De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

VCP steunt pensioenakkoord

Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten organisaties bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP), waaronder ook vakbond De Unie, steunt het pensioenakkoord. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp is blij met het resultaat. “Dit betekent dat binnen de VCP draagvlak is voor de ingeslagen weg. Nu ook de VCP heeft ingestemd, kan definitief een begin worden gemaakt met de uitwerking zoals genoemd in het pensioenakkoord”.

Geen blanco cheque en vertrouwen

De leden van de VCP hechten groot belang aan de verdere uitwerking en de te bereiken resultaten zoals beschreven in het pensioenakkoord. Alle partijen in de op te richten stuurgroep zullen het vertrouwen moeten verdienen, dat zij de oprechte intentie hebben deze resultaten te verwezenlijken. “De uitslag van de raadpleging is positief, maar betekent nog geen blanco cheque. Er zijn met name zorgen over het aanvullend pensioen. Onze verenigingen zijn niet op voorhand overtuigd dat het vanzelfsprekend is dat de stuurgroep tot passende oplossingen komt. Daar zullen wij vanuit onze eigen verantwoordelijkheid in de uitwerkingsfase nauwlettend over waken”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Doelen

De VCP heeft tijdens de onderhandelingen zwaar ingezet op de doelen en waarborgen die uiteindelijk in het akkoord zijn opgenomen. “Concreet betekent dit dat een nieuw pensioenstelsel niet tot een versobering mag leiden en dat er compensatie moet komen voor afschaffing van de zogeheten doorsneesystematiek. Ook mogen er geen pech- gelukgeneraties ontstaan en dient het indexatieperspectief terug te komen. Het zijn juist deze punten waar onze achterban ook in de uitwerkingsfase zekerheid over wil hebben. Een goed pensioenakkoord staat of valt met de uitwerking”.

Verantwoordelijkheid nemen

“De VCP heeft redelijke eisen en wij zullen onze verantwoordelijkheid blijven nemen. De kern is dat wij opkomen voor de belangen van werknemers en gepensioneerden, zodat zij nu en in de toekomst verzekerd zijn van een goed inkomen. Het pensioenakkoord gaat – hoe belangrijk ook – om meer dan de AOW en de zware beroepen. Onze achterban is daar helder over en die boodschap zullen wij blijven uitdragen”, zegt VCP-vicevoorzitter Van de Kamp.

Raadpleging

De afgelopen dagen is de achterban van de VCP geraadpleegd over het principeakkoord en het SER-advies, waarover de sociale partners en het kabinet het begin deze maand eens werden. De VCP telt meer dan vijftig autonome organisaties die ieder voor zich een standpunt over het akkoord hebben ingenomen. Het bestuur kwam vandaag met een eindoordeel over de raadpleging waarover vervolgens door het bestuur verantwoording is afgelegd aan de Algemene Vergadering van de VCP.
Van de bijna 10.000 leden die bij De Unie in het raadgevend referendum hun stem uitbrachten was 79% voor het pensioenakkoord. Het ledenparlement nam deze uitslag over maar plaatste ook kritische kanttekeningen.

Reactie Unie-voorzitter Reinier Castelein

Voorzitter Reinier Castelein van De Unie verwoordt het als volgt: “We hebben geen akkoord over het pensioencontract, maar we hebben een akkoord over de AOW. Voor de achterban van De Unie, het middelbaar en hoger personeel, is het aanvullend pensioen vaak een belangrijkere inkomstenbron dan de AOW. En juist daarover hebben we dus nog geen overeenstemming. We zijn het hooguit eens over de doelen. Kortom, we trappen het blikje weer voor ons uit. Na negen jaar onderhandelen gaan we er nog eens twee jaar tegenaan plakken. Komende jaren gaan we met die doelen in het hoofd proberen er wel uit te komen. Dat is een verantwoordelijkheid die we serieus moeten nemen. Voor jong en oud moet er een welvaartsvast pensioen haalbaar blijven. Leden van De Unie hebben ons het vertrouwen geschonken dat we de stekker eruit trekken als we de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek maar ook adequate indexatie niet geregeld krijgen. Het collectieve geheugen moet ons de komende jaren scherp houden, zodat bestuurders in kabinet, SER en vakbeweging de vastgestelde doelen eer aan doen”.