De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Is mijn werkgever verplicht om aan te geven of mijn tijdelijke contract wordt verlengd?

Heb jij een tijdelijk contract? En loopt deze bijna af? Dan speelt bij jou vast de vraag of de werkgever hierna nog verder met je wilt. In het verleden gaf een werkgever soms pas in de laatste week van een tijdelijk contract aan dat hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wilde verlengen. Daar is verandering in gekomen met de invoering van de aanzegverplichting. De aanzegverplichting dwingt de werkgever om op tijd aan de werknemer aan te geven of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. In deze blog vertellen we je meer over de aanzegplicht.

Wat houdt de aanzegplicht in en wanneer geldt deze?

De aanzegverplichting geldt voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit betekent dat de werkgever verplicht is minstens een maand voor het einde van het contract de werknemer te informeren. De werkgever moet schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Dit is iets anders dan het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Een tijdelijk contract loopt in principe vanzelf af, zonder dat opzegging daarvoor nodig is.

De werkgever is dus verplicht om aan te geven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. De aanzegplicht geldt in drie gevallen niet:

  • bij arbeidsovereenkomsten met een duur van minder dan 6 maanden.
  • indien de arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld, bijvoorbeeld wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van een project.
  • bij een uitzendovereenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen. 

Hoe moet mijn werkgever mijn contract aanzeggen?

Om aan de aanzegplicht te voldoen, moet de werkgever de werknemer op tijd schriftelijk informeren. Dit gaat meestal per (aangetekende) brief, maar een e-mail of bericht per WhatsApp kan ook voldoende zijn om aan de aanzegplicht te voldoen. De werkgever moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat het bericht de werknemer op tijd heeft bereikt. Ook kan bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk al in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen dat de overeenkomst niet wordt verlengd. De werkgever kan daarna altijd nog besluiten het contract toch te verlengen. 

Wat gebeurt er als de werkgever mijn contract niet of te laat aanzegt?

Als de werkgever de werknemer niet of niet tijdig informeert over het verlengen van het contract dan moet de werkgever een aanzegvergoeding betalen aan de werknemer. Als de werkgever zich niet houdt aan de aanzegplicht komt de hoogte van de vergoeding overeen met een kaal bruto maand salaris van de werknemer. Bij een te late aanzegging wordt de aanzegvergoeding naar rato berekend. Als de werkgever dus een week te laat aanzegt, is hij ook een week salaris verschuldigd.

Ook als de arbeidsovereenkomst wel wordt voortgezet, terwijl de werkgever zich niet heeft gehouden aan de aanzegplicht, kan de werknemer ook aanspraak maken op de aanzegvergoeding. De vraag is natuurlijk hoe vaak dit in praktijk gebeurt. Als de aanzegverplichting niet (tijdig) wordt nagekomen, betekent dit niet dat de arbeidsovereenkomst automatisch wordt verlengd.

Wat gebeurt er als de werkgever niet bereid is de aanzegvergoeding te betalen?

Belangrijk is dat je binnen drie maanden na de dag waarop je werkgever je had moeten aanzeggen, naar de rechter gaat. In de meeste gevallen is dit binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is afgelopen. Het verzoek moet binnen deze tijd zijn ingediend bij de rechtbank. Dit kan niet worden verlengd. Heb je het vermoeden dat de aanzegplicht in jouw situatie niet goed is nageleefd? Neem dan contact met ons op! 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963 en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl