De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Principeakkoord sociaal plan RTL

Gisteren, 26 juni 2018, heeft De Unie samen met de overige vakorganisaties met de directie van RTL een principeakkoord bereikt over een sociaal plan RTL Nederland. Dat principeakkoord leggen we met een nadrukkelijk positief advies aan de leden voor. De door de leden van de vakorganisaties schriftelijk en tijdens de bijeenkomst van vrijdag 22 juni 2018 mondeling benoemde verbeterpunten zijn met de directie besproken. Er is wat ons betreft een uitstekende uitkomst bereikt. Hier is het principeakkoord sociaal plan integraal te lezen.

Terugblik

Op vrijdag 22 juni 2018 hebben we met veel medewerkers van RTL een onderhandelingsresultaat sociaal plan besproken. Tegelijkertijd liep er een schriftelijke stemming.  Maandag 25 juni 2018 bleek dat onderhandelingsresultaat volgens de leden onvoldoende. Van de uitgebrachte stemmen was de meerderheid tegen. Dit was bij FNV ook het geval.
Veel leden hebben ook met argumenten aangegeven waarom zij het onderhandelingsresultaat als onvoldoende beoordeelden. Met die punten zijn de vakorganisaties opnieuw in overleg met de directie gegaan. Als resultaat is er een principeakkoord sociaal plan bereikt. Daarbij gaat het om de volgende punten:
  • Er is meer ruimte gecreëerd tussen de leeftijd categorieën in de multiplier factor:
  • De maximale beëindigingsvergoeding was € 125.000 en gaat naar 2 keer het wettelijk maximum
    = € 79.000 en wordt dan afgerond € 160.000.
  • Bij de plaatsmakersregeling wordt nu uitgegaan van de beëindigingsvergoeding van de plaatsmaker als ware hij boventallig. Dat was in het onderhandelingsresultaat de vergoeding waar de oorspronkelijk boventallige recht op zou hebben.
  • In de transitietermijn was voor de leeftijdscategorie 40-plus een dienstjarenbeperking opgenomen. Voor een maand extra transitietermijn moest je tenminste 10 jaar in dienst zijn. Die dienstjarenbeperking wordt geschrapt.
  • Voor alle medewerkers start de transitietermijn tenminste gelijk met de ingangsdatum van de reorganisaties namelijk per 1-8-2018 en dus niet op het moment van aanzegging van boventalligheid. Dat levert dan een extra verlenging van de transitietermijn op als de aanzegging wordt gedaan voor
    1-1-2018.

Besluitvormende ledenvergadering

De directie vraagt aan ons om op korte termijn tot besluitvorming met de achterban te komen. Die wens van de directie willen we graag honoreren want ook wij denken dat de leden willen weten waar ze aan toe zijn in relatie tot de reorganisatie. De OR heeft immers haar adviezen over de reorganisatie ook uitgebracht.
De Unie legt daarom dit principeakkoord met de kortst mogelijke procedure ter stemming voor. We roepen alle leden op naar een besluitvormende / beslissende vergadering te komen waar gestemd zal worden over het bereikte principeakkoord.

Deze vergadering zal plaatsvinden op:

Vrijdag 29 juni 2018
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: RTL Cinemazaal, naast de receptie hoofdingang

In de vergadering zal een toelichting gegeven worden op het bereikte principeakkoord waarna de leden tot stemming zullen overgaan..

Positief advies

De nieuwe wijzigingen zijn belangrijk en komen overeen met het merendeel van de door de leden ingebrachte kritiekpunten. Nu daar het grootste deel van gehonoreerd is door RTL en ook de integrale afweging van het sociaal plan maken dat we het principeakkoord sociaal plan met een positief advies aan onze leden voorleggen. Niettemin hebben de leden het laatste woord. Daarom hopen we zeer op jouw aanwezigheid bij deze belangrijke bijeenkomst.

Contact

Zijn er vragen of opmeringen neem dan contact op met Ton van Eijden per e-mail of telefonisch via 06-52522049.