De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-akkoord bij het CBR

 

We hebben een akkoord bereikt over de cao. Het was een hele zware klus, maar we zijn uiteindelijk tevreden met het bereikte akkoord! We gaan het akkoord positief aan de Unie-leden voorleggen.

Ook onze cao-delegatieleden Martin van Straten en Marjan Geiger staan hier positief tegenover en leggen het met een positief stemadvies voor. Het is niet alles wat we wilden, maar wij en onze kaderleden zijn tevreden met het akkoord. Meer zit er gewoon niet in. Hieronder een verslag van het proces en de uitkomsten op hoofdlijnen. Dit is tevens een oproep om naar de CBR locatie Utrecht te komen op dinsdag 24 april 2018 om 20.00 uur waar wij samen met het CBR een toelichting op het akkoord geven en waar je al je vragen kunt stellen.

Het proces

In maart 2018 hebben we het onderhandelingsresultaat neutraal voorgelegd. De uitkomst was helder. Twee derde van de leden was het niet eens met het resultaat. Het resultaat bleek onvoldoende. Heel veel leden hebben ons ook laten weten waarom het onvoldoende was: met name het inleveren van (te) veel atv-dagen was een heikel punt. Maar ook de onduidelijkheid in de teksten nodigde niet uit om ‘voor’ te stemmen.

Het CBR heeft ons daarop uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Tijdens dat gesprek hebben wij aangegeven waarom er tegengestemd was en dat als het CBR een cao wilde, ze ons echt tegemoet moesten komen. Daarnaast hebben we ook over de cultuur van wantrouwen in de organisatie gesproken. Ook dit hebben wij van meerdere leden terug gekregen. Sprekend voorbeeld was: “Leuk hoor al die afspraken, maar als puntje bij paaltje komt worden die afspraken ineens weer anders uitgelegd door de manager”.

In het daaropvolgend overleg hebben we vooral verkend of er voldoende vertrouwen was in een goede afloop. Dat was er, zij het gematigd. De uitkomst was dat we in klein verband, samen met de controller, kaderleden en HR een dag aan het rekenen geslagen zijn om tot een passende oplossingsrichting te komen.

Op basis van die uitkomsten hebben we vorige week een ultieme poging gedaan er uit te komen. Het ging zeer moeizaam. Over iedere punt en komma is lang en indringend gesproken. De wijze van compenseren van de atv-dagen was een belangrijk struikelblok, maar ook alle ‘losse eindjes’ uit het eerdere onderhandelingsresultaat glad strijken, ging moeizaam. Uiteindelijk zijn we er om 23.00 uur uitgekomen.

Het akkoord op hoofdlijnen

Er ligt nu een akkoord met meerdere elementen. Lees hier het complete akkoord tot op detailniveau. Daar zit ook een rekentool in om exact uit te rekenen wat de verschuiving van de atv-dagen regeling betekent.

  • De looptijd is tot 31 december 2019.
  • We hebben een structurele loonsverhoging van 7,05% afgesproken. Geen éénmalige, maar alles structureel omdat dit nu eenmaal op langere termijn meer voor de werknemers oplevert.
  • Er is een goede compensatie afgesproken (ook voor werknemers jonger dan 58 jaar) voor het verminderen van de atv-dagen voor iedereen. Niet direct in dagen, maar in geld dat gebruikt kan worden om dagen terug te kopen.
  • Twee varianten vitaliteitsregeling voor de 64 jaar en ouder: 50/70/100 en 60/80/100 regeling in plaats van atv-dagen.
  • Aanpassing van de atv-regeling. Het uitgangspunt is dat deze minder worden, maar daar staat een financiële compensatie tegenover waardoor je weer een groot aantal van deze dagen terug kan kopen.
  • Aanpassing van de overwerkregeling voor medewerkers in functiegroep 70 die nu onder voorwaarden wel een overwerktoeslag bij gepland overwerk krijgen.
  • De 3-maandsuitkering wordt gewijzigd in een uitkering bij pensionering.
  • Afspraken om als vakbonden namens de werknemers mee te denken over de cultuurverandering en hoe dit vorm moet krijgen.
  • De PIZ cursus wordt nu 1 dag, maar er wordt de mogelijkheid geboden om vanaf 55 jaar een financiële foto te laten maken zodat het inzichtelijk wordt waar je staat en wat je financiële mogelijkheden naar de toekomst zijn.

Alles bij elkaar ligt er nu een akkoord waar we samen de toekomst mee in kunnen gaan. Na de bijeenkomst Utrecht ontvangen de Unie-leden een stemformulier om een mening over dit akkoord te geven.

We zien de leden graag op dinsdag 24 april 2018 om 20.00 uur in Utrecht.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit bericht, neem dan contact op met gerard.van.der.lit@unie.nl.