De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verslag van de cao-onderhandelingen ING

Op 1 januari 2019 is de cao van ING Bank verlopen en daarom voeren we onderhandelingen voor een nieuwe cao. De leden van De Unie worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de onderhandelingen. De vorige nieuwsbrief is hier te lezen.

 

Geef een cijfer

Graag hoor ik per thema wat de Unie-leden van de onderhandelingen vinden. Geef een cijfer tussen de 0 tot 10 om aan te geven of je tevreden bent of niet. Wat is er voor nodig om het cijfer te verhogen? Mail mij!

Thema’s

Lees hieronder per thema de uitwerkingen en concrete scenario´s die de afgelopen tijd zijn opgesteld, Let op: dit zijn geen punten waarop al overeenstemming bereikt is en ze zullen ook zeker niet allemaal worden gerealiseerd. We vinden het wel belangrijk om deze nu door te nemen zodat de medewerkers ons daarover van input kunnen voorzien.

Loonbod
Eerder hebben de vakorganisaties een gezamenlijk loonbod aan ING gedaan van in totaal 5%. Dit is nu nader gepreciseerd tot 3,6% structurele loonsverhoging, 1% incidenteel MCU en 0,4% waarde door tijd voor opvolging van het well-being-programma. De bonden hebben ING gevraagd hier op te reageren in de komende onderhandeldagen.

4×9
ING heeft aangegeven deze praktijk ter discussie te willen stellen. De Unie is voornemens bij de bank aan te geven dat dit onbespreekbaar is. Wat vinden medewerkers? Moet 4×9 mogelijk blijven dan hoor ik dat graag!

Belonen en waarderen
Bij belonen en waarderen zijn er drie voorstellen waar we over spreken. Dit zijn:

 • De maatschappelijk collectieve uitkering (MCU). De funding van de MCU komt van de ontwikkeling van de RoE, deze bepaalt het maximaal haalbare bedrag per medewerker. Per voltijd medewerker levert dit tussen de 0 en 2000 euro bruto per jaar op. Dit is afhankelijk van de scores op de parameters NPS (klant), MijnKoersPlan (medewerker) en de Sustainability-index (maatschappij).
 • Ontkoppeling beoordelen en belonen. De kwaliteit van het gesprek tussen de medewerker en manager staat centraal. Om dit te bereiken zou de medewerker standaard een periodiek moeten krijgen tenzij deze niet voldoet. Creëert de medewerker extra waarde, dan zou de manager de medewerker een extra stap kunnen laten maken. Krapte op de arbeidsmarkt zou via een andere manier beloond moeten worden met tijdelijke toeslagen.
 • Niet-financieel waarderen. Dit wordt meer een cultuurprogramma waarbij de drempel voor managers omlaag gaat en gestuurd wordt op het opmaken van het budget daar voor.

Tijd en werkdruk
We hebben we een aantal abstracte en concrete punten om over te onderhandelen.

 • Werkdruk die tot stress leidt verlagen.
 • Bijdragen aan de omslag van gerichtheid op geld naar gerichtheid op tijd als belangrijkste factor van de kwaliteit van leven en levensgeluk.
 • Coaching en advies over ontwikkeling en het stellen van prioriteiten.
 • Flying squads voor de kantorenorganisatie om ook tijd en formatie te hebben voor ontwikkeling en tegelijkertijd het kantoor open te kunnen houden.
 • Nader gesprek over het flexibel regelen van arbeidsuren.
 • Kaders ontwikkelen voor (on)bereikbaarheid van medewerkers.
 • Samen met medewerkers initiatieven ontwikkelen om op een agile werkwijze te komen tot maatwerkverbeteringen.

Vakmanschap en ontwikkeling
We hebben al heel veel bereikt op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij ING. Toch willen we een paar acties uitzetten voor in de nieuwe cao.

 • Inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de interne en externe arbeidsmarkt door collega- coaches als mede input voor de individuele ontwikkeling.
 • Energie geven aan gesprekken over het ABC-plan en opnieuw laden van mijn koersplan.
 • Veranderingen stimuleren door het wegnemen van belemmeringen voor het realiseren of uitvoeren van bestaande in huidige cao-afspraken.

MVO
Het is een wat minder tastbaar en breed onderwerp, maar er zijn concrete voorstellen:

 • Investeer in het trots zijn op ING.
 • Ga uit van de wetenschappelijk onderbouwde stelling dat betrokken bedrijven beter gemotiveerde medewerkers hebben en andersom.
 • Er komt een convenant waarbij banken, ministerie en onderwijs het mogelijk willen maken om als zij-instromer aan de slag te gaan in het onderwijs.
 • Medewerkers van ING kunnen advies krijgen over het verduurzamen van hun woning (Terra-project).
 • Er komt een activatiecampagne over ethiek met aandacht voor de orange-code, bankierseed en E-learnings.
 • Een ING-pool maken met aandachts-coaches voor werkgeluk.

Flex
Op twee van drie punten bij het onderwerp flex dient ING nog te reageren:

 • We willen werk verduurzamen door flexibele krachten vast aan te nemen.
 • De beloning voor uitzendkrachten bevat alle reguliere looncomponenten behalve de 13e maand. De vakorganisaties willen dit toevoegen, zolang dat niet ten koste gaat van de loonruimte van de vaste medewerkers.
 • ING is gevraagd zich als werkgever uit te spreken over de platformeconomie.

Arbeidsongeschiktheid / arbeidshandicap
De concrete voorstellen rondom het thema arbeidsongeschiktheid en arbeidshandicap zijn:

 • ING besteedt extra (externe) aandacht aan het vinden van een baan voor medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsklasse van 0 tot 35 % en 35 tot 80 %.
 • Met behulp van externe ondersteuning gaat ING zich extra inspannen om ieder jaar 20 arbeidsgehandicapte personen bij ING te plaatsen.

De nog te bespreken punten zijn:

 • De wens om een collectieve inkomensverzekering voor medewerkers met een arbeidsongeschiktheid van 0 tot 35% die via een reorganisatie ING verlaten, is prijzig. Voor een kleine groep mensen vraagt het vier miljoen euro per jaar om dit te verzekeren. We bekijken of er ook andere manieren zijn om hun inkomenszekerheid te verbeteren.
 • Er loopt een hoger beroep van ING bij de Hoge Raad over de voorzetting van de pensioenopbouw als (on)gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding. Voor het verleden wil ING daarom nu geen andere afspraak maken, maar voor de toekomst zijn andere afspraken over de (on)gelijkwaardige voorziening mogelijk.

Agile cao

ING en de vakorganisaties hebben afgesproken om de komende cao meer agile te maken. Te beginnen met het maken van de cao zelf en de uitvoering er van. De agile werkvorm biedt kansen en een grotere verantwoordelijkheid van partijen en betere garanties ten aanzien van de uitvoering. De vakorganisaties zetten in op voldoende tijd en geld om hier ook een bijdrage aan te kunnen leveren. De prioriteit ligt bij snel realiseerbare epics zodat de medewerkers en leden direct resultaat zien.

Komende onderhandeldagen

We hebben woensdag de 13en donderdag de 14e februari staan voor vervolggesprekken over de zes thema’s en het loonbod. De 19e en 20e februari zijn als reserve geboekt en ik schat in dat we die nodig hebben om tot een deal te kunnen komen.

Live chat

Donderdag 14 februari 2019 kan er met een delegatie van de onderhandelaars live gechat worden over de cao-onderhandelingen. Schrijf in als lid van het cao-panel en ga naar ‘mijn communities’ en chat tussen 12.00 uur en 13.00 uur met mij, de andere vakbondsbestuurders of ING-onderhandelaars. We gaan graag in op vragen over belonen en waarderen, vakmanschap en ontwikkeling, tijd en werkdruk, arbeidsongeschiktheid, flex en MVO. Een mening over het loonbod, wat is er nodig om te ontwikkelen of geef een mening over wel of niet meer 4×9 uur per week werken? Laat het ons weten; we horen het graag en geven direct antwoord!

Invloed

De cao-delegatie van De Unie, Yoap Brugmann, Gerlinde Korterink en Emanuel Geurts, is benieuwd naar de mening over de onderhandelingen. Want voor de Unie-leden doen wij deze onderhandelingen. De Unie-leden hebben immers invloed op het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen door een stem. We houden de Unie-leden gedurende de onderhandelingen op de hoogte van alles. Laat ons een reactie weten! Ik vraag om deze ledenbrief door te sturen naar geïnteresseerde collega’s. Wie weet, willen zij ook lid worden van De Unie en hun stem laten horen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief, neem dan contact op met mij via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074. Ik kijk uit naar de reactie!