De Unie, in jouw belang

Wat is een WIA-uitkering?

Een WIA-uitkering is een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen als je wegens langdurige ziekte niet of niet meer volledig kunt werken. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Tot 2006 stond de voorgaande versie van deze wet bekend als de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Een WIA-uitkering kan twee soorten uitkeringen zijn: een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Je hebt recht op een WGA-uitkering − wat staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten − als je 2 jaar of langer ziek bent en er een redelijke kans op herstel is. Deze WGA-uitkering bestaat weer uit drie fases: de loongerelateerde fase, de loonaanvullingsfase en de vervolgfase.

De IVA-uitkering staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten en wordt toegekend als je niet of nauwelijks kunt werken en er geen of een kleine kans is dat je weer herstelt.

Kom ik in aanmerking voor een WIA-uitkering?

Als je arbeidsongeschikt wordt, dan wil je natuurlijk weten of en wanneer je een WIA-uitkering aan kunt vragen. Normaal gesproken heeft je werkgever de plicht om bij ziekte jouw loon gedurende maximaal twee jaar door te betalen. Als je na deze periode nog ziek bent, stopt de loonbetaling van je werkgever en kun je mogelijk een WIA-uitkering aanvragen. Of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, hangt af van meerdere voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

 • Je moet verzekerd zijn voor de WIA;
 • Je moet minimaal 104 weken ziek zijn geweest;
 • Je moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn, wat inhoudt dat je niet meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat je verdiende voordat je arbeidsongeschikt werd;
 • Als blijkt dat je niet meer kunt herstellen, dan kun je mogelijk een vervroegde WIA-uitkering aanvragen.

Wanneer ben je voor de WIA verzekerd?

In onder andere de volgende gevallen ben je voor de WIA verzekerd:

 • Als je werkzaam bent op grond van een arbeidsovereenkomst bij een Nederlandse werkgever;
 • Als je een ambtenaar bent;
 • Als je een WW-, ZW- of WAO-uitkering hebt en in Nederland woont;
 • Als je een thuiswerker, musicus, artiest of stagiair bent, of wanneer je werkzaam bent op grond van een werk-leerovereenkomst;
 • Als je vrijwillig verzekerd bent.

Wat kan ik verwachten als ik een WIA-uitkering aanvraag?

Ben je na 88 weken nog ziek? Dan ontvang je van het UWV een aanvraagformulier. Als werknemer vraag je namelijk zelf de WIA-uitkering aan bij het UWV. Deze ingevulde aanvraag, uiteraard voorzien van de benodigde informatie, moet uiterlijk in de 93e ziekteweek door het UWV zijn ontvangen.

Vervolgens beoordeelt het UWV of de re-integratieactiviteiten goed zijn verlopen. Vindt het UWV dat jouw werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor jouw re-integratie? Dan mag het UWV jouw werkgever een loonsanctie van maximaal 1 jaar opleggen. Dit houdt in dat jouw werkgever wordt verplicht om je loon voor maximaal 1 jaar door te betalen. Ontslag na twee jaar ziekte is in dit geval niet mogelijk.

Worden de verrichte inspanningen goed bevonden? Dan volgt de verdere WIA-beoordeling. Je wordt door het UWV uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts. Deze beoordeelt of je met jouw gezondheidsklachten nog kunt werken en wat je beperkingen zijn. Dit wordt allemaal vastgelegd in een FML − een Functionele Mogelijkhedenlijst.

Hierna volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige. Deze deskundige bekijkt aan de hand van de FML wat voor werk je nog kunt doen. Hieruit komen drie functies met de hoogste loonwaarde naar voren. De middelste loonwaarde is bepalend voor het vaststellen van je resterende verdiencapaciteit.

Hoe wordt de hoogte en de duur van de WIA-uitkering bepaald?

De hoogte van je WIA-uitkering − of WGA-uitkering/IVA-uitkering − wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Uiteraard speelt de mate van arbeidsongeschiktheid een enorme rol. Deze bepaalt immers in welke mate jij straks (eventueel) weer aan het werk kunt gaan. Deze resterende factoren zijn onder andere:

 • Wat je verdiende bij je werkgever toen je nog niet arbeidsongeschikt was;
 • Wat je restverdiencapaciteit is.

De duur van de WIA-uitkering is afhankelijk van het soort WIA-uitkering dat je ontvangt. Er zit namelijk weer een verschil tussen een WGA-uitkering en een IVA-uitkering. Verdere informatie over de soorten uitkeringen en wat de duur is, vind je hier.