De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Vakantiegeld

Het is bijna zover: je krijgt weer vakantiegeld. De meesten krijgen dit eind mei uitbetaald. Wettelijk wordt je vakantiegeld berekend over de periode van 1 juni tot en met 31 mei. Toch kan dit verschillen, bijvoorbeeld omdat dit schriftelijk is vastgelegd in je arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of cao. In alle gevallen is je werkgever verplicht om minimaal één keer per jaar vakantiegeld uit te keren. Vakantiegeld kan ook maandelijks bij het salaris worden uitgekeerd, mits dit duidelijk, en schriftelijk is overeengekomen en niet in strijd is met een regeling in een toepasselijke cao.

Hoeveel vakantiegeld krijg je?
Je vakantiegeld is minimaal 8% van je brutojaarloon, en eventueel meer als dit is vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Ontvang je meer dan driemaal het wettelijk minimumloon? Dan kunnen je werkgever en jij schriftelijk overeenkomen dat je minder of geen vakantiegeld krijgt; dit kan ook in je cao zijn opgenomen. Als je ten minste 108% van het minimumloon verdient, mag hier in je cao afwijkende afspraken over zijn opgenomen.

Op je loonstrook moet je vakantiegeld duidelijk staan aangegeven. Je werkgever mag dus niet je loon en vakantiegeld combineren op je loonstrook.

Waarover wordt je vakantiegeld berekend?
Over je brutojaarloon, inclusief eventuele vergoedingen en toeslagen voor overwerk. Andere looncomponenten, zoals winstuitkering, onkostenvergoedingen en de eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van je vakantiegeld. Heb je tijdelijk een lager brutojaarloon, bijvoorbeeld omdat je langdurig ziek bent? Dan krijg je ook minder vakantiegeld; dit wordt namelijk berekend over het lagere loon.

Eindigt je arbeidscontract? Dan krijg je het resterende vakantiegeld bij de eindafrekening die je ontvangt bij het einde van het dienstverband.

Moet je belasting betalen over je vakantiegeld?
Ja, je betaalt belasting over je vakantiegeld – net als over je normale loon. Je vakantiegeld wordt belast alsof het bovenop je jaarinkomen komt: hierdoor kan het in een hogere belastingschijf vallen.

Hoeveel vakantiegeld krijg je bij een uitkering vanuit het UWV of AOW?
Krijg je een uitkering, dan ontvang je in mei vakantiegeld van het UWV: 8 procent van je bruto-uitkering. Krijg je een ziektewet-, zwangerschaps- of bevallingsuitkering van het UWV? Dan ontvang je ook 8 procent van je bruto-uitkering, maar krijg je dit direct uitbetaald met je uitkering.

De hoogte van je AOW-uitkering wordt afgeleid van het wettelijk minimumloon. Het AOW-vakantiegeld hangt weer af van de minimumvakantiebijslag die bij het minimumloon hoort.
Let op: dit is dus niet 8 procent van je AOW-uitkering.

Op de website van het SVB kun je uitrekenen hoeveel vakantiegeld je zou moeten krijgen.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963 en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.