De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Group en Delta Lloyd: Correctieproces functieplotting

Op 6 maart 2019 heeft De Unie overeenstemming bereikt over het correctieproces functieplotting. Het waren intensieve gesprekken. Heeft een Unie-lid op goede gronden bezwaar tegen de functieplotting uit 2017? Dan is dit de kans om bezwaar te maken. Lees hieronder hoe dit te doen.

Overwegingen

De onderhandelingen over het correctieproces gingen niet altijd makkelijk. Medewerkers en bedrijf hadden echter behoefte om snel duidelijkheid te krijgen. Veel onrust ontstond toen werknemers zagen dat hun functie lager gewaardeerd werd dan voorheen. Tevens bleken er verschillen in plotting tussen collega’s die ogenschijnlijk hetzelfde werk doen. De Unie benadrukt het belang van een eerlijke procedure. Medewerkers moeten wel de zekerheid hebben dat ze eerlijk behandeld zijn. De procedure die we hebben afgesproken probeert beide belangen te combineren. De Unie vertrouwt erop dat het ook voor de werkgever van essentieel belang is dat de rust terugkeert in het bedrijf. Ook dient het vertrouwen in de organisatie te worden hersteld. Dit kan alleen door de medewerkers die bezwaar willen maken, een onafhankelijke procedure te gunnen.

Adviesaanvraag

Sinds de functieplotting eind 2017 is al veel tijd verstreken. De organisatie heeft zich verder ontwikkeld. Sommige afdelingen zijn inmiddels gereorganiseerd. Het kan dus zijn dat de medewerker niet meer dezelfde functie uitoefent als de functie waarin hij of zij in 2017 is geplot. Als de medewerker inmiddels een gewijzigde functie of een nieuwe functie heeft, dan is het niet meer mogelijk om de situatie van 2017 terug te draaien. Is dit de situatie, dan kan er geen gebruik meer worden gemaakt van het correctie-proces. Is er twijfel of deze situatie het geval is, neem dan contact op met De Unie.

Het correctieproces

De afgesloten overeenkomst tussen de vakorganisaties en de werkgever over het correctieproces functieplotting is hier te lezen. Daarnaast is hier een schematische weergave te lezen. We geven ook aan op welke manier en wanneer Unie-leden de hulp van De Unie kunnen inschakelen.

Er zijn twee parallelle processen:

1) Specifieke functiefamilies
Naar een aantal specifieke functiefamilies wordt op dit moment extra onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt getoetst door de re-assessment commissie waarin deskundigen van de vakorganisaties deelnemen. Als jouw functie onderwerp is van dit onderzoek kan er nu geen herbeoordeling aangevraagd worden. Graag horen wij de visie van de medewerkers hierover. Dit kan ons helpen bij het onderzoek. Als het onderzoek afgerond is en de resultaten bekend zijn gemaakt, is deze mogelijkheid er alsnog. Voor zover het bezwaar dan nog niet is opgelost door het onderzoek.

2) Procedure voor individuele casussen
Individuele casussen kunnen tot uiterlijk dinsdag 26 maart 2019 worden ingediend. Er kan ook samen met collega’s die dezelfde functie hebben een collectieve casus ingediend worden.

Fase 1: De medewerker bespreekt het verzoek om herbeoordeling met de leidinggevende. Vooraf is de casus goed voorbereid, want er moet aangetoond worden dat de plotting opnieuw gedaan moet worden. De Unie kan helpen om met de voorbereiding op het gesprek.

Fase 3: Indien de leidinggevende de mening deelt, dan wordt het verzoek doorgeleid naar een commissie van deskundigen. In deze re-assessment commissie hebben deskundigen van de werkgever en van de vakorganisaties gelijke inbreng.

Fase 2: Als de leidinggevende het verzoek niet steunt, dan kan het verzoek voorgelegd worden aan de HR-commissie. Een Unie-lid kan een jurist van De Unie vragen om hem of haar in dit gesprek bij te staan. Maar er kan ook besloten worden de procedure te beëindigen, omdat de leidinggevende heeft overtuigd.

Fase 3: Indien de HR-commissie de mening van de medewerker deelt, dan wordt het verzoek doorgeleid naar de re-assessment commissie.  Niet in het gelijk gesteld in deze procedure, dan kunnen partijen (NN en de vakbonden) gezamenlijk besluiten om bij wijze van uitzondering een verzoek dat niet-ontvankelijk is verklaard of andere zaken die zijn afgewezen voor een herbeoordeling, alsnog toe te laten tot het correctieproces. Partijen kunnen hiertoe besluiten op basis van tussentijdse evaluaties van de verzoeken die zijn afgewezen.

Houd de termijn van 26 maart 2019 goed in de gaten. De medewerker of leidinggevende moet het gespreksverslag uiterlijk 26 maart inleveren.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of delen van informatie met De Unie? Of een beroep doen op juridisch advies? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar Inge de Vries of Harma Pethke.