De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zoetwarenindustrie: Unie sluit principeakkoord met VBZ

De afgelopen weken is er druk onderhandeld over de cao VBZ.

 

Het principeakkoord legt De Unie hierbij in hoofdlijnen voor:

Looptijd cao
Een cao van 2 jaar te weten 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Loonsverhoging 
Per 1 januari 2019 een verhoging van 3% structureel, per 1 januari 2,5% structureel.

Duurzame inzetbaarheid
Er wordt een budget ter beschikking gesteld voor het maken van een ‘financiële foto’.  Dit voorstel van De Unie is overgenomen en maakt het mensen makkelijker om keuzes te maken over hun (duurzame) inzetbaarheid.

Er wordt een mantelzorgscan ontwikkeld en gedurende de cao-periode onderzocht hoe met mantelzorg wordt omgegaan binnen de branche. Dit voorstel kwam ook van De Unie. Mochten de uitkomsten hiervan niet bevredigend zijn, dan kan De Unie altijd met aanvullende voorstellen komen.

De vorige bij de cao ingevoerde loopbaanscan wordt voor deze periode voortgezet.

Er is een budget ter beschikking gesteld van € 50.000,- voor arbeidsmarkt gerelateerde scholing.
De 80/90/100% regeling wordt verruimd met 1 jaar, zodat werknemers hiervan 8 jaar voor de AOW-gerechtige leeftijd gebruik kunnen maken.

Ontziebepalingen zijn bedoeld voor recuperatie. In principe moeten de hiervoor beschikbaar gestelde dagen in hetzelfde jaar vóór 31 december worden opgenomen.

Vaste banen versus flex
In de vorige cao zijn reeds intentie-afspraken gemaakt om het aantal uitzendkrachten te verminderen. Doelstelling is niet meer dan 25% uitzendkrachten binnen een bedrijf te hebben. Onder bepaalde voorwaarden kunnen bedrijven die dit aantonen het aantal bij hen werkzame uitzendkrachten verminderen, door gebruik te maken van flexibele roosters. Bij deze pilot kan de aanzegtermijn van de roosters worden verkort naar 6 werkdagen, te rekenen vanaf vrijdag en wordt een rooster voor 2 weken vastgesteld. De pilots worden geëvalueerd.

Afbouwregeling ploegentoeslag
Wanneer de werkgever besluit dat er niet meer in ploegendienst hoeft te worden gewerkt, kan de ploegendienst worden afgebouwd.

De duur van de afbouw is afhankelijk van hoe lang men in ploegendienst heeft gewerkt. Onder andere over deze teksten wordt nog overleg gevoerd, niet over de inhoud ervan.

Stemmen

De Unie realiseert zich dat wij zeker niet alles hebben binnengehaald. Wel vindt De Unie het gehele resultaat voldoende evenwichtig om dit met een positief advies aan de Unie-leden voor te leggen.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen uit vóór 15 maart 2019.

Nadere informatie gewenst, dat kan via: victor@personeelsbelang.nl.

Ná 15 maart 2019 zullen we de werkgever het standpunt van De Unie mailen.