierin vind je een aantal verlofregelingen waarop je als medewerker recht hebt. Dit zijn onder andere regelingen rondom mantelzorg, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en vergelijkbare zaken.
 • Wetgeving over gelijke behandeling
  Deze wetgeving is gericht op gelijke behandeling van personen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

Geen personeelsregeling
Is er geen personeelsregeling en wil je werkgever dit wel vastleggen? Dan moeten alle medewerkers individueel voor akkoord tekenen. Bij een cao is dat anders; een cao kan alleen door vakbonden, op basis van wetgeving, afgesloten worden. De cao is dan bindend voor werkgever(s) en medewerkers.