De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Toelichting concept-voorstellenbrief VGZ-cao

De VGZ-cao loopt af op 31 december 2019. VGZ wil tijdig beginnen met de cao-onderhandelingen en deze voor de zomer afronden. De Unie is bereid om hieraan mee te werken. Maar de kwaliteit van de cao moet wel op de eerste plaats staan.

De focus van de cao-onderhandelingen voor het jaar 2020 ligt wat De Unie betreft op de financiële arbeidsvoorwaarden. De goede resultaten van VGZ moeten, wat ons betreft, gedeeld worden met de medewerkers. Deze mening van De Unie wordt nog versterkt door de twee ingrijpende reorganisaties die VGZ heeft aangekondigd. Voor een deel van de Datacare medewerkers geldt dat zij per 1 oktober 2019 of per 1 januari 2020 boventallig kunnen worden. Voor veel van de KS&O-medewerkers geldt dat hun functie per 1 april 2020 vervalt. Van deze collega’s zullen velen kunnen blijven omdat ze intern een andere functie vinden. Maar voor veel van de betrokkenen geldt nu een onzekere situatie. Een goede salarisverhoging is voor iedereen interessant, zowel voor de collega’s die wellicht afscheid moeten nemen als voor de collega’s die voor de continuïteit van VGZ blijven zorgen.

In onze voorstellenbrief moeten we ook reageren op een tweetal beleidswijzigingen van VGZ.

Individuele salarisgroei
De ondernemingsraad van VGZ heeft onlangs ingestemd met een nieuw systeem van performance management, Mijn Koers. Dit heeft tot gevolg dat in de cao nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over de jaarlijkse individuele salarisverhoging. In de cao is nog opgenomen dat je individuele salarisgroei afhankelijk is van je beoordeling. Deze groei stopt als je je maximum schaalsalaris hebt bereikt. Door de wijziging van het beleid zal ook de cao aangepast moeten worden. Je wordt over het jaar 2019 al beoordeeld volgens het systeem van Mijn Koers. De Unie wil de individuele salarisgroei koppelen aan het tempo waarin je vakvolwassen wordt. Het maximumschaalsalaris is het salaris dat hoort bij het vakvolwassen uitoefenen van je functie. Een lagere betaling is, bij wijze van spreken, een korting omdat je werkgever nog in jou aan het investeren is. Voor de meeste functies, geldt in het algemeen, dat je in 5 tot 8 jaar vakvolwassen moet zijn. De Unie wil daarom uitgaan van een jaarlijkse salarisgroei waardoor je in maximaal 7 jaar het maximum schaalsalaris bereikt.

Zorgverzekering
In 2018 heeft VGZ de zakelijke lijn voor het productaanbod veranderd. Dit heeft gevolgen voor de extra verstrekkingen via het personeelscollectief. Jouw werkgever heeft de extra verstrekkingen voor 2019 in stand gelaten, omdat de cao deze voorzieningen regelde. Maar voor het jaar 2020 en verder moeten we wel nieuwe afspraken maken. Vanuit de leden wordt op twee verschillende aspecten de nadruk gelegd. Op dit moment is een groot deel van de werknemers aangesloten bij het personeelscollectief. Dus iedereen is belanghebbende. Het gereserveerde bedrag verdelen en in de vorm van een toeslag toekennen aan de huidige medewerkers is dan een oplossing. De alternatieve aanpak is om aan te sluiten bij het oorspronkelijke doel van de extra verstrekkingen. Aanvankelijk hadden VGZ en haar rechtsvoorgangers een sociaal fonds waaruit medewerkers met excessieve zorgkosten een aanvraag voor een verstrekking konden doen. Het is ook mogelijk om weer een sociaal fonds op te richten en waarin VGZ jaarlijks een bedrag van 220.000 euro stort. Dit sluit ook goed aan bij het coöperatieve karakter van VGZ.

Mening van de leden is belangrijk
Er is een concept-voorstellenbrief opgesteld op basis van de e-mails die de belangenbehartiger heeft gekregen van de leden en op basis van de gesprekken met verschillende leden. Ook het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie is een inspiratiebron voor de voorstellenbrief. De leden hebben de concept-voorstellenbrief ontvangen met de vraag daar op te reageren.