De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Principeakkoord Metalektro: Het woord is aan de leden

Zoals we al eerder hebben laten weten, is er een resultaat in de onderhandelingen rond de cao Metalektro bereikt. Het Landelijk Bestuur Metaal van De Unie (de landelijke kadergroep) heeft samen met de onderhandelaars vastgesteld dat we het principeakkoord met een positief advies aan de Unie-leden ter stemming kunnen voorleggen. Op hoofdlijnen herhalen we het bereikte resultaat. Het protocol met het volledige principeakkoord sturen we mee.  

Het laatste woord is aan de leden

Ook het Landelijk Bestuur Metaal van De Unie (de landelijke kadergroep) is van mening dat we het principeakkoord met een positief advies ter stemming kunnen voorleggen. Maar uiteraard hebben de leden het laatste woord. Wij vragen de Unie-leden een positieve stem uit te brengen tot uiterlijk 17 maart 2019.

Ledenvergaderingen

We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn over het bereikte principeakkoord. We hebben daarom een aantal toelichtende ledenvergaderingen gepland in Hengelo, Culemborg, Eindhoven, Helmond en Stein. De planning van deze vergaderingen vind je hier.

Op hoofdlijnen ziet het principeakkoord er als volgt uit:

Loon

Over een looptijd van 30 maanden (ingaande 1 juni 2018) zijn de volgende loonsverhogingen overeengekomen:

  • Per 1 februari 2019       3,5%
  • Per 1 augustus 2019     € 58,-
  • Per 1 januari 2020         € 116,-

Alle bedragen zijn bruto én structureel. Er zijn géén éénmalige uitkeringen overeengekomen. Dit betekent dat je binnen 1 jaar tijd een forse loonsverhoging tegemoet kan zien.

Werkgevers hebben de mogelijkheid om op medewerkers voor wie de cao voor het Hoger Personeel van toepassing is af te wijken van deze loonsverhogingen. De medewerker moet dan wel een jaarsalaris hebben dat (tot en met 31 januari 2019) hoger is dan € 96.486,- bruto.

De Unie had graag betere afspraken willen maken voor het Hoger Personeel, maar dat bleek niet mogelijk. Mede gezien het feit dat werkgevers aan het begin van de onderhandelingen de volledige cao voor het Hoger Personeel wilden afschaffen, hebben we deze grens voor deze cao toch moeten accepteren en zijn we blij dat het bedrag meestijgt met de cao-verhogingen. Aanpassing van deze afspraak in komende cao’s blijft echter wel onze aandacht hebben.

De loonsverhoging kan worden verrekend met de, misschien, door de werkgever toegekende éénzijdige loonsverhoging eind 2018.

Generatiepact

Het generatiepact zorgt ervoor dat oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen in te stromen. Want de uren die vrijvallen door de kortere werkweken van ouderen worden ingevuld door instromers met een (vaste) arbeidsovereenkomst.

Er zijn twee varianten afgesproken:

  • 80%-90%-100% (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw). Voor deze variant geldt dat werknemers in regelmatige ploegendienst vanaf 60 jaar recht hebben op deelname. Werknemers die niet in regelmatige ploegendienst werkzaam zijn, hebben vanaf 62 jaar recht op deelname.
  • 70%-85%-100% (70% werken, 85% loon, 100% pensioenopbouw). Deze variant geldt voor werknemers vanaf 62 jaar onder de voorwaarde dat de werkgever instemt met de deelname (dubbele vrijwilligheid).

Voor beide varianten geldt: als de medewerker gebruik maakt van het generatiepact, krijg je nog de helft van het aantal seniorendagenAls de medewerker geen seniorendagen meer heeft (omdat de medewerker pas na 2009 in de sector is komen werken), dan hoeven er geen verlofdagen ingeleverd worden.

Voor medewerkers met een jaarsalaris boven € 70.000,- geldt dat zij vanaf 63 jaar kunnen deelnemen aan beide varianten op basis van dubbele vrijwilligheid. De werkgever is niet verplicht in te stemmen met het verzoek.

Vakbondscontributie

Nog steeds kunnen de Unie-leden hun vakbondscontributie declareren bij de werkgever (over de jaren dat er een cao geldt). Tot nu kon de werkgever dit weigeren (daarvoor in de plaats kwam dan een studiedag). Echter in de nieuwe cao is de werkgever verplicht, als de medewerker daarom vraagt, de vakbondscontributie te verrekenen. Daarnaast moet de werkgever wanneer deze lid is van de FME, in 2019 de gehele betaalde vakbondscontributie vergoeden (voor hen die lid waren op 1 januari 2019).

Duurzame inzetbaarheid, scholing en ontwikkeling

Werknemers krijgen recht op 1 dag per jaar om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken (scholing, ontwikkeling, gezondheid), deze dag komt extra naast het al bestaande recht op scholingsdagen.

Ook zijn er uitgebreide afspraken gemaakt over scholing, 5x beter (arbo), loopbaancoaching, financieel advies, persoonlijk opleidingsbudget, ontwikkelvouchers, mentorschap en het stimuleren van bedrijfs(tak)scholen.

Lees hier meer in het principeakkoord.

Verhoudingen in de sector

Na 3 cao’s op rij die niet zonder slag of stoot tot stand zijn gekomen erkennen partijen (de FME en de vakbonden) dat de komende periode er ook hard gewerkt moet gaan worden aan herstel van vertrouwen en de relatie tussen de partijen. De Unie onderschrijft die conclusie en werkt hier graag aan mee.

Wat vindt De Unie?

Zoals eerder in dit bericht beschreven, hadden wij met name gehoopt betere afspraken te kunnen maken voor het Hoger Personeel en hadden wij liever, procentuele loonsverhogingen gezien in plaats van nominale verhogingen.

Maar al met al zijn wij tevreden over het bereikte resultaat. Er zijn, los van het loon, meerdere goede afspraken gemaakt over punten als duurzame inzetbaarheid en generatiepact. We kunnen een maandenlange campagne en daarmee gepaarde onenigheid tussen werkgevers en werknemers achter ons laten. Dank aan de mensen die ons daarbij ondersteund hebben!