De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verzekeringsbedrijven: verslag cao-overleg

Op woensdag 11 december 2019 is het cao-overleg voortgezet. We naderen het eind van het jaar. De Unie vindt het belangrijk om voor het eind van het jaar een onderhandelingsresultaat aan de Unie-leden voor te kunnen leggen.

Maar er moet nog veel gebeuren voordat we van een onderhandelingsresultaat kunnen spreken.

De cao-onderhandelingen kun je onderscheiden in vier delen.

–       Collectieve salarisverhoging

–       Duurzame inzetbaarheid

–       Onderhoud

–       Kostenbeheersingsmaatregelen

Collectieve salarisverhoging

De werkgevers hebben 2,5% structurele salarisverhoging voorgesteld. De Unie heeft aangegeven dat wij 4% salarisverhoging redelijk vinden. We hebben nog een verschil dat op één of andere manier overbrugd moet worden. Waarbij het ook belangrijk is dat het voorstel van de werkgevers gekoppeld is aan andere voorwaarden. Deze voorwaarden hebben we nog niet ingevuld. De werkgevers kunnen dit voorstel dus ook weer intrekken.

Duurzame inzetbaarheid

Zowel werkgevers als vakorganisaties vinden dit een belangrijk onderwerp. We gaan ervan uit dat het wel lukt om hier nog verdere verbeteringen in aan te brengen. Het overleg verloopt in goede sfeer en we hebben begrip voor elkaars positie. Dit leidt ertoe dat we goede stappen maken om hier een mooie cao-afspraak over te maken.

Onderhoud

De tekst van de cao is in veel artikelen verouderd, we willen een beter leesbare cao-tekst afspreken. Elk jaar worden er wetten gewijzigd waardoor de cao-afspraken aangepast moeten worden. Ook hieraan wordt gewerkt. Dit deel van de cao-onderhandelingen levert weinig discussie op. Het kost wel veel tijd.

Kostenbeheersingsmaatregelen

De werkgevers hebben verschillende voorstellen gedaan die vooral bedoeld zijn om de kostenontwikkelingen beter te kunnen beheersen.

Bovenschalige salarissen

Werkgevers willen het salaris van medewerkers die bovenschalig zijn, kunnen bevriezen totdat het salaris weer past in de salarisschaal die hoort bij de functie. De Unie heeft hierop geantwoord dat veel medewerkers die bovenschalig zijn, recht hebben op dit salaris en ook recht hebben op indexering over hun gehele salaris. Voorbeelden hiervan zijn:

  • omdat er afspraken gemaakt zijn bij een reorganisatie of bij de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem.
  • doordat arbeidsvoorwaarden in salaris zijn omgezet.
  • doordat ze via een bedrijfsovername in dienst zijn gekomen en dus wettelijk recht hebben op de salarisschaal van hun vorige werkgever.

Dit zijn allemaal situaties waarin De Unie de medewerkers niet tekort wil doen. We kunnen dus nooit in de bedrijfstak-cao een algemene afspraak maken dat het salaris van bovenschaligen bevroren wordt.

Pensioen

Werkgevers hebben ook naar de pensioenregeling gekeken omdat ze daar kostenbeheersing willen realiseren.

  • Ambitie voorwaardelijke indexatie

Veel organisaties hebben inmiddels een IDC-regeling afgesproken met de ondernemingsraad. Doorgaans wordt het al opgebouwde pensioen bij de verzekeraar achtergelaten. De pensioenverzekeraar is immers een verplichting aangegaan door de nominale uitkering te garanderen.

De cao-bepalingen blijven op deze pensioengelden van toepassing en daar hoort ook een ambitie om de opgebouwde pensioenen te indexeren bij. Dit is een voorwaardelijke ambitie. In de praktijk blijken sommige pensioenverzekeraars hier geen afspraken over te willen of kunnen maken.

De werkgevers willen de cao aanpassen zodat organisaties niet nog hogere kosten moeten maken.

  • Kostenbeheersing verzekerde pensioenregeling

Dit voorstel van de werkgevers is belangrijk voor als je pensioen wordt opgebouwd in een verzekerde pensioenregeling of in een pensioenfonds.

De lage rente blijft voor problemen in het pensioendossier zorgen. In de vorige cao-onderhandelingen hebben we de cao aangepast waardoor organisaties, onder voorwaarden, een beschikbare premieregeling overeen konden komen. We hebben er toen bewust voor gekozen om de verzekerde regeling ongewijzigd te laten zodat de pensioenparagraaf gebaseerd bleef op een goede norm.

De werkgevers wijzen er nu op dat de rente weer verder is gedaald waardoor de verzekerde regeling weer duurder wordt als de regeling moet worden overgesloten. De werkgevers stellen daarom voor de pensioenpremie aan een maximum te binden. Als wij hiermee instemmen zal dit in de praktijk ertoe leiden dat de opbouw van de pensioenen wordt gekort. Dit voelt dubbel, want de lage rente was kortgeleden de reden waarom een IDC-regeling mogelijk moest worden gemaakt. En nu is diezelfde lage rente een reden voor de werkgevers om weer te vragen om een goedkopere verzekerde regeling. En goedkoper pensioen betekent doorgaans een lager pensioen.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of is er informatie om met De Unie te delen? Neem contact met mij op door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.