De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg Achmea

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea. We praten over zaken die van belang zijn voor de medewerkers van Achmea. In dit verslag is te lezen over welke onderwerpen is gesproken in het periodiek overleg van januari 2019.

Op 31 januari is het eerste overleg van 2019 gehouden.

Periodiek overleg 31 januari 2019

De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren:

  • Pensioen
  • Agenda voor de toekomst
  • Evaluatie training Gezond werken (60+ medewerkers)

Pensioen
Bij de cao-onderhandelingen is de pensioenregeling opnieuw overeengekomen. De pensioenpremie die de werkgever afdraagt wordt lager. Hierover is tijdens de cao-onderhandelingen uiteraard gesproken met de pensioenuitvoerder, SPA.

Tussen de werkgever en SPA moet ook een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. De uitvoeringsovereenkomst die aan SPA wordt aangeboden is besproken. Deze overeenkomst is inmiddels namens cao-partijen verstuurd. We verwachten dat SPA hiermee akkoord gaat.

Uitleg pensioenregeling

Door verschillende leden is aan De Unie gevraagd om uit te leggen hoe het mogelijk is om de pensioenpremie zoveel te verlagen, zonder dat opbouw en indexatie in gevaar komen. Dit is niet eenvoudig schriftelijk te doen. Ik ben uiteraard wel bereid om een pensioendeskundige van De Unie te vragen om dit uit te komen leggen in een ledenvergadering.

Graag uitleg over de pensioenregeling van Achmea? Opgeven kan door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl. De bijeenkomst gaat door als er voldoende belangstelling is. De locatie wordt bepaald aan de hand van de werklocatie van de deelnemers.

Agenda voor de toekomst
We hebben afgesproken om te beginnen met de onderwerpen:

  • Ouderenbeleid
  • Tijd- en plaats onafhankelijk werken

De bedoeling is om op deze onderwerpen een gezamenlijk onderzoek te doen ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen. We willen hierbij ook de medewerkers van Achmea inspraak geven. Dit onderwerp komt terug in een volgende nieuwsbrief van De Unie.

Evaluatie training Gezond werken
In de cao voor 2018 was afgesproken om een training Gezond werken (voor 60-plussers) aan te bieden. De pilottrainingen zijn in 2018 gehouden. De evaluatie is zeer positief. De werknemers hebben veel aan de training, de bijbehorende terugkomdag zorgt ervoor dat het geleerde beter beklijfd. De organisatie die de training verzorgd (Pim Mulier) adviseert ons wel om de nog extra instrumenten te ontwikkelen om medewerkers te helpen.

De trainers van Pim Mulier gaven ons ook mee dat de medewerkers uit de pilottraining gemiddeld een slechtere gezondheid en een ongezonder slaappatroon hadden dan de gemiddelde Nederlander in deze leeftijdscategorie. Dit lijkt mede een reden te zijn dat relatief veel oudere werknemers aangeven het werk niet meer goed aan te kunnen. Maar volgens de trainers is het volgen van deze training een zeer goede basis om de fysieke en mentale gezondheid op een hoger plan te brengen.  Geïnteresseerd en behoor je tot de doelgroep, er zijn nog trainingen gepland in februari en in maart 2019. Hiervoor opgeven kan.

Agenda

8 februari:        vergadering kaderleden De Unie
14 februari:       zitting begeleidingscommissie sociaal plan
18 februari:       periodiek overleg
12 maart:          werkconferentie “de ouder wordende werknemer”
15 maart:          netwerkbijeenkomst over TOP (Talent, Ontwikkelen, Presteren)

Het volgende periodiek overleg is op 18 februari 2019

We praten dan in ieder geval over de status van de Staalbank-salarisschalen bij Achmea. Ook zal de agenda van de toekomst en pensioen weer op de agenda staan.

Is er een onderwerp dat belangrijk is? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail inge.de.vries@unie.nl.