De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg Achmea

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea. We praten over zaken die van belang zijn voor de medewerkers van Achmea. In dit verslag is te lezen over welke onderwerpen is gesproken in het periodiek overleg van augustus 2019.

Actuarissentoeslag

De huidige actuarissentoeslag geldt tot 31 december 2019. In de cao is vastgelegd hoe de nieuwe actuarissentoeslag moet worden bepaald. Achmea heeft hiervoor een voorstel gedaan. De Unie roept de leden die werkzaam zijn in een actuariële functie op om contact op te nemen. Wij willen graag met betrokkenen het nieuwe voorstel bespreken.

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

In de cao hebben we afgesproken dat we voorafgaand aan de cao-onderhandelingen de medewerkers betrekken. Afgesproken was om hiertoe een enquête onder alle medewerkers uit te zetten en medewerkerssessies te organiseren. Op basis van de zo verkregen informatie zou een tweede enquête worden opgesteld om cao-onderwerpen precies uit te kunnen werken. Helaas heeft de werkgever besloten de tweede enquête niet uit te voeren. Uit de gegevens die we tot nu toe hebben opgehaald komen vragen naar voren die echt interessant zijn om verder uit te zoeken. Zo geven betrekkelijk veel medewerkers aan dat de werkdruk te hoog is. Een andere veel voorkomende opmerking is dat de werkgever niet in alle gevallen de cao naleeft. Twee onderwerpen die wij al vaker hebben aangevoerd op basis van klachten van leden, en die nu in een breed onderzoek ook naar voren komen.

De werkgever erkent dat dit belangrijke vraagstukken zijn. Men vindt het echter niet het juiste moment dan wel niet de juiste onderzoeksmethode om hierop door te gaan. Hiermee wordt een onderzoek in de toekomst niet uitgesloten. De Unie is teleurgesteld, we hadden tenslotte een afspraak over een onderzoek voor de start van de cao-onderhandelingen. De Unie is van mening dat deze onderzoeksmethode heel goed gebruikt kan worden om structureel uit te zoeken waar de werkdrukklachten vandaan komen en om boven water te krijgen welke cao-artikelen niet altijd goed worden nageleefd. Helaas blijken de andere vakorganisaties niet bereid om zich hier hard voor te maken.

Reorganisaties

De Unie is geïnformeerd over twee reorganisaties die op korte termijn tot gedwongen ontslagen kan gaan leiden. Het gaat om:

  • De afdeling Inkomen van dS&I, hier wordt een claims-team verplaatst naar een andere locatie en er is sprake van inkrimping.
  • De afdeling Werkgevers van dAPS wordt ingekrompen.

Ben jij betrokken bij één van beide reorganisaties en heb je vragen over de reorganisatie? Of zijn er vragen over het sociaal plan? Neem dan contact op met De Unie.

Sociaal plan

Er zijn twee zaken die in dit verband spelen.

  • De commissie die moet vaststellen of een functie ingrijpend gewijzigd is, vindt de definities lastig om mee te werken. Zij vraagt betere richtlijnen.
  • Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 moeten we controleren of het sociaal plan nog overeenkomt met de actuele wetgeving. Dit onderzoek loopt nog.

Staalschalen

Een aantal groepen medewerkers ontvangt een salaris dat afwijkt van de cao-salarisschalen. De Unie is in overleg met de werkgever hoe deze zogenaamde Staalschalen kunnen worden gereguleerd. We proberen de nieuwe afspraken in te voeren bij de ingangsdatum van de nieuwe cao op 1 december 2019.

Agenda

  • 12 september 2019, periodiek overleg

In dit overleg spreken we met het pensioenfonds over de gevolgen van de nieuwe regelgeving.

  • 13 september 2019, kaderledenoverleg

In dit overleg bereiden de kaderleden het volgende cao-overleg voor.

  • 16 oktober 2019, periodiek overleg
  • 30 oktober 2019, start cao-overleg

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.