De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Royal Philips: Welzijnsverlof

Op 21 januari 2020 stuurden wij de leden van De Unie een nieuwsbrief met betrekking tot de aangepaste voorwaarden, die Philips stelde rondom het opnemen van zorgdagen. In de eerste plaats willen wij alle leden die hebben gereageerd op deze nieuwsbrief hartelijk danken voor de vele reacties die wij hebben gekregen. Deze reacties hebben er mede toe geleid dat wij afgelopen vrijdag een ingelast overleg met Philips hebben gehad over de nieuw voorgestelde regeling.

Tijdens dit overleg hebben de gezamenlijke vakbonden indringend met Philips gesproken. In het overleg heeft Philips naast de andere argumenten belangrijkste reden genoemd die Philips ertoe gebracht heeft om de regeling aan te passen.

Onze gesprekspartners namens Philips hadden tijdens de onderhandelingen groen licht om 5 weken welzijnsverlof af te spreken. Nadat de overeenkomst was gesloten trokken helaas de accountants aan de noodrem en moest Philips opnieuw met de vakbonden om tafel.

Als we het welzijnsverlof zouden handhaven op het niveau van 5 weken dan zou Philips een reservering op de balans van vele tientallen miljoenen euro’s moeten nemen. Als vakbonden begrijpen wij dat dit negatieve effecten gaat hebben en dat Philips daardoor extra productiviteitsmaatregelen zou moeten nemen.

Omdat we niet met nog meer reorganisaties geconfronteerd willen worden, hebben we afgelopen vrijdag de door onze leden voorgestelde eisen op tafel gelegd om van de aangepaste regeling toch nog een acceptabele afspraak te maken.

Weliswaar heeft een krappe meerderheid (51%) van de leden van De Unie die hun stem hebben uitgebracht met het aangepaste resultaat ingestemd, maar de kritiek op de nieuwe regeling was dermate serieus dat aanpassingen in de nieuw voorgestelde regeling noodzakelijk was.

Eén van de belangrijkste kritiekpunten die vanuit onze achterban zijn gekomen was de onduidelijke bestemming van de dagen en de daaraan gekoppelde goedkeuring van de verlofdagen door de managers. Philips heeft goed naar ons geluisterd en het volgende is afgesproken:

  • De beoordeling van de aanvraag voor de zorg- en ontwikkeldagen wordt door de manager uitsluitend op de organisatorische uitvoerbaarheid getoetst (zwaarwegend bedrijfseconomisch belang).
  • In het kader van volwassen arbeidsverhoudingen waarin werknemer en werkgever elkaar vertrouwen, hoeft een werknemer geen nadere inhoudelijke toelichting te geven van het zorg- ontwikkelkarakter van de dagen.
  • HR zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken op die manier worden uitgevoerd en HR kan worden ingeroepen als hierover onduidelijkheid is.

Op deze manier ligt de regie volledig bij de medewerker(s) en niet bij de manager. De privacy van de medewerker(s) is gewaarborgd doordat de manager niet kan en mag vragen naar de reden van de verlofaanvraag. Wij zijn het met veel leden eens dat dit proces geen schoonheidsprijs verdiend. Met deze aanpassing hebben we in ieder geval 5 extra dagen per jaar veiliggesteld en iedereen bepaalt zelf wanneer en hoe je de dagen kan opnemen.

In onze beleving is hiermee aan de belangrijkste kritiek tegemoetgekomen van onze achterban en hebben we voor dit cao-jaar de zaak geregeld. Omdat een krappe meerderheid van de leden van De Unie al akkoord waren hoeft geen nieuwe stemming plaats te vinden. De aanvullende afspraken maken wel dat ook de leden die nee gestemd hebben zijn gehoord en dat aan hun bezwaren tegemoet is gekomen.

Input leden

Wij hebben de vele reacties van de leden met heel veel belangstelling gelezen.  Deze reacties zijn voor ons ook de argumenten geweest om bij Philips aanvullende eisen op tafel te leggen. Het is mij, belangenbehartiger Suat Koetloe, helaas niet gelukt om ieder lid een persoonlijke reactie te sturen. Vandaar dat wij ervoor kiezen om een algemene nieuwsbrief te versturen naar al onze leden. Wij hebben niet iedereen tevreden kunnen stellen maar met de aanvullende afspraken over de rol en toetsing door de managers hebben wij de grootste gemene deler er wel uit kunnen halen.

Wees ervan overtuigd dat wij deze cao-afspraak goed zullen volgen. Mocht je zelf tegen zaken aanlopen waarvan je denkt dat ze niet kloppen, laat het ons weten en dan gaan we erachteraan.

Wij hopen dat de meerderheid van onze leden zich in deze aanvullende voorwaarden kan vinden.

Contact

Zijn er nog vragen neem dan contact op met mij via e-mail suat.koetloe@unie.nl of bel 06-5252 2061.