De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Sabic IP: Niet onverwacht, maar toch jammer. Geen cao-akkoord.

Op vrijdag 1 februari 2019 hebben wij wederom met de werkgever onderhandeld over de cao SABIC IP 2019-2020. Helaas hebben wij geen akkoord kunnen bereiken en de werkgever heeft een laatste bod neergelegd. Deze uitkomst was zeker niet onverwacht, maar toch vinden wij het jammer.

Graag hoor ik de mening van de Unie-leden hierover! En graag in de reactie aangeven of je wel of niet onder de cao valt!

Hieronder een overzicht van de punten die wij ingebracht hadden en de definitieve reactie daarop van SABIC IP. Graag willen wij van al onze leden weten wat zij ervan vinden. Daar de Exempts niet onder de cao vallen, willen wij nadrukkelijk verzoeken om in de reactie aan te geven of wie er wel of niet onder de cao valt. Dit is formeel heel belangrijk! Wij ontvangen deze reactie graag uiterlijk zondag 17 februari 2019 via e-mail marco.vallebella@unie.nl.

Looptijd: 
De Unie1 jaar.
SABIC: 1 jaar.

Positie Exempts: Zie verder in deze nieuwsbrief.

Loon: 
De Unie: mede afhankelijk van de rest van het pakket.
SABIC: 3% per 1 januari 2019. Daarnaast 0,25% in het Persoonsgebonden budget. Deze 0,25% geldt niet voor pensioenopbouw, vakantietoeslag, hoogte toeslagen, toekomstige loonsverhogingen en is nietop Exempts van toepassing. Net zomin als de 3% overigens.

Duurzame Inzetbaarheid/Werkdruk: 
De Unie: Diverse instrumenten inzetten zoals Generatiepact en loopbaanscans. Daarnaast een dringend beroep om dit issue voortvarend en concreet aan te pakken. Met werkdruk als het onderwerp dat aangepakt moet worden.
SABIC: Nu geen concrete instrumenten. Tools pas op 1 januari 2020 implementeren. Verder deelname aan het project “beweeg mee voor Duurzame Inzetbaarheid”.  Verder stelt SABIC dat zij hard bezig zijn met het plan van aanpak Manufacturing Bergen op Zoom. Hier wordt gesproken over 100 fte’s. Hiervan zijn 59 bedoeld voor groei projecten, 22 zijn bestaande vacatures en 19 zijn Operators die aangenomen worden, kijkend naar de verwachte uitstroom in de komende jaren. Voor de goede orde: Deze maatregelen zijn, hoewel zeer welkom, slechts bedoeld voor Manufacturing. Voor de rest van de populatie staat niets in de stijgers.

Mobiliteit: 
De Unie: Inzet, zoals in Limburg, van het instrument Financiële Foto. Daarmee wordt de medewerker in staat gesteld, kijkend naar de algehele financiële situatie (dus niet alleen naar het loon of pensioen) om de gevolgen voor het netto besteedbare inkomen nu en op termijn in te zien, als de medewerker een bepaald besluit neemt: Minder gaan werken, demotie, eerder of juist later stoppen met werken enzovoort.
SABIC: Eventueel meenemen in discussie over Duurzame Inzetbaarheid.

Vaderschapsverlof:
De Unie: 3 keer de gemiddelde arbeidsduur per week.
SABIC: Niets meer dan wat de wet voorschrijft, zijnde 1 keer de gemiddelde arbeidsduur per week.

Opleidingen:
De Unie: Kwalitatief hoogwaardige Opleidingsplannen in samenspraak met medewerkers opstellen.
SABIC: Meer dan genoeg in de aanbieding, medewerkers moeten daar meer gebruik van maken.

Samenvatting

Kortom, behalve een loonbod dat als het een beetje mee zit net genoeg is voor koopkrachtbehoud en dat wederom NIET geldt voor de Exempts, heeft SABIC concreet weinig tot niets in de aanbieding. Met name op het gebied van het aanpakken van de werkdruk zijn wij hierin teleurgesteld. Het verhaal over de 100 fte bij Manufacturing juichen wij toe, maar het is grotendeels pure noodzaak en achterstallig onderhoud. Natuurlijk is het een goede move. Maar naar de mening van De Unie zou “bezetting op orde” gewoon moeten zijn. Daarnaast gaat het hier enkel om Manufacturing. En de rest van de organisatie dan?

Exempts, een verhaal apart

Zoals de Unie-leden weten hadden wij veel aandacht gevraagd voor de positie van Exempts. Sterker nog, wij hebben verankering binnen de cao verzocht, voor die groep. Uiteraard hadden wij niet de illusie dat SABIC hierin mee zou gaan. Maar wij vonden en vinden de tijd rijp om deze groep de aandacht en duidelijkheid te bieden, die zij verdienen. Dezelfde heldere en juridisch sterke (omdat in de wet cao verankerd) positie als hun collega’s die onder de cao vallen en de collega’s in Limburg die in dezelfde grades zitten.

Op dit gebied hebben wij, zoals verwacht, nog niets concreets bereikt. Wij hebben wel bereikt dat SABIC nu in ieder geval hierover formeel is aangesproken door een vakbond. Tevens dat SABIC in ieder geval (h)erkent dat voor deze groep iets moet gebeuren. Over wat, hoe en wanneer zullen wij, De Unie, formeel in gesprek blijven met de werkgever. Als meer collega’s zich bij ons aansluiten wordt onze inbreng en onderhandelingspositie voor deze groep veel sterker. De Unie kan dan de belangenbehartiger worden van de Exempts als groep. De kracht van de collectieve aanpak. Meer duidelijkheid. Meer helderheid. Meer rechten.

Frits en ik stellen het zeer op prijs indien de Unie-leden binnen de gestelde termijn willen reageren. En/of nog niet georganiseerde collega’s wil laten reageren. Dit om ervoor te zorgen dat alle stemmen worden gehoord. En om De Unie in staat te stellen de dialoog met de niet georganiseerde collega’s aan te gaan. Dank alvast hiervoor!