De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onderhandelingsresultaat cao ING Bank

De Unie heeft zich vanaf november 2018 ingezet voor een nieuwe cao en de Unie-leden na iedere onderhandelingsronde op de hoogte gebracht van de vorderingen. Vooraf en tussentijds hebben we de Unie-leden om input gevraagd en gekregen. Daarvoor hartelijk dank. De input heeft ons geholpen om de inzet aan te scherpen en keuzes te maken. We doen het immers niet voor onszelf maar voor de leden. Woensdag 20 februari 2019 hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao. Klik hier voor de cao-afspraken. De samenvatting van het onderhandelingsresultaat is te lezen in deze infographic.

Resultaat bereikt

Met dit resultaat realiseren we in belangrijke mate de doelen uit de inzetbrief van De Unie. Daarin namen, naast een passende salarisaanpassing, de samenhangende begrippen werkgeluk, werkdruk en de balans werk/privé een belangrijke positie in. In het onderhandelingsresultaat is deze inzet terug te vinden in de kernbegrippen maatwerk en zelfregie. Hieronder een greep uit de afspraken die we hebben gemaakt.

We hebben een goede loonsverhoging gerealiseerd en een cultuurprogramma voor niet financiële waardering afgesproken. Voor de balans werk/privé en werkdruk hebben we geregeld dat de werknemer regie heeft over de bereikbaarheid, dat de werknemer mantelzorg kan verlenen zoals dat nodig is en dat de bestaande cao-afspraken over Het Nieuwe Werken (HNW) en tijd-/plaats(on)gebonden werken worden gecontinueerd. Om zicht te hebben op de werkdruk, kan de werknemer een persoonlijk werkdrukonderzoek doen en met eventuele vervolgactie(s) de werkdruk verlagen. Een belangrijke rol voor het verlagen van de werkdruk is weggelegd voor de dialoog tussen de werknemer en manager, waarbij individueel maatwerk kan worden geleverd. In de onderhandelingen spraken we af dat ING dit financieel zal faciliteren.

Verder hebben we afspraken gemaakt over coaches die de werknemer ondersteunen bij de ontwikkeling & inzetbaarheid én het verhogen van het werkgeluk. Daar is naast de permanente inzet van de bestaande ontwikkel-instrumenten extra budget voor vrijgemaakt. Dit moet ertoe leiden dat er daadwerkelijk tijd beschikbaar komt om te werken aan de ontwikkeling. Er wordt een interne arbeidsmarktplaats ingericht voor een betere match van vraag naar en aanbod van arbeid en (h)erkenning van talenten (bijvoorbeeld via learning badges). Voor uitzendkrachten wordt het opleidingsbudget verhoogd tot € 400,- per persoon per jaar. Ten aanzien van flex gaan cao-partijen verder in gesprek over de inlenersbeloning en de verhouding vast-flex.

Over ethiek, MVO en inclusiviteit hebben we ook een aantal mooie afspraken gemaakt. Onder andere dat ethiek meer aandacht krijgt binnen ING en dat de ontslagbescherming van de vertrouwenspersoon in de cao wordt opgenomen. Sustainability komt terug in de collectieve maatschappelijke uitkering én in het advies voor energiebesparing. Voor medewerkers met een beperkte mate van arbeidsongeschiktheid zorgen we voor meer begeleiding van werk naar werk en wordt er extra ingezet op het binnenhalen en -houden van onbekend talent.

De Unie en de andere vakorganisaties gaan ook agile werken binnen een squad die aan de slag gaat met de ideeën over tijd en werkgeluk. Daar is tijd en geld voor vrijgemaakt. Een innovatieve manier om arbeid en arbeidsrelaties bij ING verder vorm te geven.

Stemming

We leggen het bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao positief aan de Unie-leden voor. Omdat er ook voorjaarsvakantie is, loopt de stemming door tot en met vrijdag 15 maart 2019.  De Unie-leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Reactie

Zijn er naar aanleiding van deze ledenbrief vragen, neem dan contact met mij op  via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074.