De Unie, in jouw belang

Nieuws

Wat is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?

01 april 2020

De coronacrisis heeft veel impact op onze samenleving. We moeten thuis blijven, en veel werk valt weg. Bedrijven in Nederland hebben het moeilijk. Om hen tijdelijk te ondersteunen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingevoerd. Dit is een vervanging van de werktijdverkorting-regeling. Benieuwd wat de nieuwe regeling precies is? En welke impact deze op jou heeft? Wij zetten het voor je op een rij.

Maar eerst: hoe werkte de werktijdverkorting?

Gaat het tijdelijk slecht met een bedrijf? Dan kan een werkgever werktijdverkorting aanvragen. Hij krijgt tijdelijk een tegemoetkoming in de loonkosten voor zijn medewerkers met een vast contract in de vorm van een tijdelijke, gedeeltelijke WW-uitkering. Deze tegemoetkoming bedraagt de eerste twee maanden 75 procent van het laatst verdiende loon en daarna 70%; de werkgever vult de rest aan. Als medewerker krijg je dus doorbetaald. Hiervoor verbruik je wel WW-rechten. Deze regeling kan sinds 17 maart 2020 niet meer aangevraagd worden, en is dus vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Nieuwe regeling nodig

In de eerste week van de coronacrisis hebben 78.000 werkgevers werktijdverkorting aangevraagd, en dat zouden er waarschijnlijk alleen maar meer worden. ‘Daar is de regeling niet op toegesneden’, aldus het Ministerie. De NOW is dat wel. Deze verruimde financiële tegemoetkoming moet sneller werken dan de ingetrokken werktijdverkorting-regeling. De voorwaarden voor jouw werkgever om in aanmerking te kunnen komen voor de NOW-regeling:

  • Het omzetverlies moet minstens 20 procent bedragen om aanspraak te maken op de NOW.
  • De overheid neemt maximaal 90 procent van de loonsom over, naar rato van het omzetverlies. Verliest je werkgever 100 procent van de omzet, dan is de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom. Is het omzetverlies 50 procent, dan is de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom. Is het omzetverlies 25 procent, dan is de tegemoetkoming 22,5 procent van de loonsom.
  • De regeling geldt ook voor medewerkers met een flex en nulurencontract.
    Tijdens de looptijd van de regeling mag er geen ontslagaanvraag worden ingediend op grond van bedrijfseconomische redenen.
  • De regeling staat volledig los van de WW-rechten.
  • Alle omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 mogen worden meegenomen in de toetsing.
  • De aanvraag geldt voor 3 maanden, en kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden. Voor die verlenging kunnen extra voorwaarden gelden.

Wat betekent de NOW voor jou?

Het belangrijkste: hoe slecht het ook gaat met je werkgever en hoe weinig werk er ook overblijft, jij krijgt je loon volledig doorbetaald. Je werkgever vult de NOW-bijdrage namelijk aan tot jouw reguliere salaris. Het maakt daarbij niet uit of je een vast of flexibel contract hebt. Maar let op: dit gaat alleen over je reguliere salaris, en niet over bonussen, premies en vakantiegeld. We zien dat sommige werkgevers al bekend hebben gemaakt dat deze uitkeringen worden uitgesteld. Vraag aan je werkgever hoe dat bij jou is geregeld.

Alleen als je maandelijks meer dan € 9.538,- verdient, krijg je niet je volledige loon. Voor de berekening van de tegemoetkoming hanteert het UWV namelijk de gegevens van de Belastingdienst en gebruikt het het socialeverzekeringsloon als grondslag.

Geen ontslag

Maakt je werkgever gebruik van de NOW-tegemoetkoming, dan mag je werkgever geen ontslagaanvraag indienen bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Waar werktijdverkorting een tijdelijke, gedeeltelijke WW-uitkering was, is de NOW dat niet. Dit betekent dat je geen WW-rechten verbruikt tijdens de NOW-tegemoetkoming.

Vakantiegeld en pensioen

Ook voor je vakantiebijslag krijgt je werkgever een tegemoetkoming via de NOW. De rest moet hij aanvullen. Dit betekent dat je ook je vakantiegeld gewoon krijgt. Wettelijk gezien bouw je vakantiebijslag op over de periode van juni 2019 tot en met mei 2020, en moet je die uitgekeerd krijgen vóór juni 2020. In je cao of arbeidsovereenkomst mag staan dat hiervan wordt afgeweken.

Aanvragen NOW-tegemoetkoming

Het UWV werkt eraan om de regeling per 6 april 2020 in te laten gaan. Werkgevers kunnen vanaf deze datum de aanvragen indienen, en kunnen dit doen tot en met 31 mei 2020. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? Dan keert het UWV in drie termijnen een voorschot van 80 procent uit van de verwachte tegemoetkoming. Het UWV streeft ernaar om binnen twee tot vier weken na de aanvraag het eerste voorschot uit te keren.

Meer weten

Vragen over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, dit artikel of andere zaken rondom corona en je werk? Neem gerust contact met ons op of bekijk meer informatie over corona en werk hier. Ons service center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Word gratis lid