De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Verslag cao-overleg sector Verzekeringsbedrijven

De Unie heeft samen met de andere vakorganisaties op dinsdag 30 januari 2018 gesproken met de werkgeversdelegatie over een nieuwe cao. We maken vorderingen, maar er ligt nog geen akkoord!

In deze nieuwsbrief willen we benoemen waar partijen het min of meer over eens zijn, en waar we nog verder over moeten onderhandelen. Laat ons weten wat jij ervan vindt?

Overeenstemming

Looptijd
De cao loopt vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Sociale agenda
We evalueren de sociale agenda met de werkgevers. Heeft dit gebracht wat de bedoeling was van de opstellers? Als we tevreden zijn, moderniseren we de sociale agenda en gaan er mee door. Duurzame Inzetbaarheid blijft voor ons een zeer belangrijk onderwerp hierin. Waar zou het volgens jou over moeten gaan? Je kunt op de website www.verzeker je inzet.nl de Eelloo-testen invullen. Dit zijn testen die betrekking hebben op je inzetbaarheid en je arbeidsmarktwaarde. Probeer het eens uit.

Duurzame inzetbaarheid

Het opleidingsbudget wordt € 750,- per jaar. We richten ons op keuzevrijheid van medewerkers om dit middel in te zetten voor de eigen loopbaanontwikkeling. Binnen het bedrijf, buiten het bedrijf of buiten de branche. Je krijgt de mogelijkheid om een kwalitatieve loopbaanscan en adviestraject te volgen.

Aanpassing meerwerk en meerwerkvergoeding voor parttime medewerkers
De extra uren die je werkt tot aan 36 uur per week worden gezien als meerwerk. De vergoeding voor meerwerk bedraagt het uurloon plus een toeslag (percentage noemen).

Arbocatalogus en arbeidsomstandigheden
We gaan verder met de Taskforce Arbocatalogus. Er ligt nu een opzet om een werkdrukmeter te ontwikkelen. Hier gaat de Taskforce verder aan werken. De Unie vindt een objectieve werkdrukmeter belangrijk.

Participatie bevorderen
De werkgevers gaan actief beleid voeren om bij te dragen aan de doelstellingen van de participatiewet. In het Sociaal Jaarverslag wordt hierover gerapporteerd.

Maand van de vakbond
Tijdens de maand van de vakbond komen de vakorganisaties naar de bedrijven. In 2018 wordt de vakbondscontributie voor 50% betaald door de werkgever.

Modernisering cao
De cao wordt vereenvoudigd en we maken de teksten beter leesbaar.

Functie- en loongebouw
We starten een studie naar een functie- en loongebouw. Speciale aandacht zal uitgaan naar buitendienstmedewerkers en it-functionarissen.

Nog geen overeenstemming
De onderhandelingen over de onderstaande onderwerpen zijn nog niet afgerond. Als we er niet uitkomen, dan kan het natuurlijk wel invloed hebben op de onderwerpen waar we min of meer uit zijn.

Loonparagraaf
De Unie heeft voorgesteld:

  • 1 maart 2018 een structurele loonverhoging van 2%
  • 1 januari 2019 een structurele verhoging van 2,5%.

Basispensioenregeling
We zijn het eens dat er een keuzeoptie voor een beschikbare premieregeling moet komen om het draagvlak voor de basispensioenregeling te behouden, daarbij rekening houdend met de betaalbaarheid en de soliditeit. De werkgevers nemen het huidig kostenniveau als uitgangspunt voor de beschikbare premieregeling. De huidige opbouw van 1,75% hoeft niet gewijzigd te worden. Voor De Unie is de pensioenopbouw leidend. Je moet wel hetzelfde pensioen kunnen opbouwen als in de huidige DB-regeling. In de regeling moet een collectieve overlijdensrisicoverzekering opgenomen worden op basis van 70% partnerpensioen en 20% wezenpensioen, op risicobasis. Daarnaast regelen we collectieve premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De beschikbare premieregeling geeft de mogelijkheid tot doorbeleggen en variabele pensioenuitkeringen.

Flex-medewerkers
Wij willen dat gelijk werk gelijk loon oplevert en dat dit geregeld wordt in de cao. Werkgevers willen onderzoek doen naar de impact voor de branche. Er is nog onduidelijkheid over wat er nu eigenlijk al wettelijk vastgelegd is.

Onregelmatigheidstoeslag uitbetalen bij verlof en ziekte 
Wij hebben aangegeven dat er gerechtelijke uitspraken zijn die werkgevers verplichten bij ziekte of verlof ORT uit te keren. Werkgevers onderzoeken dit en komen er dan op terug.

We zien opnieuw graag dat je deze informatie deelt met collega’s die nog geen lid van De Unie zijn. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk collega’s weten van de stand van de onderhandelingen. Als lid kun je straks rechtstreeks meebeslissen en het is goed om door te vertellen. We houden je op de hoogte!

Vragen?
Heb je vragen? Stel ze aan Inge de Vries. Haar e-mailadres is: inge.de.vries@unie.nl of bel haar op 0652522091