De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Regeling compensatie transitievergoeding is definitief

Op 26 februari is de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 april 2020 een compensatie kunnen aanvragen als zij bij het ontslaan van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een vergoeding hebben betaald. Het ontslag moet vanaf juli 2015 zijn gegeven. De peildatum voor de berekening van de hoogte van de compensatie is de dag dat de 104 weken wachttijd is doorlopen.

UWV werkt op dit moment aan een formulier waaruit blijkt welke informatie UWV nodig heeft voor het kunnen beoordelen van de aanvraag. Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:
• dat sprake was van een arbeidsovereenkomst, en de duur daarvan;
• dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
• dat transitievergoeding is betaald;
• hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
• hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

De regeling compensatie transitievergoeding moet een einde maken aan de slapende dienstverbanden, waarbij arbeidsongeschikte werknemers wel in dienst blijven, maar er geen loondoorbetalingsverplichting meer geldt.

Compensatie van transitievergoedingen die op of na 1 april 2020 zijn uitbetaald, moeten uiterlijk zes maanden na betaling worden aangevraagd om voor compensatie in aanmerking te komen. Compensatie van transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn uitbetaald kunnen worden ingediend tot 30 september 2020.

Het UWV beslist binnen een redelijke termijn op een aanvraag. Voor gevallen na 1 april 2020 is dit binnen 8 weken, maar voor oude gevallen geldt een beslistermijn van zes maanden.