De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

KPN: Stand van zaken onderhandelingen cao / sociaal plan

In de afgelopen weken zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan. In onderstaand verslag de stand van zaken. 

In de periode tussen oktober 2018 en januari 2019 zijn de onderhandelaars van de vakbonden en KPN een aantal malen bijeen geweest om de ‘echte’ onderhandelingen over de inhoud van de cao en het sociaal plan voor te bereiden. Die afspraken stonden in het teken van het verder verkennen en duidelijk maken van de wensen van partijen over de diverse inhoudelijke onderwerpen. In feite waren deze bijeenkomsten een vervolg op de studies die over deze onderwerpen in de eerste helft van 2018 zijn gehouden tussen vakbonden en KPN. Naar het oordeel van de vakbonden is door ons tijdens deze bijeenkomsten duidelijk aangegeven hoe wij over deze onderwerpen denken.

In oktober 2018 hebben KPN en vakbonden afgesproken om met de start van de materiële onderhandelingen over de cao en het sociaal plan te wachten tot na de Capital Markets Day op 28 november jongstleden, de dag waarop de aangescherpte strategie van KPN volgens plan werd gepresenteerd.

Op maandag 14 januari 2019 is dus uiteindelijk een aanvang gemaakt met de feitelijke onderhandelingen. KPN is die bijeenkomst gestart met het geven van een korte samenvatting van de aangescherpte strategie: ‘Werken aan het beste netwerk, aan de beste klantbeleving en winstgevende gebundelde diensten en aan een versnelling van vereenvoudiging en digitalisering’.

Eén KPN-merk

Onderdeel van de recent gepresenteerde strategie is het recente besluit van KPN om alle focus te leggen op het KPN-merk met gecombineerde diensten voor Nederlandse huishoudens en bedrijven. In de loop van 2019 en 2020 zal het KPN-merk worden aangevuld met de sterke eigenschappen van de merken Telfort, Telfort Zakelijk, XS4ALL en Yes Telecom. KPN heeft het voornemen om op termijn de dienstverlening van deze merken verder te laten gaan onder de vlag van het KPN-merk. De vakbonden vrezen dat dit besluit tot een forse reductie van werkgelegenheid zal leiden. Wij hebben afgesproken dat over de mogelijke personele gevolgen van één KPN-merk op korte termijn afzonderlijk overleg tussen KPN en vakbonden zal plaatsvinden.

Impact van de strategie op de cao en het sociaal plan

KPN heeft bij de presentatie van haar voorstellen aangegeven te streven naar een nieuwe cao die simpel en werkbaar is en ‘de digitale organisatie’ stimuleert. Het nieuwe sociaal plan leidt volgens KPN tot een snelle en goede ‘Van werk naar werk begeleiding’ en tot goede opvang van sociale gevolgen. Voorts gaf KPN aan dat de benodigde investeringen in glasvezel, 5G en in de versnelling van de digitalisering voor een deel moeten worden gefinancierd met besparingen op ‘arbeid gerelateerde kosten’.

Vervolgens heeft KPN clustergewijs haar concrete voorstellen voor de nieuwe cao en het nieuwe sociaal plan gepresenteerd. Rond 15.30 uur in de middag werd de presentatie door KPN afgerond. De vakbonden hebben vervolgens om een schorsing verzocht.

Tijdens de schorsing is door de vakbonden vastgesteld dat (doorvoering van) de vele voorstellen van KPN een grote (negatieve) impact op het arbeidsvoorwaardenpakket van de medewerkers zal hebben (inclusief sociaal plan). De vakbonden hebben dat na de schorsing aan KPN meegedeeld en KPN gewezen op het feit dat er een enorm gat zit tussen de wensen en voorstellen van KPN en die van de vakbonden (‘Geen slootje maar een oceaan’). De verschillen van inzet zitten met name in de onderwerpen:

  • Sociaal plan
  • Reis(-kosten) vergoedingen (woon-werkverkeer & zakelijke reizen)
  • Toelagen en toeslagen
  • Verruiming arbeidstijden
  • Ouderenbeleid en duurzame inzetbaarheid
  • Beloning, waaronder de door ons gewenste ontkoppeling loonindexatie en pay for performance

De vakbonden herkennen in de inzet van KPN nagenoeg niets van hun inbreng tijdens de vele studiebijeenkomsten en vragen zich in gemoede af of de inzet van KPN überhaupt kan leiden tot overeenstemming over cao en sociaal plan.

De vakbonden hebben KPN verzocht om haar inzet te heroverwegen, hetgeen zou moeten leiden tot minder afstand tussen partijen bij de start van de onderhandelingen.

Wij wachten de reactie van KPN af.

Lees hier de inzet van KPN.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail Harma.Pethke@unie.nl.