De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verslag periodiek overleg bij Rabobank van 15 januari 2018

EVP

De Unie heeft de nieuwe Employee Value Proposition (EVP) besproken welke voorzichtig geïntroduceerd wordt binnen de bank. In een EVP staat de essentie van waar de bank voor wil staan in de hoofden en harten van (potentiële) medewerkers. In de EVP leek het zo te lezen dat de huidige medewerkers hun functie alleen als een baan zien.

De Unie heeft daarop aangegeven dat de medewerkers nog steeds erg betrokken zijn bij de bank ondanks alle reorganisaties en wijzigingen en dat dit een verkeerd beeld oproept. HR heeft toegezegd naar de formulering te kijken met deze opmerking in het achterhoofd.

Evaluatie medezeggenschap

Kort na de zomer komt er een nieuwe medezeggenschap aangezien de huidige zittingstermijnen dan aflopen. Hoe de medezeggenschap eruit gaat zien is momenteel onderwerp van gesprek tussen de bank en de verschillende medezeggenschapsorganen. Er wordt gewerkt aan een evaluatie van de huidige opzet van medezeggenschap. In de gesprekken daarna kan dit leiden tot een andere structuur dan de huidige. Gelet op de te organiseren medezeggenschapsverkiezingen hebben de bonden aangegeven graag betrokken te willen blijven.

3e WW-jaar

De aanvraag om deel te kunnen nemen in de verzamel-cao is verstuurd en de ontvangst ervan ook bevestigd. Nadat de Minister hier een handtekening onder heeft gezet kan met ingang van 1 april 2018 de regeling van kracht worden.

RKS

De bank geeft aan dat ze bezig is met een verbeterplan rondom RKS en dat de medewerkers dit binnenkort ook kunnen gaan merken. Vanuit de vakorganisaties zijn er zorgen geuit naar aanleiding van signalen over het verloop, ziekteverzuim, werkdruk en behoefte aan zelfroostering. De bank neemt deze signalen serieus en geeft aan dat dit mee wordt genomen in het genoemde verbeterplan.

Signalen vanuit de achterban

Er zijn wat vragen gesteld over het proces ‘passende functie’ uit het sociaal plan. In de uitvoering zou dit niet overal op dezelfde manier door het management en HR worden toegepast. HR neemt dit mee in haar kanalen om hier aandacht voor te vragen. Ook was er zorg voor een herhaling van de fouten uit de RKS-reorganisatie bij de COZ-reorganisatie. De bank heeft aangegeven dat hier juist aandacht voor is gelet op de impact die het bij RKS had op de klantbediening. Dit wil de bank niet weer. Diverse leden vragen naar het ouderenbeleid van de bank. De bank heeft geen specifiek ouderenbeleid maar komt hier wel op terug in een komend periodiek overleg wanneer zij een presentatie zullen geven over de ‘future of work’. Tot slot heeft De Unie aandacht gevraagd voor het beleid rondom mantelzorg. Er zijn twee lokale banken die een erkenning hebben tot mantelzorgvriendelijke organisatie. De Unie vraagt HR om dit voor de gehele Rabobank mogelijk te maken. HR pakt dit signaal op en denkt dat dit snel te realiseren is omdat er al veel voor geregeld is.

GROW

De bonden hebben met de bank in de cao afgesproken dat we een nieuw beoordelingssysteem (GROW) introduceren. Aangezien dit systeem nog niet helemaal was uitgewerkt is er ook afgesproken dat de bonden betrokken blijven bij de verdere uitwerking. De bonden hebben gevraagd naar de stand van zaken op dit punt en de bank heeft toegezegd in een volgend periodiek overleg inzicht te geven in hoe GROW functioneert.

Outsourcingstrajecten

Cash 2020

De stand van zaken is dat bij de Rabobank, ABNAMRO en ING wordt gekeken naar de overgang van onderneming (OvO) van de werkzaamheden en betrokken medewerkers naar Geld Service Nederland (GSN) en daaraan de gelieerde uitvoeringsorganisatie. Dat is een ingewikkelde klus met allemaal verschillende arbeidsvoorwaarden en meerdere contacten tussen werkgevers en vakorganisaties.

Printfabriek

Op 1 februari 2018 wordt er een informatiebijeenkomst “Productie en Productie Ondersteuning” georganiseerd in Best. Ook dan zal er nog geen duidelijkheid zijn over de keuze uit 2 overnamekandidaten. De bank moet daar nog over besluiten. De Unie is lokaal nauw betrokken bij dit proces.  De regionale belangenbehartiger van De Unie begeleid daar de collega’s en is beschikbaar voor assistentie voor de Unieleden.

Pensioenstemming 67-68 jaar

De Unieleden hebben in ruime meerderheid ingestemd met de wijziging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar per 1 januari 2018. De bank en het pensioenfonds hebben hier ook over gecommuniceerd.