De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Kemira: Cao, pensioen en flexibele arbeidsvoorwaarden

De Unie heeft een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Per 1 januari 2019 een nieuwe pensioenregeling en de pilot flexibele arbeidsvoorwaarden start nog niet per 1 januari 2019. In deze nieuwsbrief meer informatie over deze drie onderwerpen.

Resultaten uitvraag uitgangspunt voor cao-onderhandelingen

Eind oktober 2018 heb ik de mening van de Unie-leden gevraagd over de koppeling die Kemira legt tussen de afspraken die we over het pensioen hebben gemaakt en de nieuwe cao. Er hebben weinig Unie-leden gereageerd. Maar uit de reacties die we hebben teruggekregen, bleken een aantal dingen:

  • De Unie en haar leden vinden de koppeling die Kemira aanbrengt in de onderhandelingen van de pensioen-cao en de gewone cao geen goed idee. Wij hebben dat ook teruggegeven aan Kemira. In de onderhandelingen voor de gewone cao bleek Kemira die koppeling toch wel steeds te leggen. Voor het onderhandelingsresultaat dat we voor de pensioen-cao hadden bereikt, heeft dit geen effect gehad. Maar het onderhandelingsresultaat voor de gewone cao is er wel door beïnvloed.
  • De loonruimte die Kemira bood als uitgangspunt voor de cao-onderhandelingen is acceptabel.
  • Het verschil tussen de cao-ers en de boven-cao-ers blijft kleiner worden. In de reacties klonk de oproep door om dit onderwerp weer bij Kemira op de agenda te zetten.

Over de cao hebben we inmiddels een onderhandelingsresultaat bereikt. De inhoud van de cao blijft hetzelfde, behalve op het punt van de structurele loonsverhogingen en op het punt van de looptijd van de cao. We hebben de volgende structurele loonsverhogingen afgesproken: 2,7% per 1 januari 2019 en 3,0% per 1 januari 2020. De looptijd van de nieuwe cao wordt 2 jaar. Dus van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Uiteraard hebben we wederom de geringe salarisverhoging voor de boven-cao-ers aangekaart. Helaas blijft dit punt geen weerklank vinden bij Kemira. Wel hebben we het krimpende verschil tussen de cao-ers en boven-cao-ers kunnen meenemen in de onderhandelingen over de flexibele arbeidsvoorwaarden.

Stem over nieuwe cao!

De nieuwe cao blijft inhoudelijk gelijk aan de huidige cao. De looptijd wordt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. En er komen twee structurele loonsverhogingen: 2,7% per 01-01-2019 en 3,0% per 01-01-2020.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over de cao Kemira.

Nieuwe pensioenregeling

De huidige pensioenregeling loopt af per 31 december 2018. Een dergelijke regeling is nu niet meer te vinden in de markt. En de regelingen die erop lijken, zijn een stuk duurder geworden. Eerder dit jaar zijn we daarom na onderzoek tot de conclusie gekomen dat een vrijwillige aansluiting bij het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) de beste optie is. Zowel qua inhoud als qua kosten.

Om de overgang naar PGB goed te laten verlopen zetten wij met Kemira deze maand de laatste puntjes op de i. Dit betreft voornamelijk een aantal technische uitwerkingen. Zodra dat is gebeurd, ontvangen de leden de definitieve informatie over de nieuwe pensioenregeling.

We hebben over het pensioen wel een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit onderhandelingsresultaat komt overeen met de uitgangspunten zoals we die in onze vorige ledenvergadering met elkaar hebben besproken. Dit onderhandelingsresultaat houdt in:

  • De franchise verandert niet.
  • De totale pensioenpremie was 23,3% van het salaris. Deze wordt 25,15%. Een stijging dus van 1,94%.
  • Van deze stijging komt 2/3e voor rekening van de werkgever, en 1/3e voor rekening van de werknemer. Voor de werknemer betekent dit een stijging van 0,65%, gerekend over het salaris.
  • Omdat er over een deel van het salaris geen pensioen wordt opgebouwd (de franchise), moet dit percentage omgerekend worden naar een percentage van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het salaris – franchise. De medewerker betaalt nu 3,5% pensioenpremie over de pensioengrondslag. Dat wordt in de nieuwe situatie 4,36%.
  • Verder blijven de afspraken die nu gelden bij premiedalingen en premiestijgingen van kracht, met één uitzondering. De mogelijke maatregelen bij premiestijgingen gaan niet in bij een premie hoger dan 26,2%, maar bij een premie hoger dan 25,15%. De gedetailleerde informatie hierover ontvangen de leden met de definitieve informatie over de nieuwe pensioenregeling. De informatie is na te lezen in de huidige pensioenafspraken.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het pensioenresultaat Kemira.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Zoals bekend, heeft De Unie ingezet op flexibelere arbeidsvoorwaarden. Tot de zomervakantie zijn we hierover in gesprek geweest met Kemira. Kemira Rotterdam heeft dit vervolgens besproken met Kemira op concernniveau in Finland. Corporate heeft tijd nodig gehad om een besluit te nemen over het Individueel KeuzeBudget (IKB) en de pilot voor boven-cao-ers vanaf 1 januari 2019.

Finland heeft inmiddels groen licht gegeven voor de pilot. Maar daardoor konden Kemira Rotterdam en De Unie pas op 5 december 2018 voor het eerst verder praten over het IKB. In ons overleg van 10 december 2018, hebben we besloten dat het goed is de pilot niet per 1 januari 2019 te starten.

We hebben namelijk op twee punten nog wat discussie. De Unie heeft daar oplossingen op voorgesteld. Kemira heeft uiteraard wat tijd nodig om over die oplossingen na te denken. Ook al zouden we daar op korte termijn uit zijn, dan is de volgende stap de afspraken over het IKB toe te lichten aan de medewerkers. En vervolgens worden de Unie-leden in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen over het onderhandelingsresultaat dat we over het IKB bereiken.

We vinden het belangrijk dat het IKB en de pilot goed in elkaar steken. Daarnaast willen wij het IKB goed toelichten en willen wij de medewerkers in de gelegenheid stellen om er vragen over te stellen. Met de kerst en de vrije dagen daaromheen voor de deur, vinden wij het daarom geen goed idee de pilot per
1 januari 2019 te starten.

We hebben afgesproken dat Kemira onderzoekt of de pilot in de loop van 2019 kan starten. Daarnaast bespreekt Kemira intern onze voorstellen op de twee discussiepunten. We komen op 4 februari 2019 weer bij elkaar voor een vervolgoverleg. Daarna informeren wij de Unie-leden over het vervolg met betrekking tot het IKB.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er in de tussentijd vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-52522073.