De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Mogelijke wijzigingen transitievergoeding

In het regeerakkoord wordt een aantal wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de transitievergoeding. Wij staan hieronder stil bij de mogelijke wijzigingen van de transitievergoeding.

Onmiddellijk aanspraak op de transitievergoeding

Het nieuwe kabinet stelt voor dat de werknemer vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een transitievergoeding. Nu is dat pas na twee jaar. Voor werknemers die minder dan twee jaar in dienst zijn, houdt het voornemen dus in dat zij direct recht krijgen op een transitievergoeding.

Het doel van deze wijziging is te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst na 23 maanden wordt beëindigd (zoals we nu vaak in de praktijk zien) uitsluitend om betaling van de transitievergoeding te voorkomen.

Mogelijke wijzigingen opbouw van de transitievergoeding

Op dit moment is de opbouw van de transitievergoeding als volgt:

  • over de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst: 1/6e van het loon per maand voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd;
  • voor elke daaropvolgende periode van zes maanden: 1/4e van het loon per maand .

In het regeerakkoord is opgenomen om de opbouw van de transitievergoeding als volgt te wijzigen:

  • over iedere periode van zes maanden van de arbeidsovereenkomst: 1/6e van het loon per maand.

Lange dienstverbanden wil het nieuwe kabinet dus niet langer belonen met een hogere transitievergoeding. Daar staat tegenover dat in het regeerakkoord opgenomen is dat de bestaande overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd:

  • werknemers – die werkzaam zijn bij een werkgever met 25 of meer werknemers – die bij het einde van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder zijn en waarvan de arbeidsovereenkomst ten minste 10 jaar heeft geduurd ontvangen: 1/2e van het loon per maand over elke periode van zes maanden dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de werkgever in dienst is geweest.

Deze overgangsregeling heeft op dit moment nog een looptijd tot 1 januari 2020.

Scholingskosten

Onder bepaalde voorwaarden kunnen scholingskosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Deze mogelijkheid wil het nieuwe kabinet verruimen. Wanneer de werkgever scholingskosten voor een werknemer maakt gericht op een andere functie binnen zijn bedrijf, dan kunnen deze kosten onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Twee geparkeerde wetsvoorstellen worden doorgezet

De coalitiepartners willen het wetsvoorstel “compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid”, dat sinds het voorjaar geparkeerd staat, doorzetten. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, dan kunnen werkgevers – die sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer – een compensatie krijgen die betaald wordt uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme Awf-premie gaat wel omhoog. Werkgevers betalen hier dus gezamenlijk aan mee. Het voordeel is dat hiermee de problematiek van de ‘slapende dienstverbanden’ waarschijnlijk tot het verleden zal gaan behoren.

Ook willen de coalitiepartners het wetsvoorstel “geen transitievergoeding bij een vervangende cao-regeling bij bedrijfseconomisch ontslag” doorzetten. Dit wetsvoorstel creëert de mogelijkheid om bij cao te bepalen dat werkgevers geen transitievergoeding hoeven te betalen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Daarvoor geldt als vereiste dat werknemers op basis van de cao recht hebben op voorzieningen die bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen en/of in duur te beperken en/of uit een redelijke financiële vergoeding.

Overig

De criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers wil het nieuwe kabinet verruimen. De huidige voorwaarden van de overbruggingsregeling transitievergoeding zijn erg streng. Het is nog onduidelijk hoe deze criteria worden verruimd.

Daarnaast wil het nieuwe kabinet een mogelijkheid creëren om werkgevers – onder voorwaarden– te compenseren voor de transitievergoeding wanneer de betreffende werkgever zijn bedrijf beëindigt wegens pensionering of ziekte. Het kabinet komt met een voorstel.