De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group en Delta Lloyd: Voortgang cao-overleg

Op woensdag 27 februari 2019 heeft De Unie met de andere vakorganisaties overleg gehad met NN. De gespreksonderwerpen waren de cao en het correctieproces functieplotting.

Correctieproces functieplotting

Tijdens dit overleg zijn we gezamenlijk tot een akkoord gekomen wat betreft het correctieproces functieplotting. Dit is een belangrijke stap. De afspraken worden nu contractueel vastgelegd. We verwachten dat medio volgende week het correctieproces kunnen toesturen en toelichten. De Unie-leden kunnen dus een beroep doen op ons juridisch advies en juridische bijstand en gebruik maken van het correctieproces.

Cao-inzet

De Unie heeft geïnventariseerd om welke redenen de leden het voorstel voor de cao hebben afgewezen. Uit de resultaten van deze inventarisatie is een zorgvuldige afweging gemaakt waarna wij een keuze hebben gemaakt welke bezwaren we willen inzetten bij de onderhandelingen. We streven naar een evenwichtige cao waarin de leden kunnen zien dat rekening is gehouden met hun belangen. Dit is vervolgens samengevoegd met de wensen van de andere vakorganisaties om te komen tot een gezamenlijke cao-inzet.

Cao-overleg

In het overleg van woensdag 27 februari 2019 is dit gezamenlijk voorstel toegelicht. De reactie van de werkgever was niet wat wij ervan gehoopt hadden. De werkgever legt er vooral de nadruk op dat de totale kosten van onze cao-inzet te hoog is. De inhoudelijke reactie die we kregen was meer een globale reactie over het geheel.
Enkele belangrijke punten daaruit:

  • De vakorganisaties willen dat de medewerkers die bovenschalig zijn (gedeeltelijk) meedelen in de collectieve salarisverhoging en we willen een hogere collectieve salarisverhoging. Het correctieproces functieplotting zou kunnen leiden tot minder bovenschaligheid. Een hogere collectieve salarisverhoging en minder mensen bovenschalig zijn factoren die elkaar versterken in de kostenberekeningen van NN. De werkgever vraagt de vakorganisaties hier in onze voorstellen rekening mee te houden.
  • Wat betreft de pensioenregeling geeft de werkgever aan vast te blijven houden aan de vaste werkgeversbijdrage van 24%. Dit is naast de 6% die door medewerkers wordt betaald en naast de uitvoeringskosten van de pensioenfondsen die de werkgever betaalt. De werkgever wil wel praten over het anders inrichten van de pensioenregeling. Maar als we binnen het huidige budget keuzes moeten maken zijn er weinig alternatieven dan het Nabestaandenpensioen op risicobasis verzekeren. Voor de leden van De Unie is de verslechtering in de pensioenregeling juist een belangrijk punt van bezwaar.
  • NN wil een sociaal plan met een gelijke looptijd als de cao. Het voorstel van de vakorganisaties is juist om de looptijd van het sociaal plan te verlengen.

Hoe verder?

Beide partijen gaan zich nu beraden op het voorstel en komen op 20 maart 2019 weer samen om verder te onderhandelen. Voor De Unie betekent dit dat wij proberen samen met de andere vakorganisaties samen te werken en één front te vormen. Uiteraard horen wij graag van de Unie-leden wat de mening is. Maar het kan ook helpen om met collega’s te praten. Meer informatie nodig om het gesprek met collega’s te kunnen voeren? Neem dan even contact op via 06-5252 2091.

Het gezamenlijke streven van NN en van de vakorganisaties blijft om nog in 2019 tot één cao te komen voor alle werknemers in Nederland.

Beoordeling

Bij verschillende divisies worden in deze periode beoordelingsgesprekken gehouden.  Niet eens met de beoordeling dan kan er gebruik gemaakt worden van de bezwaarprocedure. De Unie-leden kunnen hiervoor ook hulp van De Unie vragen. Op dit moment zijn er nog verschillende procedures voor NN en Delta Lloyd. Beide beginnen met een gesprek met de leidinggevende. Let op de termijn waarbinnen je bezwaar moet maken. Zeker als voor de afdeling waar de medewerker werkt een reorganisatie aanstaande is, dan is het beter om je niet neer te leggen bij een onterechte beoordeling.

Agenda

  • 5 maart – Medewerkersbijeenkomst Delta Lloyd in verband met outsourcing naar Infosys
    Overleg arbeidsvoorwaarden outsourcing
  • 6 maart – Periodiek overleg
  • 7 maart – Beroepscommissie sociaal plan
  • 20 maart – Cao-overleg

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of delen van informatie met De Unie? Neem dan contact met ons opnemen via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of harma.pethke@unie.nl.