De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

NN Correctieproces functieplotting

Het correctieproces functieplotting is belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers in de juiste functiefamilie en level ingedeeld zijn. Wij gaan ervan uit dat dit ook zal leiden tot minder bovenschaligheid. De eerste stappen in dit proces zijn inmiddels gezet. Maar er is nog een lange weg te gaan. Het correctieproces loopt door tot eind juni van dit jaar.

Aanpak correctieproces

We onderscheiden een individueel proces en een proces voor de functiefamilies die zijn herzien.

Individueel proces

In het individuele proces konden alle medewerkers die het niet eens waren met hun functieplotting een verzoek doen om hun functie opnieuw te bekijken. De uiterste datum hiervoor is inmiddels verstreken. Hiervan hebben 286 medewerkers (deels in een gezamenlijk verzoek) gebruik gemaakt. In bijna 2/3 deel van de gevallen is het verzoek ondersteund door de leidinggevenden. Als de leidinggevende het verzoek ondersteunde ging het verzoek automatisch door naar de re-assement commissie. In de re-assement commissie zitten functiewaarderingsdeskundigen die de plotting opnieuw beoordelen. In deze re-assement commissie hebben ook deskundigen van De Unie zitting.

De niet ondersteunde verzoeken zijn opnieuw bekeken door een commissie van HR-deskundigen. Zij hebben de meerderheid van de verzoeken alsnog doorverwezen voor re-assement. 44 verzoeken zijn door de HR-deskundigen afgewezen. Is jouw verzoek niet toegelaten? Laat het mij dan weten, indien er voldoende aanleiding is kan De Unie alsnog bepleiten dat jouw verzoek door de re-assement commissie moet worden bekeken.

Functiefamilie

Een aantal functiefamilies zijn in hun geheel bekeken. De functiewaarderings-deskundigen zijn tot de conclusie gekomen dat twaalf van deze functiefamilies nog onvoldoende aansloten op het niveau van het werk zoals dat bij NN Group van de medewerkers gevraagd wordt. In de functiefamilies Actuary, Accounting, Architect, Audit, Business Control, Capital&Treasury, Communication Specialist, Compliance, Financial Reporting, Risk Management, Strategy&Corporate Affairs en Tax, zijn wijzigingen aangebracht.

Het gaat om de volgende aanpassingen:
– een extra level is toegevoegd aan de bovenkant van de functiefamilie
– de differentiërende factoren zijn herschreven (dit heeft vooral effect in de bovenste drie levels per functiefamilie)

Voor drie functiefamilies geldt dat de differentiërende factoren zijn aangevuld of herschreven. Dit betreft Data Intelligence, Product Owner en Procurement.

Voor Legal geldt een andere situatie. In deze functiefamilie worden alle levels een Hay-niveau hoger geplot.

Het management moet nu de medewerkers opnieuw een level toekennen en er moet opnieuw gekalibreerd worden. Dit moet eind april afgerond zijn. In de periode van 1 tot 10 mei heb je dan de gelegenheid om te beoordelen of je het eens bent met het toegekende level en om een verzoek tot herplotting in te dienen. Ben je niet akkoord, dan kun je gebruik maken van de individuele procedure en een verzoek in dienen de functie toe te laten tot de re-assessment procedure. Op SAM wordt uitgelegd welke stappen je daarvoor moet nemen.

En voor drie functiefamilies geldt dat er geen veranderingen zijn doorgevoerd. Dit betreft DevOps Applications, DevOps Infrastructure en Insurance Expert. Voor de medewerkers in deze functiefamilies geldt dat zij nu een individueel verzoek kunnen indienen indien zij het niet eens zijn met hun plotting.

Tijdplanning

Voor de aangepaste functiefamilies wordt de volgende tijdplanning nagestreefd:

1 tot 10 mei:
betrokkenen worden geïnformeerd, mogelijkheid om alsnog een individueel verzoek in te dienen

13 tot 17 mei:
commissie van HR-deskundigen beoordeelt de individuele verzoeken en stelt vast welke verzoeken voorgelegd moeten worden aan de re-assessment commissie

16 tot 30 mei:
interviews door functiewaarderingsdeskundigen

Juni:
advies re-assessment commissie en laatste kallibratie

Eind juni:
definitief besluit stuurgroep