De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorgverzekeraars: Update cao-onderhandelingen

 

 

Op dinsdag 21 mei 2019 heeft De Unie verder gesproken met de werkgever over de nieuwe cao.

 

 

 

Voorstellenbrieven

We hebben alle voorstellen die nog niet aan de orde waren gekomen doorgesproken met de werkgevers. Wij hebben onder andere gesproken over de volgende zaken:

  • Het voorstel van de werkgevers om het tweede ziektejaar slechts 70% van het salaris te betalen, over de uren die de werknemer niet werkt.
  • Het voorstel van werkgevers om de overwerkvergoeding anders te definiëren.
  • Het voorstel van werkgevers om de inconvenientenregeling aan te passen.
  • Het voorstel van De Unie om de jubileumregeling pro rata te betalen aan werknemers die voor hun 25-jarig of 40-jarig dienstjubileum ontslagen worden in een reorganisatie.
  • Het voorstel van De Unie om in de cao op te nemen dat medewerkers een onafhankelijk vertrouwenspersoon moeten kunnen raadplegen.

Op al deze punten zijn wij nog niet verder gekomen.

Pensioenonderzoek

We hebben de aanpak van het pensioenonderzoek goed doorgesproken. Het is belangrijk dat partijen daarin goed samenwerken. Het bureau Aon is gevraagd om als actuaris onze voorstellen door te rekenen. Vanuit De Unie is een pensioendeskundige afgevaardigd om bij de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling te helpen. We hebben de actuaris gevraagd om vóór 13 juni 2019 cijfers aan te leveren. Dan kunnen we op donderdag 13 juni 2019 verder met de onderhandelingen.

Landelijk pensioenakkoord

Pensioen is niet alleen een belangrijk onderdeel voor de cao-onderhandelingen bij de zorgverzekeraars. De vakcentrales, de werkgeversorganisaties en de overheid zijn al maanden bezig om een nieuw pensioenstelsel uit te onderhandelen. Dit moet leiden tot nieuwe wet- en regelgeving en kan daarom ook belangrijk zijn voor de onderhandelingen die wij nu met de werkgever voeren.

Op 29 mei 2019 worden acties georganiseerd om de minister onder druk te zetten om een bijdrage te leveren aan het pensioenakkoord. Inmiddels heeft de VCP, de vakcentrale waar De Unie bij is aangesloten, een geheel nieuw voorstel geformuleerd om het vastgelopen landelijk pensioenoverleg weer vlot te trekken. Het voorstel van de VCP geeft voor werknemers betere resultaten. Beter dan in de stelsels die tot nu toe zijn doorgerekend. Het voorstel maakt onderdeel uit van de onderhandelingen met werkgeversorganisaties en overheid. De Unie wil de landelijke ontwikkelingen uiteraard meenemen als we met de werkgever proberen een nieuwe pensioenovereenkomst af te sluiten.