De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat als je werkgever failliet gaat?

Eerst V&D, toen Kijkshop en nu is ook Intertoys failliet verklaard. Winkelketens als deze hebben veel werknemers die mogelijk hun baan verliezen. Een faillissement van een werkgever is erg vervelend en zorgt voor een hoop onzekerheid. In deze blog lees je meer over wat je moet doen en wat er met je arbeidsovereenkomst gebeurt.

Wat is een faillissement?

Een faillissement houdt in dat een onderneming niet langer in staat is haar schulden te betalen. De ondernemer kan zelf zijn faillissement aanvragen bij de rechtbank of andere schuldeisers kunnen dit doen. De rechtbank spreekt uiteindelijk het faillissement uit en stelt ook één of meerdere curatoren aan.

Wat gebeurt er met je loon?

Als je werkgever failliet is verklaard, kan er een uitkering wegens betalingsonmacht worden verleend door het UWV. Het UWV kan de volgende betalingsverplichtingen overnemen:

  1. Achterstallig loon over maximaal 13 weken
    Dit is de periode van 13 weken voorafgaande aan de datum van opzegging. Tot het loon worden onder anderen ook gerekend ATV-dagen, 13e maand en een vaste onkostenvergoeding.
  2. Loon over de opzegtermijn die de curator in acht dient te nemen
  3. Vakantiegeld en vakantiedagen over maximaal een jaar
  4. Pensioen of Vut-premie over maximaal een jaar
    Deze periode vangt aan een jaar voorafgaande aan de datum waarop de opzegtermijn eindigt. Deze bedragen aan premie worden alleen overgenomen, indien de werknemer ook daadwerkelijk financieel nadeel ondervindt indien de betaling niet plaatsvindt.
  5. Kosten die de werknemer maakt als via de rechter het verschuldigde bedrag wordt opgeëist.
  6. De overlijdensuitkering aan de nabestaanden van een overleden werknemer (maximaal één maandloon).

Wat moet je bij het UWV regelen?

Bij een faillissement dien je als werknemer zo snel mogelijk contact op te nemen met het UWV. Je ontvangt daar het zogenoemde aanvraagformulier voor de uitkering wegens faillissement. In veel gevallen, zeker bij grote faillissementen, is het UWV al van de situatie op de hoogte en worden de formulieren al tijdens de bijeenkomst waarop de medewerkers over het faillissement worden geïnformeerd, uitgereikt.

Naast het informeren van het UWV, dien je zo snel mogelijk een WW-uitkering aan te vragen via: https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/uitkering-aanvragen/inschrijven

Doorwerken na faillissement en beëindiging arbeidsovereenkomst

Het faillissement van de werkgever heeft geen direct gevolg voor jouw arbeidsovereenkomst. Je arbeidsovereenkomst blijft dus in principe van kracht. Dit betekent dat je in dienst blijft en dus je ook je werk moet blijven doen tenzij de curator anders bepaalt. Een van de bevoegdheden van de curator is dat hij de arbeidsovereenkomst met de werknemers kan opzeggen. De curator hoeft zich niet te houden aan de opzeggingstermijn die normaal zou hebben gegolden. De curator dient een opzegtermijn van maximaal 6 weken in acht te nemen. Ook geldt dat de curator iedere dag de arbeidsovereenkomst kan opzeggen, en niet alleen tegen het einde van de maand.

Gaat de onderneming een doorstart maken?

Als de curator het bedrijf – of onderdelen van het bedrijf – verkoopt en de koper zet de productie/dienstverlening voort, dan is deze niet verplicht om ook de werknemers over te nemen. Stel de nieuwe eigenaar wil met (een aantal) medewerkers het bedrijf voortzetten, dan is hij niet verplicht dezelfde arbeidsvoorwaarden toe te passen die bij het failliete bedrijf golden. Vanzelfsprekend moet de nieuwe eigenaar wel de cao toepassen als hij daarbij partij is of als de cao algemeen verbindend is verklaard.

Is er nog geen faillissement maar gaat het financieel slecht met werkgever waardoor je geen loon krijgt?

Bij een dreigend faillissement dien je hiervan melding te maken aan het UWV, als jij je werkgever reeds hebt aangemaand om te betalen. UWV kan in bepaalde gevallen, een uitkering wegens betalingsonmacht toekennen. Vraag deze uitkering bij een dreigend faillissement zo snel mogelijk aan.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963 en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.