De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

MITT: Cao en pensioen

Eind november is er een nieuwsbrief verzonden aan de leden werkzaam in de MITT  met daarin het verzoek om een mening te geven over het eindbod van de werkgevers over een nieuwe cao en wijziging in de pensioenregeling per 2021. Onderstaand informatie over de uitslag van de stemming over de cao en het pensioen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao MITT

De uitslag van de ledenraadpleging is dat de leden van De Unie in ruime meerderheid voor waren. Kanttekeningen daarbij waren er wel op de koppeling tussen de cao en pensioen en de geringe loonsverhoging. Ook bij de andere vakorganisaties hebben de leden ingestemd met het eindbod van werkgevers op cao en pensioen. Ook de leden aan werkgeverszijde hebben ingestemd en daarmee is er sprake van een nieuwe cao en een gewijzigde pensioenregeling per 1 januari 2021. Het vervolg is dat de teksten worden aangepast en de cao MITT 2021 kan worden ondertekend. De cao MITT 2020 en cao SAVAMITT 2020-2022 zijn overigens herschreven en opnieuw opgemaakt.

In de nieuwe cao is afgesproken dat er een gezamenlijke werkgroep ‘Duurzame Inzetbaarheid’ komt die zich bezig gaat houden met het langer doorwerken tot aan je pensioen met behulp van onder andere duurzame inzetbaarheid, RVU-regeling (DI&EU-gelden), pensioensparen, verlofsparen en een 80-90-100-regeling. De kaderleden van de vakorganisaties gaan hier ook aan deelnemen.

Pensioen

Het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds MITT heeft de premie en de opbouw voor 2021 definitief vastgesteld op 26,4% van de pensioengrondslag met een opbouw van 1,56%. Voor TenCate-deelnemers wordt een extra opbouw van 0,15% en een TPP-regeling gefinancierd middels een extra premiebetaling bovenop deze basisregeling. Nadere communicatie over de premie en pensioenopbouw volgt snel op www.pensioenfondsmitt.nl.

Contact

Misschien zijn er vragen of opmerkingen over dit eindbod. Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl of bel met 06-5252 2074.

 

Afdrukken