De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wie weet wat WIA is?

Je hebt je vast wel eens ziek gemeld op het werk. Vaak kun je er, na een korte break, weer helemaal tegenaan. Maar wat nu als de ziekte langer aanhoudt? Wat nu als je je eigen werk niet meer kunt doen?

Twee jaar ziekengeld

Als je ziek bent, moet je werkgever jouw salaris maximaal twee jaar lang doorbetalen. Hij betaalt minimaal 70% van je loon uit, maar soms krijg je meer. In je contract of in de CAO staat precies waar je tijdens ziekte recht op hebt.

 

Daarna Wia

Na twee jaar, oftewel na 104 weken, kun je recht hebben op een Wia-uitkering. Wia staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Aanvraag Wia

Je moet een Wia-uitkering zelf aanvragen bij het UWV. Je hoeft dit niet in de gaten te houden, want na 88 weken ziekte stuurt het UWV een aanvraagformulier naar je toe. Dit formulier moet je invullen en voor de 93e ziekteweek weer terugsturen.

Re-integratiedossier meesturen

Bij de aanvraag moet je ook jouw re-integratiedossier meesturen. Dit is het dossier dat je tijdens ziekte samen met je werkgever en de arbodienst (of bedrijfsarts) hebt opgebouwd. In het re-integratiedossier moeten alle documenten worden opgenomen, die tijdens het re-integratietraject zijn opgesteld. Welke dat precies zijn, lees je in de checklist van het UWV. Deze checklist wordt samen met het aanvraagformulier na 88 weken door het UWV naar je toegestuurd.

UWV beoordeelt re-integratiedossier

Het dossier wordt door het UWV beoordeeld. Zijn er niet voldoende re-integratie inspanningen verricht, dan moet je werkgever nog (maximaal) één jaar lang het loon aan jou doorbetalen. Dit wordt ook wel loonsanctie genoemd.
Als er wel voldoende re-integratie inspanningen zijn gedaan, dan zal er een Wia-beoordeling volgen. Als blijkt dat je arbeidsongeschikt bent, kun je een Wia-uitkering krijgen.

Hoe gaat een Wia-beoordeling in zijn werk?

Je krijgt eerst een gesprek met een verzekeringsarts van het UWV. Deze arts maakt hiervoor van te voren een afspraak met je. Naar het gesprek mag je gerust iemand meenemen. De arts bekijkt welke klachten je hebt en welke beperkingen die opleveren. De arts kan een lichamelijk onderzoek verrichten, maar dat is niet altijd nodig. Na afloop van het gesprek schrijft de arts een rapportage. Ook vult hij een lijst in. Deze lijst is de zogenaamde Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). In deze lijst staat wat je nog wel kunt doen en wat er niet meer lukt.

De verzekeringsarts bepaalt niet welk werk je nog kunt doen ondanks je beperkingen. Dat doet de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige selecteert drie functies die jij nog kunt verrichten. Deze functies worden uit een database gehaald. Het zijn bestaande werkplekken, maar geen vacatures!

Het loon van deze functies vergelijkt de arbeidsdeskundige met het loon dat je voor je ziekte verdiende en zo wordt uiteindelijk jouw arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald.

Verschillende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De Wia kent twee verschillende soorten uitkeringen, de IVA en de WGA.

IVA

Als de arbeidsdeskundige berekent dat je voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent, ben je volledig arbeidsongeschikt. Als er dan bovendien niet of nauwelijks kans bestaat op herstel, ben je ook nog eens duurzaam arbeidsongeschikt.

Als je én volledig én duurzaam arbeidsongeschikt bent, krijg je een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. De hoogte is 75% van je dagloon. De uitkering stopt als je niet langer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Ook stopt de uitkering als je AOW krijgt.

WGA

Ben je weliswaar volledig (80% of meer) arbeidsongeschikt, maar is er kans op herstel, dan krijg je een WGA-uitkering. WGA staat voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De hoogte van deze uitkering is 70% van je dagloon.

Je krijgt ook een WGA-uitkering als jouw arbeidsongeschiktheidspercentage ligt tussen de 35 en 80%.

De duur van de WGA-uitkering is afhankelijk van jouw arbeidsverleden en bedraagt maximaal 24 maanden. Na die tijd zal je uitkering nog slechts een percentage van het minimumloon bedragen. Dit is anders als je dan werkt en je “voldoende” inkomen hebt naast je uitkering. Dan blijft je uitkering op het oude niveau. Hoeveel inkomen je moet hebben, wordt door het UWV aangegeven in de toekenningsbeslissing.

Maximum dagloon

Zowel de IVA als de WGA kent een maximumdagloon waarover de uitkering wordt berekend. Dit dagloon wordt ieder half jaar geïndexeerd. Per 1 januari 2019 is het maximumdagloon vastgesteld op € 214,28. De IVA-uitkering is per dag maximaal 75% van € 214,28. De WGA-uitkering bedraagt maximaal 70% van € 214,28.

Geen uitkering

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg je geen uitkering. Je moet dan proberen om weer inkomsten te krijgen.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963 en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.